LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. XIII-3284

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 7 dalimi:

7. Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame priežiūros ar valdymo organe turi būti bent vienas valstybės tarnautojas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi po šio įstatymo įsigaliojimo sudaromiems pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamiems kolegialiems priežiūros ar valdymo organams. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudaryti tokie kolegialūs organai savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai jie buvo sudaryti, pabaigos arba iki bus sudaryti nauji atitinkami priežiūros ar valdymo organai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda