Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. KOVO 16 D.

NUTARIMO NR. 312 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. kovo 10 d. Nr. 151

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 312 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro nuostatus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                            Ingrida Šimonytė

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                           Arvydas Anušauskas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 312

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 10 d.  nutarimo Nr. 151

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją ir Registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro objektus ir jų duomenis, Registro objektų registravimą, Registro duomenų taisymą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų teikimą ir naudojimą, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2Registras yra valstybės registras.

3Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos karinius orlaivius (toliau – kariniai orlaiviai), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4Registre asmens duomenys tvarkomi asmens, nurodyto Nuostatų 16.6 papunktyje, identifikavimo tikslu.

5Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6Registras ir jo duomenys tvarkomi vadovaujantis:

6.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

6.2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

6.3. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu;

6.4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu;

6.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

6.6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

6.7. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

6.8. Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

6.9. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau ‒ Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas);

6.10.    Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

6.11.    Nuostatais;

6.12.    Registro valdytojo patvirtintu asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu (toliau – asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas);         

6.13.    Registro valdytojo patvirtintu asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašu (toliau – asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas).

7.  Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.   Registro ir Registre tvarkomų duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Registro valdytojas).

9.  Registro ir Registre tvarkomų duomenų tvarkytoja yra Lietuvos kariuomenė (toliau – Registro tvarkytojas).

10.  Registro valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnyje Registro valdytojui ir Reglamente (ES) 2016/679 asmens duomenų valdytojui nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas valdytojui šiuose teisės aktuose ir Nuostatuose.

11.  Registro valdytojas nustato duomenų, informacijos ir dokumentų, apibūdinančių Registro duomenis, teikimo Registrui tvarką, tvirtina tvarkos aprašą (toliau – duomenų teikimo tvarkos aprašas) ir jame nustato karinių orlaivių registravimo pažymėjimų formą.

12.  Registro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnyje Registro tvarkytojui ir Reglamente (ES) 2016/679 asmens duomenų tvarkytojui nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas tvarkytojui šiuose teisės aktuose ir Nuostatuose.

13.  Registro tvarkytojas vykdo Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalyje nurodytas asmens duomenų tvarkytojo pareigas Nuostatų, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo ir kitų Registro valdytojo priimtų teisės aktų, reglamentuojančių, kaip Registro tvarkytojas įgyvendina šias pareigas, nustatyta tvarka.

14.  Registro tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1.    Registro valdytojo vardu užtikrina duomenų subjektų teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašą;

14.2.    užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

14.3.    užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

14.4.    užtikrina, kad į tvarkomą Registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad įregistruoto karinio orlaivio duomenys atitiktų kariniam orlaiviui registruoti pateiktus duomenis;

14.5.    užtikrina Registro duomenų teikimą Registro duomenų gavėjams pagal jų prašymus.

 

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

15.  Registro objektai yra kariniai orlaiviai.

16.  Registre tvarkomi šie duomenys:

16.1.    karinio orlaivio duomenys:

16.1.1. karinio orlaivio identifikavimo kodas (borto numeris), suteiktas registruojant karinį orlaivį Registre;

16.1.2. karinio orlaivio tipas;

16.1.3. karinio orlaivio pagaminimo valstybė;

16.1.4. karinio orlaivio pagaminimo metai;

16.1.5. karinio orlaivio gamintojo suteiktas gamyklinis ar serijos numeris;

16.1.6. karinio orlaivio įregistravimo Registre data (metai, mėnuo, diena);

16.1.7. karinio orlaivio duomenų Registre keitimo data (metai, mėnuo, diena);

16.1.8. Registro tvarkytojo išduodamo dokumento tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

16.1.9. karinio orlaivio išregistravimo iš Registro data (metai, mėnuo, diena);

16.2.    atskiro juridinio asmens statuso neturinčio Juridinių asmenų registre įregistruoto Lietuvos kariuomenės filialo (daliniai, junginiai ar kiti kariniai vienetai) (toliau – karinis vienetas), kuriam priskirtas karinis orlaivis, duomenys:

16.2.1. karinio vieneto pavadinimas;

16.2.2. karinio vieneto registracijos kodas Juridinių asmenų registre;

16.2.3. karinio vieneto adresas;

16.3.    registracijos statusas (būklė) – duomenys apie karinio orlaivio įregistravimą, išregistravimą, įrašo taisymą arba duomenų perkėlimą į Registro objekto duomenų bazės archyvą;

16.4.    karinio orlaivio registravimo pažymėjimo (toliau – registravimo pažymėjimas) būklė – registravimo pažymėjimas išduotas, prarastas, grąžintas arba sunaikintas;

16.5.    išregistravimo iš Registro priežastys;

16.6.    asmens, įregistravusio Registro objektą ar pakeitusio Registro įrašus, pareigos, vardas ir pavardė;

16.7.  dokumentų, patvirtinančių karinio orlaivio nuosavybę, kitą teisėtą karinio orlaivio valdymo faktą, pavadinimai, numeriai.

17.  Registro objektui klasifikuoti naudojami klasifikatoriai:

17.1.    tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

17.1.1. pasaulio šalys;

17.1.2. karinių orlaivių tipai;

17.2.  specialūs Registro duomenų klasifikatoriai:

17.2.1. karinio orlaivio pagaminimo metai;

17.2.2. karinio orlaivio registracijos Registre numeris;

17.2.3. karinio orlaivio gamintojo suteiktas gamyklinis ar serijos numeris;

17.2.4. Registro duomenų teikėjo duomenys, nurodyti Nuostatų 16.2 papunktyje;

17.2.5. karinį orlaivį eksploatuojantis karinis vienetas.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

18.  Registro duomenų teikėjai yra kariniai vienetai, siekiantys įregistruoti, išregistruoti karinį orlaivį ar patikslinti karinio orlaivio duomenis, teikiantys duomenis, informaciją ir dokumentus, sudarančius Registro duomenis (toliau – Registro dokumentai), nurodytus duomenų teikimo tvarkos apraše.

19.  Registro duomenų teikėjai privalo:

19.1.    Nuostatų ir duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytais terminais ir tvarka teikti Registro dokumentus Registro tvarkytojui;

19.2.    užtikrinti, kad Registro tvarkytojui teikiami Registro dokumentai būtų teisingi, tikslūs, išsamūs;

19.3.    informuoti Registro tvarkytoją apie pasikeitusius, pateiktus neteisingus, netikslius ar neišsamius Registro dokumentus (toliau – netikslūs Registro dokumentai), patikslinti netikslius Registro dokumentus ir teisingus, tikslius ir išsamius Registro dokumentus pakartotinai pateikti Registro tvarkytojui Nuostatuose ir duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytais terminais ir tvarka.

20.  Kariniai orlaiviai įregistruojami Registre tik tada, kai yra išduoti jų tinkamumo skraidyti pažymėjimai ir jeigu kariniai orlaiviai neįregistruoti kituose Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių orlaivių registruose.

21.  Karinius orlaivius registruoja Registro tvarkytojas. Registro duomenų teikėjai Registro dokumentus, nurodytus duomenų teikimo tvarkos apraše, teikia Registro tvarkytojui.

22.  Registro tvarkytojas, gavęs duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytos formos prašymą registruoti ir kariniam orlaiviui registruoti reikalingus Registro dokumentus, Nuostatuose ir duomenų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka tikrina, kad kariniam orlaiviui registruoti pateikti duomenys atitiktų pateiktų Registro dokumentų duomenis.

23.  Registro tvarkytojas turi įregistruoti karinį orlaivį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo registruoti ir kariniam orlaiviui registruoti reikalingų Registro dokumentų gavimo dienos.

24.  Jeigu gavus prašymą nustatoma, kad kariniam orlaiviui registruoti pateikti netikslūs Registro dokumentai arba neatitinkantys Nuostatų ar duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią iš Registro tvarkytojo gauna informaciją apie minėtus trūkumus.

25.  Registro tvarkytojas, sutikrinęs gautus Registro dokumentus su Registro duomenimis ir įsitikinęs, kad pateikti Registro dokumentai atitinka duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir neįregistruotas kitas karinis orlaivis su tokiu pat orlaivio gamintojo suteiktu gamykliniu ar serijos numeriu, priima sprendimą Registro objektą registruoti arba atsisakyti registruoti Registre.

26.  Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą registruoti karinį orlaivį Registre, Nuostatuose ir duomenų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka surenka Registro duomenis, įrašo juos į Registro duomenų bazę ir per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo įregistruoti karinį orlaivį Registre dienos  apie tai raštu informuoja Registro duomenų teikėją.

27.  Kiekvienam registruojamam kariniam orlaiviui Registro tvarkytojas suteikia unikalų identifikavimo kodą (borto numerį), susidedantį iš dviejų skaitmenų, o pritrūkus unikalių dviejų skaitmenų kombinacijų, – susidedantį iš trijų skaitmenų. Kariniam orlaiviui suteiktas identifikavimo kodas (borto numeris) nekeičiamas visą tą laiką, kol karinis orlaivis yra registruotas Registre. Išregistravus karinį orlaivį iš Registro, identifikavimo kodas (borto numeris) negali būti naudojamas kitam kariniam orlaiviui registruoti.

