Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. VASARIO 17 D. NUTARIMO nR. 179 „dėl KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. 1046

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šios taisyklės reglamentuoja juridinių asmenų (išskyrus Lietuvos banką, kredito ir pašto įstaigas), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių (toliau vadinama – ūkio subjektai) kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką, nustatančią grynųjų pinigų priėmimą, išmokėjimą, jų apskaitą ir laikymą kasoje. Šios taisyklės netaikomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, išskyrus atvejus, kai jie, vykdydami ūkinę komercinę veiklą, grynuosius pinigus iš tokios veiklos priima į kasą arba išmoka iš jos.“

2.2. Pakeisti 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita).“

2.3. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Kasininkas atsako už jo priimtų pinigų saugumą ir nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo.“

2.4. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis.“

2.5. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Ūkio subjekte kasininko pareigas laikinai arba nuolat eiti pavedama ūkio subjekto vadovo įsakymu.“

2.6. Pakeisti 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

27. Kai ūkio subjekte yra daug struktūrinių padalinių, pinigus, be kasininko, pagal ūkio subjekto vadovo įsakymą gali išmokėti kiti ūkio subjekto darbuotojai.“

2.7. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Pinigai inventorizuojami pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka