Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 438 „DĖL IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ NEAPMOKESTINIMO IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 8 d. Nr. 581
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 438 „Dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (OL 2009 L 292, p. 5), nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius priima šio nutarimo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 438
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 581
redakcija)

 

 

 

IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ NEAPMOKESTINIMO IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU TAISYKLĖS

 

 

 

1. Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies, išskyrus 10 ir 24 punktus, taikymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2–4, 6, 8, 9, 11–17, 20, 22, 23 ir 25 punktuose nurodytų prekių neapmokestinimas importo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) taikomas ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir šių prekių, jeigu jos būtų importuojamos į Sąjungos muitų teritoriją, atleidimas nuo importo muitų, kaip nustatyta 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL 2009 L 324, p. 23) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1186/2009).

4. Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, neapmokestinimas importo PVM taikomas fizinio asmens, gyvenusio už Europos Sąjungos teritorijos ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių, keičiančio nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliančio iš ne Europos Sąjungos valstybės į Lietuvos Respubliką (toliau – persikeliantis asmuo), asmeniniams daiktams.

5. Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, asmeniniais daiktais laikomi Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 4 straipsnio a ir b punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys:

5.1. asmens higienos reikmenys, patalynė, baldai, įranga ir panašūs daiktai, dviračiai, motociklai, asmeninio naudojimo transporto priemonės ir jų priekabos, turistinės automobilių priekabos-nameliai, pramoginiai laivai, asmeninio naudojimo orlaiviai, maisto produktai (jeigu jų kiekis atitinka įprastines fizinio asmens ir jo šeimos reikmes), naminiai ir jojamieji gyvūnai ir kiti asmeniniai daiktai, jeigu jie pagal paskirtį, kiekį ir kitas aplinkybes akivaizdžiai neskirti parduoti ar naudoti ekonominėje veikloje (įskaitant daiktus, kurie skirti naudoti pagal amatą arba pagal profesiją), o asmens naudojami individualiems ar jo namų ūkio poreikiams tenkinti;

5.2. asmeniniai nešiojamieji taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankiai, kuriuos asmenys naudoja prekybos ar profesinėje veikloje.

6. Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, asmeniniais daiktais nelaikomi:

6.1. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

6.2. apdorotas tabakas;

6.3. komercinės transporto priemonės, taip pat transporto priemonės, kurias persikeliantis asmuo naudoja mišriems, t. y. tiek asmeniniams, tiek komerciniams, tikslams.

7. Persikeliantis asmuo muitinės įstaigai turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių jis gyveno už Europos Sąjungos teritorijos, ir vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos išduotą leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris galioja ne trumpiau kaip 12 mėnesių, jeigu leidimas yra būtinas.

8. Persikeliančio asmens asmeniniai daiktai turi būti importuojami (visi vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis) per 12 mėnesių (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) nustatyta tvarka ir atvejais šis laikotarpis muitinės įstaigos sprendimu gali būti pratęstas) nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto leidimo, išduoto pirmą kartą, gavimo dienos, o jeigu tokio leidimo nereikia, – per 12 mėnesių nuo pirmos apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje dienos.

9. Taisyklių 8 punkte nustatytas reikalavimas dėl asmeninių daiktų importavimo laiko netaikomas tuo atveju, kai persikeliantis asmuo importuoja Lietuvos Respublikoje asmeninius daiktus dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, tačiau ketina Lietuvos Respublikoje apsigyventi per 6 mėnesius nuo pirmos importuojamų daiktų siuntos išleidimo į laisvą apyvartą dienos. Šiuo atveju muitinės įstaiga turi teisę pareikalauti pateikti garantiją, užtikrinančią mokestinės prievolės įvykdymą.

10. Jeigu persikeliantis asmuo atlygintinai ar neatlygintinai perleidžia kitam asmeniui (nuosavybėn ar laikinai naudoti) asmeninius daiktus, kurie nebuvo apmokestinti importo PVM (buvo pritaikytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktas), nepraėjus 12 mėnesių nuo jų išleidimo į laisvą apyvartą dienos, jis privalo per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių susidarymo pranešti muitinės įstaigai, kurioje asmeniniai daiktai buvo išleisti į laisvą apyvartą, kad susidarė minėtos aplinkybės, ir pateikti duomenis, reikalingus importo PVM dydžiui nustatyti. Valstybinė mokesčių inspekcija, nustačiusi šiame punkte nurodytas aplinkybes, per 5 darbo dienas praneša apie tai muitinės įstaigai.

11. Muitinės įstaiga, remdamasi muitinės deklaracijoje, priimtoje išleidžiant asmeninius daiktus į laisvą apyvartą, asmens pranešime nurodytais ir (arba) kitaip gautais duomenimis, apskaičiuoja mokėtiną importo PVM pagal PVM tarifą, galiojusį asmeninių daiktų perleidimo dieną, ir tą dieną nustatytą jų apmokestinamąją vertę. Apskaičiuotas ir mokėtinas importo PVM sumokamas Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklės), nustatyta tvarka. Nesumokėtos importo PVM ir delspinigių sumos išieškomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodytu atveju Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių nustatytu laiku nesumokėjus importo PVM, skaičiuojami delspinigiai Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

12. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas neapmokestinimas importo PVM taikomas ir asmens, kuris persikelia dėl susijusių su darbo veikla aplinkybių ir persikėlimo metu dar neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, tačiau po kurio laiko ketina joje apsigyventi, asmeniniams daiktams. Šiuo atveju:

12.1. muitinės įstaiga turi teisę pareikalauti, kad toks asmuo pateiktų garantiją, užtikrinančią mokestinės prievolės įvykdymą;

12.2. šis asmuo turi pateikti muitinės įstaigai dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių jis persikelia į Lietuvos Respubliką;

12.3. šio asmens asmeniniai daiktai turi būti importuojami (visi vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis) per 12 mėnesių nuo pirmos importuojamų daiktų siuntos išleidimo į laisvą apyvartą dienos (Muitinės departamento nustatyta tvarka ir atvejais šis laikotarpis muitinės įstaigos sprendimu gali būti pratęstas).

13. Tuo atveju, jeigu Taisyklių 12 punkte nurodytas asmuo atlygintinai ar neatlygintinai perleidžia kitam asmeniui (nuosavybėn ar laikinai naudoti) asmeninius daiktus, kurie nebuvo apmokestinti importo PVM (buvo pritaikytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktas), nepraėjus 12 mėnesių nuo apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje dienos, jis privalo apie šias aplinkybes pranešti muitinės įstaigai ir sumokėti importo PVM Taisyklių 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka.

14. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas neapmokestinimas importo PVM taikomas ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir prekėms, jeigu jos būtų importuojamos į Sąjungos muitų teritoriją, – joms taikomas atleidimas nuo importo muitų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1186/2009. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punktas taikomas, kai savininkas arba jo įgaliotas asmuo importuoja grynaveislius arklius iki 6 mėnesių, kuriuos už Europos Sąjungos teritorijos atsivedė kumelė, sukergta Europos Sąjungos teritorijoje ir po to laikinai išvežta kumeliuotis už Europos Sąjungos teritorijos. Importuojant šiuos arklius, muitinės įstaigai turi būti pateiktas kergimo (sėklinimo) pažymėjimas ir kilmę įrodantis dokumentas, išduotas kompetentingos institucijos.

15. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktas taikomas importuojant:

15.1. specialiai parengtus ir skirtus laboratoriniams tyrimams gyvūnus, nemokamai gaunamus iš ne Europos Sąjungos teritorijos;

15.2. biologines arba chemines medžiagas, nemokamai importuojamas iš ne Europos Sąjungos teritorijos (jeigu jos būtų atleidžiamos nuo importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 53 straipsnio 1 dalies b punktą).

16. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktas taikomas, jeigu importuojamos prekės skirtos:

16.1. viešiesiems juridiniams asmenims, kurių pagrindinė veikla – švietimas ar mokslinių tyrimų atlikimas;

16.2. kitiems asmenims, kurių pagrindinė veikla – švietimas ar mokslinių tyrimų atlikimas ir kurie turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą importuoti šias prekes be importo PVM.

17. Importuojant Lietuvos Respublikoje prekes, kurios atitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas, muitinės įstaigai turi būti pateiktas Taisyklių 16 punkte nurodytų asmenų registravimo pažymėjimas, o jeigu tai asmenys, nurodyti Taisyklių 16.2 papunktyje, – ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas leidimas.

18. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 18 punkte nustatytas neapmokestinimas importo PVM taikomas ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir prekėms, jeigu jos būtų importuojamos į Sąjungos muitų teritoriją, – joms taikomas atleidimas nuo importo muitų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1186/2009. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 18 punktas taikomas importuojant:

18.1. prekes, išvardytas Taisyklių priede, kurias tiekia Jungtinės Tautos arba Jungtinių Tautų specializuotos agentūros, neatsižvelgiant į šių prekių paskirtį;

18.2. nemokamai įsigytus ne parduoti skirtus mokomojo, mokslinio arba kultūrinio pobūdžio kolekcinius daiktus ir meno kūrinius, importuojamus muziejų, galerijų ir kitų ne pelno siekiančių juridinių asmenų, taip pat asmenų, kuriems kompetentingos institucijos (Lietuvos Respublikoje – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ar Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) suteikė leidimą (importuojant šis leidimas turi būti pateiktas muitinės įstaigai) juos importuoti be importo PVM. Jeigu šios prekės nebuvo įsigytos nemokamai, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 18 punktas taikomas tik tuo atveju, jeigu jos įsigytos ne iš apmokestinamojo asmens;

18.3. oficialius už Europos Sąjungos teritorijos įsikūrusių valstybinių, regioninių ir vietinės valdžios institucijų, tarptautinių organizacijų ir viešųjų juridinių asmenų leidinius, taip pat spausdintą medžiagą, platinamą dėl rinkimų, organizuojamų už Europos Sąjungos teritorijos, kuriuos siunčia užsienio valstybės politinė organizacija, oficialiai pripažinta Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu šie leidiniai ir spausdinta medžiaga išgabenimo valstybėje buvo apmokestinti PVM ar jam tapačiu mokesčiu ir dėl to, kad jie įvežti į Europos Sąjungos teritoriją, šis mokestis nėra grąžintas.

19. Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 19 punktą, medžiagomis, reikalingomis prekių apsaugai sandėliavimo ir transportavimo metu, laikomos virvės, audiniai, šiaudai, popierius, kartonas, mediena, plastikas ir kitos medžiagos, kurių reikia importuojamoms prekėms apsaugoti (įskaitant apsaugą nuo karščio poveikio) sandėliavimo ir transportavimo metu, gabenant jas per Europos Sąjungos teritoriją ir:

19.1. šios medžiagos negali būti naudojamos antrą kartą;

19.2. šių medžiagų vertė yra įtraukta į prekės apmokestinamąją vertę, kaip nustatyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnyje.

20. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 21 punkte nustatytas neapmokestinimas importo PVM taikomas ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis kaip prekėms, jeigu jos būtų importuojamos į Sąjungos muitų teritoriją, – joms taikomas atleidimas nuo importo muitų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1186/2009. Taikant Reglamente (EB) Nr. 1186/2009 nustatytus apribojimus, importo PVM neapmokestinamas kuras (kuro kiekis nustatomas pagal degalų kiekio rodiklio duomenis, prireikus tikrinama kitokiais būdais), esantis:

20.1. standartiniuose gamintojo prie visų to paties tipo komercinių keleivinių ir krovininių motorinių kelių transporto priemonių, įskaitant traktorius arba vilkikus, nuolatinai pritvirtinamuose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytuose kuro bakuose (įskaitant dujų balionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės įrangos dalis), iš kurių šis kuras patenka tiesiogiai į transporto priemonės kuro tiekimo sistemas arba naudojamas aušinimo ar kitose sistemose;

20.2. specialiuose konteineriuose, kuriuose sumontuota speciali šaldymo, šildymo, aprūpinimo deguonimi arba kita įranga, kai šis kuras naudojamas šios įrangos veikimui užtikrinti.

21. Jeigu asmuo ketina Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 21 punkte nurodytas prekes, kurios buvo neapmokestintos importo PVM, išpilti iš kuro bakų, išskyrus atvejus, kai šios prekės išpilamos dėl transporto priemonės remonto, jis privalo iki šiame punkte nurodyto prekių išpylimo apie tai pranešti muitinės įstaigai, kurios veiklos zonoje prekes numato išpilti, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šiame punkte nurodyto prekių išpylimo pateikti duomenis, reikalingus importo PVM dydžiui nustatyti. Muitinės įstaiga, remdamasi asmens pranešime nurodytais ir (arba) kitaip gautais duomenimis, apskaičiuoja mokėtiną importo PVM pagal PVM tarifą, galiojusį prekių išpylimo dieną, ir tą dieną nustatytą prekių apmokestinamąją vertę. Apskaičiuotas ir mokėtinas importo PVM sumokamas Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių nustatyta tvarka. Jeigu asmuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 21 punkte nurodytas prekes, kurios buvo neapmokestintos importo PVM, išpila iš kuro bakų dėl būtino transporto priemonės remonto, jis apie tai privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio prekių išpylimo pranešti muitinės įstaigai, kurios veiklos zonoje prekės išpiltos. Valstybinė mokesčių inspekcija, nustačiusi šiame punkte nurodytas aplinkybes, ar policijos pareigūnai, įtarę esant šiame punkte nurodytų prekių išpylimo atvejus, per 5 darbo dienas praneša apie tai muitinės įstaigai, kurios veiklos zonoje prekės išpiltos. Nesumokėtos importo PVM ir delspinigių sumos išieškomos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodytu atveju Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių nustatytu laiku nesumokėjus importo PVM, skaičiuojami delspinigiai Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––


 

Importuojamų prekių neapmokestinimo

importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių
priedas

 

 

PREKĖS, KURIAS TIEKIA JUNGTINĖS TAUTOS ARBA JUNGTINIŲ TAUTŲ SPECIALIZUOTOS AGENTŪROS IR KURIOMS TAIKOMA IMPORTO PVM LENGVATA

 

 

Prekės kodas*

Prekės aprašymas

3704 00

 

ex3704 00 10

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos:

plokštelės ir juostos:

mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kinematografinės juostos ir pozityvai

ex3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

3706

 

3706 10

 

ex3706 10 99

 

 

 

 

 

 

 

3706 90

 

 

ex3706 90 52

ex3706 90 91

ex3706 90 99

Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso takelio arba sudarytos tik iš garso takelio:

kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm:

kitos:

kiti pozityvai:

kino kronikos (kino žurnalai), su garso takeliu ar be garso takelio, vaizduojančios įvežimo metu vykstančius įvykius ir importuojamos ne daugiau kaip po 2 kiekvienos temos egzempliorius, skirtus kopijuoti

archyvinė filmuota medžiaga, su garso takeliu ar be garso takelio, skirta naudoti kartu su kino kronikomis (kino žurnalais)

pramoginės juostos, skirtos vaikams ir jaunimui

kitos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio juostos

Kitos:

kitos:

kiti pozityvai:

kino kronikos (kino žurnalai), su garso takeliu ar be garso takelio, vaizduojančios įvežimo metu vykstančius įvykius ir importuojamos ne daugiau kaip po 2 kiekvienos temos egzempliorius, skirtus kopijuoti

archyvinė filmuota medžiaga, su garso takeliu ar be garso takelio, skirta naudoti kartu su kino kronikomis (kino žurnalais)

pramoginės juostos, skirtos vaikams ir jaunimui

kitos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio juostos

4911

 

4911 99

ex4911 99 00

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas:

kiti:

kiti:

kiti:

kortelės ar kitos duomenų saugojimo laikmenos, skirtos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kompiuterizuotai informacijai ir dokumentacijai

sieninės schemos, skirtos tik demonstruoti ir mokyti

ex8523

Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamybai naudojamas matricas ir formas, bet neskaitant gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros N 37 skirsnyje:

mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

ex9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti tik demonstruoti (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:

mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio šablonai, modeliai ir sieninės schemos, skirti tik demonstruoti ir mokyti

teorinių sąvokų, tokių kaip molekulinės struktūros ar matematinės formulės, maketai arba vaizdinės išraiškos priemonės

Įvairūs

Hologramos, skirtos vaizdui gauti lazeriniu metodu

multimedijos rinkiniai

medžiaga programuotam mokymui, įskaitant medžiagą rinkiniuose su atitinkama spausdinta medžiaga

 

* Prekių kodai pateikiami pagal Kombinuotosios nomenklatūros 2016 metų versiją.

 

 

 

––––––––––––––––––––