28.  Karinis orlaivis laikomas įregistruotu Registre, kai Registre yra įrašyti jo duomenys, suteiktas identifikavimo kodas (borto numeris) ir išduotas registravimo pažymėjimas.

29.  Karinį orlaivį registruoti Registre atsisakoma, jeigu:

29.1.    per Nuostatų 24 punkte nurodytą terminą nepatikslinami ar nepateikiami trūkstami Registro dokumentai arba jie neatitinka duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytų  reikalavimų, turi taisymo žymių;

29.2.    yra įtarimų, kad karinio orlaivio gamintojo suteiktas gamyklinis ar serijos numeris yra suklastotas ar sugadintas.

30.  Kai atsisakoma Registre įregistruoti karinį orlaivį, Registro tvarkytojas nurodo tokio atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo atsisakyti registruoti karinį orlaivį Registre dienos apie tai raštu praneša Registro duomenų teikėjui.

31.  Įregistruoto Registre karinio orlaivio duomenys keičiami, jeigu pasikeičia kuris nors iš karinio orlaivio Registro duomenų bazėje tvarkomų duomenų. Pasikeitus kuriam nors iš šioje duomenų bazėje tvarkomų duomenų, Registro duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo nustatymo dienos apie tai turi informuoti Registro tvarkytoją ir pateikti karinio orlaivio duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus ir naujus duomenis.

32.  Praradęs registravimo pažymėjimą, Registro duomenų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo privalo apie tai raštu pranešti Registro tvarkytojui. Vietoj Registro duomenų teikėjo prarasto registravimo pažymėjimo Registro tvarkytojas Registro duomenų teikėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos išduoda registravimo pažymėjimo dublikatą.

33.  Karinis orlaivis, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Lietuvos kariuomenės reikmėms, iš Registro išregistruojamas Registro duomenų teikėjui pateikus duomenų teikimo tvarkos apraše nustatytos formos prašymą.

34.  Išregistruodamas karinį orlaivį, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Registro duomenų teikėjo prašymo gavimo dienos Registre nurodo karinio orlaivio išregistravimo priežastį ir datą bei apie tai raštu informuoja Registro duomenų teikėją ir išduoda karinio orlaivio išregistravimo iš Registro pažymą.

35.  Išregistruoto karinio orlaivio duomenys Registro duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo karinio orlaivio išregistravimo iš Registro dienos. Pasibaigus šiam terminui, Registro objekto duomenys perkeliami į Registro objekto duomenų bazės archyvą ir jame saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

36.  Dokumentai, kuriais vadovaujantis tvarkomi Registro duomenys, saugomi Registro tvarkytojo archyve.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

37.  Registro duomenys taisomi, jeigu:

37.1.    Registro objektui registruoti pateikti netikslūs Registro dokumentai. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie aptiktas klaidas praneša Registro duomenų teikėjui, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti teisingus, tikslius ir išsamius Registro dokumentus. Registro tvarkytojas, gavęs patikslintus Registro dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos patikslina Registro duomenis ir apie tai raštu praneša Registro duomenų teikėjui ir nurodo patikslinimą bei jo pagrindą;

37.2.    nustatoma, kad dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs Registro duomenys), neatitinkantys Registro dokumentuose pateiktų duomenų. Duomenys patikslinami ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių nustatymo dienos;

37.3.    Registro tvarkytojas gauna rašytinį Registro duomenų teikėjo prašymą patikslinti netikslius Registro duomenis. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos Registro tvarkytojas patikslina Registro duomenis ir apie tai raštu praneša Registro duomenų teikėjui arba pateikia motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

38.  Visais Registro duomenų tikslinimo atvejais Registro tvarkytojas patikslintus duomenis įrašo į Registro objekto duomenų bazę ir ne vėliau kaip per 24 valandas po duomenų patikslinimo raštu praneša Registro duomenų gavėjams, kuriems pateikti netikslūs Registro duomenys.

39.  Registro duomenų teikėjai turi teisę raštu reikalauti, kad Registro tvarkytojas patikslintų Registre tvarkomus netikslius Registro duomenis ar sustabdytų tokių Registro duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

40.  Jei, patikslinus ar ištaisius Registre duomenis, registravimo pažymėjime nurodyti duomenys nebeatitinka į Registrą įrašytų duomenų, Registro tvarkytojas Registro duomenų teikėjui per 5 darbo dienas nuo Registro duomenų patikslinimo dienos išduoda naują registravimo pažymėjimą.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

41.  Registro veikimui užtikrinti naudojami Nuostatų 16.2 papunktyje nurodyti Juridinių asmenų registro duomenys ir jiems klasifikuoti naudojami Nuostatų 17 punkte nurodyti klasifikatoriai.

