LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 2 NACIONALINIO TIKSLO „VALSTYBIŲ NARIŲ GEBĖJIMAI PLĖTOTI, STEBĖTI IR VERTINTI SAVO PRIEGLOBSČIO POLITIKĄ IR PROCEDŪRAS“ 1 VEIKSMO „SISTEMOS APIE KILMĖS ŠALIS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE PRIEGLOBSTĮ RINKIMO TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

NR. PMIF-1.2.1-V-01 PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. A1-160

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ 1 punktu, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2930 punktais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 1 veiksmo „Sistemos apie kilmės šalis ir statistinių duomenų apie prieglobstį rinkimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.1-V-01 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                   Algimanta Pabedinskienė


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-160

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO „BENDROJI

EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 2 NACIONALINIO TIKSLO

VALSTYBIŲ NARIŲ GEBĖJIMAI PLĖTOTI, STEBĖTI IR VERTINTI SAVO PRIEGLOBSČIO POLITIKĄ IR PROCEDŪRAS“ 1 VEIKSMO „SISTEMOS APIE KILMĖS ŠALIS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE PRIEGLOBSTĮ RINKIMO TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. PMIF-1.2.1-V-01

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 1 veiksmo „Sistemos apie kilmės šalis ir statistinių duomenų apie prieglobstį rinkimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.1-V-01 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 metų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su 2015 m. gruodžio 14 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2015) 9385 ir 2016 m. kovo 21 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2016) 1809) (toliau – PMIF programa), 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 1 veiksmo „Sistemos apie kilmės šalis ir statistinių duomenų apie prieglobstį rinkimo tobulinimas“ (toliau – Veiksmas) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.3. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016−2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-940 „Dėl 2016−2018 metų strateginių veiklos planų“ (toliau − 2016−2018 metų strateginis veiklos planas), skelbiamu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/;

2.5. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 603/2013 dėl „Eurodac“ sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su „Eurodac“ sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija) (OL 2013 L 180, p. 1);

2.6. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (OL 2013 L 180, p. 1) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 604/2013).

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie 2016−2018 metų strateginio veiklos plano 01.17 programos „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“ 1-ojo tikslo „užtikrinti migracijos politikos įgyvendinimą laisvo asmenų judėjimo, vizų, imigracijos, prieglobsčio ir kitose užsieniečių teisinės padėties srityse; spręsti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybe; gerinti teikiamų paslaugų kokybę“ įgyvendinimo, t. y. projektas turi prisidėti prie 01.17 programos 1-ojo tikslo nuostatos „užtikrinti migracijos politikos įgyvendinimą prieglobsčio teisinės padėties srityse“ įgyvendinimo.

5. Projekto atranka pagal Veiksmą bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 92 680,00 Eur (devyniasdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimties eurų), iš kurių iki 69 510,00 Eur (šešiasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų dešimties eurų)  − PMIF lėšos ir iki 23 170,00 Eur (dvidešimt trijų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimties eurų) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

7. Veiksmo tikslas – rinkti informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, tobulinti statistinių duomenų apie prieglobsčio prašytojus ir prieglobsčio suteikimą Lietuvos Respublikoje rinkimo ir analizės sistemas.

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. Veiklos, skirtos galimybėms rinkti ir platinti informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis didinti:

8.1.1. informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis interneto svetainės http://coi.migracija.lt (toliau – interneto svetainė) modernizavimas, t. y. naujos turinio valdymo sistemos įdiegimas, dizaino integravimas, informacijos perkėlimas, interneto svetainės versijos anglų kalba atnaujinimas, tinklinių sąsajų sukūrimas ir kt.;

8.1.2. pažymų apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis rengimas ir paskelbimas interneto svetainėje;

8.1.3. iki 3 vnt. kompiuterių, skirtų PFSA 8.1.2 ir 8.2.2 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti, su programine įranga įsigijimas;

8.2. veiklos, skirtos duomenims bei statistinei informacijai apie prieglobsčio prašytojus ir prieglobsčio suteikimą Lietuvos Respublikoje rinkti:

8.2.1. Užsieniečių registro Prieglobsčio modulio programinės įrangos modernizavimas, siekiant tobulinti statistinių duomenų rinkimo ir analizės sistemas įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) įsipareigojimus, ypač susijusius su Išankstinio įspėjimo ir pasirengimo sistema;

8.2.2. statistinės informacijos analizė ir rengimas.

9. PFSA 8.1.3 papunktyje nurodyta techninė įranga turi būti paženklinta PMIF ženklu. PMIF ženklo reikalavimai nurodyti atsakingos institucijos interneto svetainėje.

10. Visos veiklos, nurodytos PFSA 8 punkte, privalo būti įtrauktos į paraišką ir įgyvendinamos vykdant projektą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI

 

11. Pagal PFSA galimas pareiškėjas yra Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

12. Pagal PFSA projektas vykdomas tik Migracijos departamento, o projekto partneriai negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

14.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu turi būti prisidedama prie 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 6 straipsnio a punkto nuostatų „stiprinami gebėjimai – įskaitant susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytu ankstyvojo perspėjimo, pasirengimo ir krizių valdymo mechanizmu – rinkti, analizuoti duomenis bei statistinę informaciją apie prieglobsčio procedūras“ įgyvendinimo.

15. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (bet ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.

16. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 42 mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Renkant, analizuojant duomenis bei statistinę informaciją apie prieglobsčio prašytojus, Migracijos departamento priimtus sprendimus, susijusius su prieglobsčio suteikimu Lietuvos Respublikoje, projekto metu vykdomos veiklos yra skirtos duomenims apie šių tikslinių grupių asmenis gauti:

18.1. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie UTPĮ 67 straipsnio nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai;

18.2. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems UTPĮ 86 ir 87 straipsnių nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba UTPĮ 88 straipsnio nustatyta tvarka  priimtas sprendimas nesuteikti prieglobsčio Lietuvos Respublikoje.

19. Pareiškėjas, planuodamas PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo aprašu. Projektu turi būti siekiama šiame PFSA punkte nurodytos privalomos PMIF programos rodiklio reikšmės, už kurios pasiekimą yra atsiskaitoma įgaliotajai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. Turi būti siekiama šios PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės: PMIF programos rodiklio „Kilmės valstybės informacijos produktų ir faktų nustatymo misijų, surengtų PMIF lėšomis, skaičius“ (kodas PR1.4) reikšmė – parengta ne mažiau nei 50 kilmės valstybės informacijos produktų (pažymų).

20. Reikalavimai projekto parengtumui netaikomi.

21. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Įgaliotoji institucija, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 2 priedas), paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu turi įsitikinti, kad neteikiama valstybės pagalba ir de minimis pagalba.

 

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

22. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PFSA, PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties) ir skelbiamose atsakingos institucijos interneto svetainėje.

23. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA 6 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

24. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

2.1. techninės, programinės įrangos ir licencijų, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą;

2.2. kitos įrangos, reikalingos PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą;

2.3. PFSA 24 punkto lentelės 2.1–2.2 papunkčiuose nurodytos įrangos ir įrenginių transportavimo, projektavimo, sumontavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros iki naudojimo pradžios ir kitos susijusios išlaidos.

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. techninės ir programinės įrangos, reikalingos PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, priežiūros, palaikymo, modernizavimo paslaugų pirkimo išlaidos;

3.2. PFSA 8.1.1 papunktyje nurodytos interneto svetainės modernizavimo ir palaikymo išlaidos;

3.3. PFSA 8.2.1 papunktyje nurodyto Užsieniečių registro Prieglobsčio modulio modernizavimo ir palaikymo išlaidos;

3.4. darbų ir paslaugų, reikalingų PFSA 8.1.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytoms veikloms įgyvendinti, įsigijimo išlaidos;

3.5. pažymoms, nurodytoms PFSA 8.1.2 papunktyje, parengti reikalingos informacijos pirkimo išlaidos;

3.6. vertimo paslaugų pirkimo išlaidos;

3.7. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

4.1. privalomos viešinimo priemonės, nurodytos PAFT 310.1 papunktyje, išlaidos;

4.2. techninės įrangos, reikalingos projekto veikloms vykdyti, ženklinimo išlaidos;

4.3. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, projekto viešinimo spaudoje, informacinių lankstinukų apie projektą, plakatų išlaidos ir kt.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 0,5 procento nuo išlaidų kategorijos Nr. 3 „Projekto vykdymas“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

25. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

26. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šios išlaidos:

26.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje;

26.2. PFSA 24 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

27. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

28. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir PFSA 29 punkte nurodytus priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

29. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

29.1. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 3 priedas) (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su pridėtinės vertės mokesčiu);

29.2. projekto finansavimo šaltinius (netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

29.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, 3 tiekėjų siūlymus dėl prekių ir (ar) paslaugų kainos, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.).

30. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma įgaliotosios institucijos pareiškėjui siunčiamame pasiūlyme pateikti paraišką.

31. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas).

32. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškai vertinti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

33. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 45 dienas nuo paraiškos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

34. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau nei 30 dienų. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėją raštu.

35. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

36. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

37. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima atsakinga institucija vadovaudamasi PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

38. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

39. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

40. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo siūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

41. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.  

42. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

43. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

44. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei atitinka PAFT 124–125 punktuose nustatytus reikalavimus.

45. Jei projektas nepradedamas įgyvendinti per PAFT 149 punkte nustatytą terminą, įgaliotoji institucija turi teisę PAFT IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka nutraukti projekto sutartį.

46. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

47. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

48. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

49. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

50. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

51. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

 

_____________________________