LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-100 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 1R-368

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.10.5 papunkčiu ir 2 punktu,

tvirtinu Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Valstybinis patentų biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS“.

1.2.4. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. koordinuoti, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 362 „Dėl Patentinių patikėtinių nuostatų patvirtinimo“.“

1.2.5. Pakeičiu 10.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.3.7. dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;“.

1.2.6. Pakeičiu 10.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.5.1. priima tarptautines patentų paraiškas ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kai Valstybinis patentų biuras yra gaunančioji patentų tarnyba, nagrinėja ir išduoda patentus pagal tarptautines patentų paraiškas, kai Valstybinis patentų biuras yra pasirinktoji ar nurodytoji tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties nustatytais atvejais ir tvarka;“.

1.2.7. Pakeičiu 10.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.5.2. priima, nagrinėja tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, kitų pranešimų išsiuntimo Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, tarptautinės registracijos pratęsimo ir kitų veiksmų, kai Valstybinis patentų biuras yra kilmės šalies tarnyba, ir juos perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui; nagrinėja tarptautines ženklų registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl jų apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo nustatytais atvejais ir tvarka;“.

1.2.8. Pripažįstu 10.6.8 papunktį netekusiu galios.

1.2.9. Papildau 10.6.10 papunkčiu:

„10.6.10. teikia informacinę ir metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus;“.

1.2.10. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO TEISĖS.

1.2.11. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.12. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.2.13. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Valstybinio patentų biuro veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Valstybinio patentų biuro metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje. Valstybinio patentų biuro metinio veiklos plano vykdymą vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.“

1.2.14. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Valstybiniam patentų biurui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Valstybinio patentų biuro direktorius gali būti skiriamas eiti Valstybinio patentų biuro vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Valstybinio patentų biuro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.“

1.2.15. Pripažįstu 18.10 papunktį netekusiu galios.

1.2.16. Pakeičiu 18.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;“.

1.2.17. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.2.18. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2.8 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2.9 papunktis įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Juozas Bernatonis