VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI IR ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. BV-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422, 35 ir 45 p., Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-32, 11 ir 12 p. ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“, rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-286, 10 p.:

1. T v i r t i n u Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus:

2.1. 2014 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. BV-2 „Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gavusios pranešimą apie rastą vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“, ir kitoje vietoje, veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2. 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. BV-80 „Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė                                                                                           Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. BV-113

 

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI IR ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą ar įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, įvaikinti ir įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, parinkimo rastam vaikui sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“ ir kitoje vietoje, laikinai globoti, kriterijus bei Komisijos darbo organizavimą įvaikintojų parinkimo vaikui procese.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 1993 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 (toliau – Įvaikinimo apskaitos tvarkos aprašas), Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-467 (toliau – Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašas), Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos, patvirtintos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. BV-38, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“, rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-286 (toliau – Rekomendacijos) bei vadovu „Svarbiausi vaiko interesai ir įvaikinimas“, patvirtintu Tarptautinės Socialinės Tarnybos Generalinio Sekretoriato 2005 m. vasario mėn.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Komisija – Tarnybos direktoriaus įsakymu iš Tarnybos darbuotojų sudarytas kolegialus organas (į Komisijos sudėtį gali būti įrašyti ir kitų valstybės ar savivaldybių institucijų darbuotojai), kuris pagal nustatytus kriterijus parenka įvaikintojus įrašytus į:

3.1.1. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Lietuvos Respublikos piliečių sąrašas) ar į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą (toliau – Užsieniečių sąrašas), atitinkančius labiausiai galimo įvaikinti vaiko poreikius ar vaiko specialiuosius poreikius;

3.1.2. Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, atitinkančius labiausiai rasto vaiko poreikius.

3.2. Vaikas, įrašytas į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą (toliau – galimas įvaikinti vaikas) atitinka Įvaikinimo apskaitos tvarkos apraše, vartojamą sąvoką.

3.3. Rastas vaikas sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“ ir kitoje vietoje (toliau – rastas vaikas) atitinka Rekomendacijose, vartojamą sąvoką.

3.4. Vaikas su specialiaisiais poreikiais atitinka Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A-32, (toliau – Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašas), vartojamą sąvoką.

3.5. Įvaikintojai atitinka Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos apraše vartojamą sąvoką.

 

iI. ĮVaikintojų parinkimo galimam ĮVAIKINTI VAIKUI IR ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI

KRITERIJAI

 

4. Komisija, vadovaudamasi CK 3.209 straipsnio 1 dalimi, parenka įvaikintojus galimam įvaikinti vaikui ar rastam vaikui laikinai globoti, pagal šiuos kriterijus:

4.1. atitikimą galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko poreikius (amžių, lytį, sveikatos būklę, teisinį statusą ir socialinę kilmę);

4.2. įvaikintojų pasirengimą priimti galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką laikinai globoti, pagal jo poreikius: sveikatos būklę, socialinę kilmę (tėvų sveikatos sutrikimai, žalingi įpročiai, priklausomybės, psichinės ligos, protinė negalia ir kt.), temperamentą, asmenybę, fizinius, psichologinius ir finansinius poreikius, išauklėjimą, etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę, gimtąją kalbą bei kt.;

4.3. įvaikintojų atitikimą galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko laikinai globoti poreikius;

4.4. jeigu sąraše yra kelios galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie įrašyti pirmi į sąrašą.

5. Įvaikintojų pasirengimas numatytas Aprašo 4.2 punkte priimti galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką vertinamas pagal Tarnybos atestuotų asmenų, vykdančių globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymo bei konsultavimo programą, Lietuvos Respublikoje (ar) kompetentingos užsienio valstybės nustatyta tvarka parengtą pasirengimo įvaikinti vaiką išvadą.

6. Įvaikintojai parenkami galimam įvaikinti vaikui ar rastam vaikui laikinai globoti praėjus 1 mėnesiui nuo miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) informacijos pateikimo Tarnybai, apie įvaikintojų atsisakymą įvaikinti vaiką  ar laikinai globoti rastą vaiką.

7. Aprašo 6 punkte nustatytas 1 mėnesio terminas netaikomas, jeigu nėra kitų įvaikintojų atitinkančių galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko poreikius.

8. Įvaikintojai nedalyvauja parinkimo procedūroje galimam įvaikinti vaikui ar rastam vaikui laikinai globoti, kai atliekamas pakartotinis įvaikintojų pasirengimo priimti galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką laikinai globoti patikrinimas.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

9. Komisiją sudaro ne mažiau kaip penki nariai (teisininkai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt.), iš kurių vienas yra skiriamas Komisijos pirmininku ir Komisijos sekretoriumi.

10. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

11. Komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisijos posėdžio eigoje gali būti naudojamas garso įrašas. Komisijos dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Informaciją Komisijos posėdžiams teikia Komisijos sekretorius.

14. Komisijos pirmininkas:

14.1. organizuoja komisijos posėdį;

14.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiams;

14.3. pasirašo Komisijos posėdžio protokolą ir kitus, susijusius dokumentus;

14.4. sprendžia Komisijos posėdžių darbo organizavimo procedūrinius klausimus.

15. Komisijos sekretorius:

15.1. praneša Komisijos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie Komisijos posėdžio datą;

15.2. parengia Aprašo 1 priede nustatytą Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti vertinimo 1 lentelę (toliau – lentelė) ir Aprašo 2 priede nustatytą 2 lentelę, kurią pateikia Komisijos nariams;

15.3. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

15.4. atsako už Komisijos dokumentų, susijusių su Komisijos vykdomomis funkcijomis, Komisijos posėdžių protokolų originalų, saugojimą bei sistemina surinktą medžiagą;

15.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

16. Komisijos nariai pildo 2 lentelę, Aprašo nustatyta tvarka.

17. Komisija priima sprendimą atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Pasiskirsčius balsams po lygiai, sprendžiamojo balso teisę turi Komisijos pirmininkas (jam nesant – Komisijos pirmininką pavaduojantis kitas Komisijos narys). Jeigu Komisijos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskiroji nuomonė jo prašymu įrašoma Komisijos posėdžių protokole bei 1 lentelės 5 p.

18. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais ir kitais dokumentais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas (jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas), Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžių protokoluose ir kituose dokumentuose išdėstomi Komisijos priimto sprendimo motyvai. Komisijos posėdžių protokolai surašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

19. Komisiją techniškai aptarnauja Tarnyba.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO YPATUMAI, PARENKANT ĮVAIKINTOJUS, ĮRAŠYTUS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, SĄRAŠĄ, GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI

 

20. Komisijos posėdžio sekretorius per 5 darbo dienas nuo Tarnybos išsiųsto VTAS-ui informacinio rašto dienos apie Tarnybos įrašytą vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą arba nuo paskutinės trūkstamos informacijos apie galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką iš VTAS ar vaiko globėjo (rūpintojo) Tarnyboje gavimo dienos, organizuoja Komisijos posėdį dėl įvaikintojų, įrašytų į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, parinkimo galimam įvaikinti vaikui.

21. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su galimo įvaikinti vaiko poreikiais ir pateikia kiekvienam Komisijos nariui 2 lentelę, kurioje pateikta:

21.1. vaiką identifikuojanti informacija (vardas, pavardė, lytis, gimimo data, tautybė, kalba, kuria kalba vaikas, gyvenamoji vieta);

21.2. vaiko gyvenimo istorija chronologine tvarka (iki kada (data) vaikas gyveno tėvų šeimoje, kokios vaiko paėmimo iš tėvų priežastys, informacija apie vaiko palikimą sveikatos priežiūros įstaigoje, įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelyje“ ar kitoje vietoje);

21.3. duomenys apie galimo įvaikinti vaiko tėvus (gimimo data, tautybė, tėvų valdžios netekimo priežastys, kelintas vaikas šeimoje, sveikatos sutrikimai, žalingi įpročiai, priklausomybės, teistumas/baustumas administracine tvarka, tėvų ir galimo įvaikinti vaiko tarpusavio santykiai, tėvų apsilankymų pas vaiką dažnumas), jeigu šie duomenys yra žinomi;

21.4. duomenys apie galimo įvaikinti vaiko brolius ir seseris, jei tokių yra (taip pat globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus) (gimimo data, nepilnamečių brolių/seserų įstatyminis atstovas, gyvenamoji vieta, sveikatos būklė, galimybė siūlyti įvaikinti vaikus atskirai, tarpusavio santykiai); (jeigu šie duomenys yra žinomi);

21.5.duomenys apie galimo įvaikinti vaiko giminaičius (giminystės ryšys, sveikatos būklė, tarpusavio santykiai), jeigu šie duomenys yra žinomi;

21.6. duomenys apie galimą įvaikinti vaiką lankančius asmenis (vardas ir pavardė, ryšys su vaiku, tarpusavio santykiai), jeigu šie duomenys yra žinomi;

21.7. informacija apie galimo įvaikinti vaiko sveikatą ir jo sutrikimus;

21.8. informaciją apie galimo įvaikinti vaiko specialiuosius poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius;

21.9. informacija apie galimo įvaikinti vaiko raidą ir jo charakteristiką;

21.10. kita svarbi informacija (vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonė dėl įvaikinimo, vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonė dėl įvaikinimo, VTAS nuomonė dėl įvaikinimo ir kt.).

22. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su informacija apie įvaikintojus, įrašytus į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, pageidaujančius įvaikinti vaiką.

23. Komisijos nariai susipažinę su nurodyta informacija apie galimą įvaikinti vaiką ir jo poreikius bei įvaikintojų atitikimą Aprašo 4.2, 4.3 kriterijams, 2 lentelėje: jeigu įvaikintojai atitinka vertinimo kriterijus, pažymi žymeniu – „A“, jeigu neatitinka – „N“.

24. Komisija priima sprendimą, parinkti įvaikintojus, įrašytus į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, atitinkančius labiausiai galimo įvaikinti vaiko poreikius, pažymėdama parinkimo priežastis 1 lentelės 4 p.

25. Komisijos posėdžio sekretorius per 5 darbo dienas nuo informacijos iš VTAS gavimo dienos apie įvaikintojų atsisakymą įvaikinti parinktą galimą įvaikinti vaiką, organizuoja Komisijos posėdį Aprašo nustatyta tvarka.

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO YPATUMAI, PARENKANT ĮVAIKINTOJUS, ĮRAŠYTUS Į UŽSIENIEČIŲ SĄRAŠĄ, GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI

 

26. Komisijos posėdžio sekretorius per 5 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo, jog tarptautinis įvaikinimas labiausiai atitinka vaiko interesus, organizuoja Komisijos posėdį dėl įvaikintojų, įrašytų į Užsieniečių sąrašą, parinkimo galimam įvaikinti vaikui.

27. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su galimo įvaikinti vaiko poreikiais ir pateikia kiekvienam Komisijos nariui 2 lentelę, vadovaujantis Aprašo 21 p. nustatyta tvarka.

28. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su informacija apie įvaikintojus, įrašytus į Užsieniečių sąrašą, pageidaujančius įvaikinti vaiką.

29. Komisijos nariai susipažinę su nurodyta informacija apie galimą įvaikinti vaiką ir jo poreikius bei įvaikintojų atitikimą Aprašo 4.2, 4.3 kriterijams, 2 lentelėje: jeigu įvaikintojai atitinka vertinimo kriterijus, pažymi žymeniu – „A“, jeigu neatitinka – „N“.

30. Komisija priima sprendimą, parinkti įvaikintojus, įrašytus į Užsieniečių sąrašą, atitinkančius labiausiai galimo įvaikinti vaiko poreikius, pažymėdama parinkimo priežastis 1 lentelės 4 p.

31. Komisijos posėdžio sekretorius per 5 darbo dienas nuo gautos informacijos iš užsienio valstybės centrinės įvaikinimo organizacijos ar įgaliotos užsienio valstybės organizacijos, VTAS apie įvaikintojų atsisakymą įvaikinti parinktą galimą įvaikinti vaiką, organizuoja Komisijos posėdį Aprašo nustatyta tvarka.

 

VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO YPATUMAI, PARENKANT ĮVAIKINTOJUS, ĮRAŠYTUS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, SĄRAŠĄ, RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI

 

32. Komisijos posėdžio sekretorius per 3 darbo dienas nuo VTAS gautos informacijos apie rastą vaiką, organizuoja Komisijos posėdį dėl įvaikintojų, įrašytų į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, parinkimo rastam vaikui laikinai globoti.

33. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su rasto vaiko poreikiais ir pateikia kiekvienam Komisijos nariui 2 lentelę, vadovaujantis Aprašo 21 p. nustatyta tvarka.

34. Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos narius supažindina su informacija apie įvaikintojus, įrašytus į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, pageidaujančius laikinai globoti rastą vaiką.

35. Komisijos nariai susipažinę su nurodyta informacija apie rastą vaiką ir jo poreikius bei įvaikintojų atitikimą Aprašo 4.2, 4.3 kriterijams, 2 lentelėje: jeigu įvaikintojai atitinka vertinimo kriterijus, pažymi žymeniu – „A“, jeigu neatitinka – „N“.

36. Komisija priima sprendimą, parinkti įvaikintojus, įrašytus į Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, atitinkančius labiausiai rasto vaiko poreikius, pažymėdama parinkimo priežastis 1 lentelės 4 p.

37. Komisijos posėdžio sekretorius per 3 darbo dienas nuo informacijos iš VTAS gavimo dienos apie įvaikintojų atsisakymą laikinai globoti rastą vaiką, organizuoja Komisijos posėdį Aprašo nustatyta tvarka.

 

VII. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS PARENKANT ĮVAIKINTOJUS, ĮRAŠYTUS Į UŽSIENIEČIŲ SĄRAŠĄ, VAIKUI SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS

 

38. Įvaikintojų parinkimas vaikui su specialiaisiais poreikiais ikiteisminė įvaikinimo procedūra vykdoma, vadovaujantis Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo ir šio Aprašo III, VIII d. nustatyta tvarka.

 

VIII. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

39. Komisija turi teisę:

39.1. susipažinti su iš VTAS, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų globėjų (rūpintojų), kompetentingų užsienio valstybių institucijų Tarnyboje gauta informacija, kuri yra reikalinga Komisijos funkcijoms vykdyti;

39.2. prašyti iš VTAS, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų globėjų (rūpintojų), kompetentingų užsienio valstybių institucijų papildomos informacijos, kuri yra reikalinga Komisijos funkcijoms vykdyti;

40. Komisijos nariai pasirašo:

40.1. konfidencialumo pasižadėjimą dėl įvaikinimo informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo;

40.2. nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo, vadovaujantis Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu. Komisijos nariai turi pareigą nusišalinti nuo komisijos nario pareigų galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto atveju. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašoma informacija apie tai, jog Komisijos narys nusišalina nuo Komisijos nario pareigų galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto atveju. Nusišalinus Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pareigas toliau eina Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo, paskirtas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

40.3. Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Komisijos sudėtis viešai skelbiama Tarnybos svetainėje www.vaikoteises.lt ir Teisės aktų registre.

42.  Komisija veikia vienerius metus.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo nurodyto Aprašo 24 p. gavimo dienos, informuoja parinktus įvaikintojus apie galimą įvaikinti vaiką per jų deklaruotos gyvenamosios vietos VTAS.

44. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo nurodyto Aprašo 30 p., gavimo dienos informuoja parinktus įvaikintojus apie galimą įvaikinti vaiką per jų užsienio valstybės centrinę įvaikinimo organizaciją ar įgaliotą užsienio valstybės organizaciją, VTAS.

45. Tarnyba tą pačią dieną nuo Komisijos priimto sprendimo nurodyto Aprašo 36 p. gavimo dienos, informuoja parinktus įvaikintojus apie rastą vaiką laikinai globoti per jų deklaruotos gyvenamosios vietos ir vaiko radimo vietos VTAS, taip pat pateikdama informaciją nustatytą Rekomendacijose.

46. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Tarnybos direktoriui.

 

___________________

 

 

 

Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir

įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)

1 priedas

 

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI IR ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

20 m. ________________d.

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką (-us) ar rastą vaiką (-us):

(pildo Komisijos sekretorius)

_________________________________________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta)

 

2. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką ir jo poreikius bei informacija apie įvaikintojų atitikimą pagal Aprašo II dalies kriterijus

 

Aprašo II dalies 4.1 p.

 

 

 

 

 

 

Informacija apie galimą įvaikinti vaiką (ar) rastą vaiką ir jo poreikius

(Pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

 

Komisijos narių vertinimas, ar parinkti įvaikintojai atitinka ar neatitinka kriterijų, pagal Aprašo II 4.2 ir 4.3 p.

 

(Pildo Komisijos posėdžio sekretorius, įrašo įvaikintojų numerį iš 3 punkto).

3.1.

3.2.

 

 

 

 

 

1. Atitikimas galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko poreikius:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Vaiką identifikuojanti informacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

tautybė

 

 

 

 

 

 

 

 

kalba, kuria kalba vaikas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Vaiko gyvenimo istorija chronologine tvarka:

 

 

 

 

 

 

 

 

iki kada (data) vaikas gyveno tėvų šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

kokios vaiko paėmimo iš tėvų priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

informacija apie vaiko palikimą gydymo įstaigoje ar kitoje vietoje

 

 

 

 

 

 

 

 

informacija apie vaiko palikimą „Gyvybės langelyje“

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko tėvus:

MOTINA

TĖVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

vardas, pavardė,

gimimo data

 

 

 

tautybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tėvų valdžios netekimo

priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelintas vaikas šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sveikatos sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žalingi

