LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1K-489 „DĖL INFORMACIJOS APIE VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO EIGĄ TEIKIMO FINANSŲ MINISTERIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 20 d. Nr. 1K-112

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO EIGĄ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 39 punktu,

t v i r t i n u Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius