AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ IR NEAPMOKESTINAMŲJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMININKAMS IR ŽEMĖS SAVININKAMS

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-112(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo  6 straipsniu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 7, 8 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-495 „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ 1.1.1  papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2015 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą) ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės):

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1,5;

1.2. kitos paskirties žemei:

1.2.1. komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,5,

1.2.2. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 1,5,

1.2.3. gyvenamųjų teritorijų – 1,5,

1.2.4. garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų ir jų narių naudojamai žemei – 1,0,

1.2.5. naudingųjų iškasenų teritorijų – 1,5;

1.3. konservacinės paskirties žemei – 1,5;

1.4. fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti, individualių garažų ir kitų statinių, įrenginių savininkai, kurie nepriklauso bendrijoms) valstybine žeme nesudarę sutarčių, – 4 proc.;

1.5. apleistai, nenaudojamai žemei – 4 proc.

2. Nustatyti 2015 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kai žemės sklypas išnuomotas ne aukciono (ne konkurso) tvarka: Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose 0,25 ha, kitose gyvenamosiose vietovėse – 3,00 ha :

2.1. asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;

2.2. senatvės pensininkams;

2.3. nepilnamečiams vaikams (iki jiems sukaks 18 metų), dieninių skyrių mokymo įstaigų moksleiviams ir studentams;

(2.1–2.3 punktai taikomi, kai nurodytų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų);

2.4. kaime gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų iki 18 metų.

Valstybinės žemės nuomos mokestį žemės naudotojai moka už žemės sklypą, viršijantį neapmokestinamąjį žemės plotą. Jei asmuo nuomoja sklypus skirtingose rajono vietovėse, kurioms nustatyti skirtingi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, teikiama didžiausia lengvata, tačiau tik vienoje vietovėje.     Žemės nuomininkui priklausantys keli sklypai, esantys Savivaldybės teritorijoje, kuriems nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, laikomi vienu žemės sklypu.  

3.   Nustatyti, kad:

3.1. 2.1 papunktyje nurodytiems asmenims – valstybinės žemės nuomininkams – neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai taikomi pateikus negalią įrodančius dokumentus;

3.2. žemės nuomininkams – fiziniams asmenims – valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja Savivaldybės administracija ir apie tai juos informuoja iki 2015 m. lapkričio 1 d.;

3.3. juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir deklaracijas pateikia Savivaldybės administracijai iki 2015 m. spalio 1 d.;

3.4. už laiku nesumokėtą 2015 m. valstybinės žemės nuomos mokestį už kiekvieną uždelstą dieną imami 0,03 proc. delspinigiai, taikant ribą laikui – 180 dienų, pasibaigus mokėjimo terminui.

4. Atleisti 2015 m. nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo už:

4.1. valstybinių rezervatų ir regioninių parkų teritorijoje esančių rezervatų žemę;

4.2. regioninių parkų, kraštovaizdžio, kraštovaizdžio-kultūrinių, geologinių, geomorfolo-ginių, botaninių-zoologinių, botaninių, zoologinių, hidrografinių draustinių teritorijoje ir jų apsaugos zonose esančių žemės ūkio ir miškų ūkio įmonių žemę, išskyrus žemės ūkio naudmenas, taip pat pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimtą žemę;

4.3. vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemę;

4.4. gamtos paminklų žemę, išskyrus pastatų, kiemų ir kelių užimtą žemę;

4.5. archeologijos paminklų ir istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę;

4.6. istorijos, architektūros ir dailės paminklų ir jų teritorijų žemę kaimo vietovėse;

4.7. rezervatinių, specialios paskirties ir apsauginių (I, II ir III grupės) miškų žemę;

4.8. mokymo ir mokslo reikmėms skirtą žemę;

4.9. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių, avarinio ryšio linijų, želdinių užimtą žemę, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimtą žemę;

4.10. mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, naudojamą žemę;

4.11. Savivaldybės biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš rajono Savivaldybės biudžeto,  naudojamą žemę;

4.12. krašto apsaugos objektų užimtą žemę;

4.13. bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių;

4.14. geriamojo vandens ruošimo įrenginių, giluminių gręžinių ir šių objektų sanitarinės apsaugos zonų žemę;

4.15. miestų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemę;

4.16. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę;

4.17. sporto aikštynams ir sporto bazėms skirtą ir naudojamą žemę;

4.18. daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojamą žemę;

4.19. prie daugiabučių gyvenamųjų namų naudojamą žemę;

4.20. žemę, seniūnijų paskirtą daržams;

4.21. socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigoms skirtą žemę;

4.22. žemės sklypams, priskirtiems nekilnojamajam turtui, kuriuos valstybės įmonei Valstybės turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir savivaldybės iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;

4.23. atliekoms saugoti ir utilizuoti naudojamą žemę;

4.24. Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę;

4.25. elektros linijų atramų ir skirstomųjų elektros tinklų transformatorinių bei skirstymo punktų užimtą žemę;

4.26. mėgėjų sodo teritorijoje esančią bendrojo naudojimo žemę.

5. Nustatyti, kad:

5.1. jeigu 4 punkte nurodyti valstybinės žemės nuomininkai pastatus bei statinius ir žemę naudoja kitokiai, nei 4 punkto papunkčiuose nurodytai ūkinei-komercinei veiklai, jie moka valstybinės žemės nuomos mokestį pagal sprendime nurodytus tarifus;

 

5.2. bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata, iki 2015 m. spalio 1 d. seniūnijai arba Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui turi pristatyti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopiją, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimo kopiją.

 

6. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo fizinius ir juridinius asmenis, jeigu mokestis neviršija 1,45 euro.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas