VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d.   Nr. 1K-70

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „05 / Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms / 05 02 / Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai“ paslaugos, žymimos kodu „3903“, pavadinimą išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3903

Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimo paslauga

 

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Gintaras Kacevičius