įpročiai, priklausomybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psichinės ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proto negalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teistumas/baustumas administracine tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tėvo ir galimo įvaikinti ar rasto vaiko tarpusavio santykiai, tėvo apsilankymų pas vaiką dažnumas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko brolius ir seseris, jei tokių yra (taip pat globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus): gimimo data, nepilnamečių brolių/seserų įstatyminis atstovas, gyvenamoji vieta, sveikatos būklė, galimybė siūlyti įvaikinti vaikus atskirai, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko giminaičius: giminystės ryšys, sveikatos būklė, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką lankančius asmenis: vardas, pavardė, ryšys su vaiku, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Informacija apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko sveikatą ir jo sutrikimus

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko specialieji poreikiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Informacija apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko raidą ir jo charakteristika

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Kita svarbi informacija: vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonė dėl įvaikinimo; vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonė dėl įvaikinimo; miestų / rajonų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) nuomonė dėl įvaikinimo ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Duomenys apie atrinktus įvaikintojus:

(pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

_____________________________________________

(3.1.Vardas, pavardė, 3.2. Vardas, pavardė ir kt.)

 

4.   Duomenys apie parinktus labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus:

(pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

_________________________________________________________________________________________________________________

(Vardas (-ai), pavardė (-ės); įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ar rastam vaikui, priežastys; įvaikintojų, įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą ar į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą, data bei kt.)

 

5. Pastabos / komisijos narių atskiroji nuomonė:

(Pildo Komisijos nariai)

___________________________________________________________________________________________________________________

Komisijos pirmininkas         ______________                                                  _________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius          ________________                                              _________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir

įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)

2 priedas

 

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI IR ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO RASTAM VAIKUI LAIKINAI GLOBOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

20 m. ________________d.

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką (-us) ar rastą vaiką (-us):

(pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

________________________________________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta)

 

2. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiką ar rastą vaiką ir jo poreikius bei informacija apie įvaikintojų atitikimą pagal Aprašo II dalies kriterijus

 

Aprašo II dalies 4.1 p.

 

 

 

Informacija apie galimą įvaikinti vaiką (ar) rastą vaiką ir jo poreikius

(Pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

 

Komisijos narių vertinimas, ar parinkti įvaikintojai atitinka ar neatitinka kriterijų, pagal Aprašo II 4.2 p. ir 4.3 p.

(Pildo Komisijos nariai)

 

(Pastaba. Komisijos posėdžio sekretorius įrašo įvaikintojų numerį iš 3 punkto).

3.1.

3.2.

 

 

 

 

 

1.Atitikimas labiausiai galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko poreikius:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Vaiką identifikuojanti informacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

tautybė

 

 

 

 

 

 

 

 

kalba, kuria kalba vaikas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Vaiko gyvenimo istorija chronologine tvarka:

 

 

 

 

 

 

 

 

iki kada (data) vaikas gyveno tėvų šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

kokios vaiko paėmimo iš tėvų priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

informacija apie vaiko palikimą gydymo įstaigoje ar kitoje vietoje

 

 

 

 

 

 

 

 

informacija apie vaiko palikimą „Gyvybės langelyje“

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko tėvus:

MOTINA

TĖVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

vardas, pavardė,

gimimo data

 

 

 

tautybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tėvų valdžios netekimo

priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelintas vaikas šeimoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sveikatos sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žalingi

įpročiai, priklausomybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psichinės ligos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proto negalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teistumas/baustumas administracine tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tėvo ir galimo įvaikinti ar rasto vaiko tarpusavio santykiai, tėvo apsilankymų pas vaiką dažnumas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko brolius ir seseris, jei tokių yra (taip pat globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus): gimimo data, nepilnamečių brolių/seserų įstatyminis atstovas, gyvenamoji vieta, sveikatos būklė, galimybė siūlyti įvaikinti vaikus atskirai, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Duomenys apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko giminaičius: giminystės ryšys, sveikatos būklė, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Duomenys apie galimą įvaikinti vaiko ar rastą vaiką lankančius asmenis: vardas, pavardė, ryšys su vaiku, tarpusavio santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Informacija apie galimo įvaikinti ar rasto vaiko sveikatą ir jo sutrikimus

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Galimo įvaikinti ar rasto vaiko specialieji poreikiai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Informacija apie galimo įvaikinti vaiko ar rasto vaiko raidą ir jo charakteristika

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Kita svarbi informacija: vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonė dėl įvaikinimo; vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonė dėl įvaikinimo; miestų / rajonų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) nuomonė dėl įvaikinimo ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Duomenys apie atrinktus įvaikintojus:

(pildo Komisijos posėdžio sekretorius)

_____________________________________________

(3.1.Vardas, pavardė, 3.2. Vardas, pavardė ir kt.)

 

Komisijos narys:                              ________________                                            _________________

(parašas) (vardas, pavardė)