LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 18 d. Nr. D1-520

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyrių „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės“:

1.1. papildau vienuoliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr.  05.4.1-APVA-V-016 Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ 1.4.4 papunkčiu:

1.4.4. Lietuvos nacionalinis muziejus“;

1.2. papildau keturioliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ 1.4.8 papunkčiu:

1.4.8. Gamtos tyrimų centras“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-06-01 raštu Nr. 6K-1803035

2018-06-08 raštu Nr. 6K-1803167