42.  Sąveika su Juridinių asmenų registru įteisinama duomenų teikimo sutartimi, kurią sudaro Registro valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ir įstaiga, valdanti Juridinių asmenų registrą. Duomenys iš Juridinių asmenų registro gali būti gaunami automatiniu ar neautomatiniu būdu.

43.  Registro tvarkytojas, iš Juridinių asmenų registro gautuose duomenyse pastebėjęs klaidą, turi ne vėliau kaip per 24 valandas nuo klaidos nustatymo raštu perduoti šią informaciją Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

44.  Registro tvarkytojas, gavęs iš Juridinių asmenų registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir gavęs Juridinių asmenų registro tvarkytojo paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų. Ištaisęs netikslius Registro duomenis, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 24 valandas apie tai raštu praneša Registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs Registro duomenis, bei pranešusiam apie jam perduotų duomenų netikslumus Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojui.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

45.  Registro duomenys yra vieši ir teikiami gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

46.  Registro duomenų gavėjai turi teisę gauti Registro duomenis ir jais naudotis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 straipsnyje bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta tvarka.

47.  Registro duomenys, vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Reglamentu (ES) 2016/679 ir asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašu, teikiami Registro duomenų gavėjams:

47.1.    aviacijos valstybinį valdymą vykdančioms institucijoms;

47.2.    teisėsaugos institucijoms ir įstaigoms bei kitoms valstybės institucijoms;

47.3.    kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

47.4.    juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

48.  Registro duomenų gavėjai, norintys gauti Registro duomenis, pateikia Registro valdytojui motyvuotą rašytinį prašymą ir jame nurodo, kuriuos duomenis norima gauti ir kokiu tikslu. Jeigu būtina gauti ir asmens duomenis, nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

49.  Registro valdytojas sprendimą pateikti prašomus duomenis Registro duomenų gavėjui priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo motyvuoto rašytinio prašymo pateikti duomenis gavimo dienos.

50.  Priėmęs sprendimą pateikti prašomus duomenis Registro duomenų gavėjui, Registro valdytojas Registro tvarkytojui nustato duomenų pateikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo Registro valdytojo priimto sprendimo dienos.

51.  Registro duomenys teikiami išduodant pažymas.

52.  Registro duomenys Registro duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

53.  Registro duomenų gavėjo gauti Registro duomenys negali būti naudojami kitaip ar kitu tikslu, negu tikslas, nurodytas Registro duomenų gavėjo prašyme, kurio pagrindu jie perduoti. Registro duomenų gavėjams draudžiama perduoti gautus Registro duomenis tretiesiems asmenims ar kitaip juos skleisti. Registro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos ir tvarka nurodomos Registro duomenų gavėjų prašymuose. 

54.  Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje skelbiami Nuostatai ir Nuostatų 3, 8, 45–49 punktuose nurodoma informacija.

55.  Registro duomenys Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, Europos Sąjungos valstybių narių, trečiųjų valstybių institucijoms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnyje ir Nuostatuose nustatyta tvarka.

56.  Registro duomenų teikimas gali būti apribotas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 102 straipsnyje nustatytais atvejais. Atsisakymas teikti Registro duomenis turi būti pagrįstas šių įstatymų nuostatomis. Atsisakymas teikti Registro duomenis skundžiamas administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

57.  Registre kaupiami fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašu ir Nuostatais.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

58.  Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

59.  Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų apraše nustatytais reikalavimais ir tvarka.

60.  Asmenys, tvarkantys Registro duomenis, privalo saugoti Registro duomenų konfidencialumą. Įsipareigojimas saugoti Registro duomenų konfidencialumą, jeigu šie Registro duomenys neskirti skelbti viešai, galioja ir nutraukus su duomenų tvarkymu susijusią veiklą (duomenų konfidencialumą visą tarnybos, darbo ar praktikos laiką ir pasibaigus tarnybos, darbo ar praktikos santykiams, pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar darbovietes, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams). Šie asmenys turi pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos Registro duomenų konfidencialumą.

61.  Registro tvarkytojas teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrina, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs Registro duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų ir susijusių registrų duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

62.  Registro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka iš Krašto apsaugos ministerijai numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

63.  Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 ir 21 straipsnių ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

64.  Likviduojamo ar reorganizuojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba Registro tvarkytojo sunaikinami Dokumentų ir archyvų įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka.

________________________________