LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-351 „DĖL NACIONALINĖS MAISTO KOKYBĖS SISTEMOS TAISYKLIŲ patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 16 d.  Nr. 3D-397

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Nustatau, kad:

3.1. kituose teisės aktuose vartojamas pavadinimas „nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema“ atitinka šiame įsakyme vartojamą pavadinimą „nacionalinė maisto kokybės sistema“, o terminas „pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintas produktas“ atitinka terminą „pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintas produktas“;

3.2. ūkio subjektams, pateikusiems prašymus dėl produktų sertifikavimo iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, taip pat ūkio subjektams iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos sertifikavusiems produkciją pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą yra taikomos iki tol galiojusios Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ nuostatos iki sertifikato galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-475 „Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo VšĮ „Ekoagros“ suteiktas leidimas galioja ir sertifikavimo ir priežiūros veiklai vykdyti pagal šiuo įsakymu patvirtintas Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles. VšĮ „Ekoagros“ privalo atitikti šiuo įsakymu patvirtintose Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklėse nustatytus reikalavimus sertifikavimo įstaigoms nuo 2023 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Kęstutis Navickas