LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-499

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus (pridedama).

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Lietuvos mokslo tarybos nariai – Tarybos pirmininkas, Tarybos mokslinis sekretorius, komitetų pirmininkai ir jų nariai, paskirti iki šio nutarimo įsigaliojimo, tęsia savo veiklą iki kadencijos pabaigos.

 

3 straipsnis.

Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. XII-440 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių patvirtinimo“ 1 straipsnio 1 dalies 5–9 punktus.

 

4 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. XI-625 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

5 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. birželio 22 d.

nutarimu Nr. XIII-499

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) yra biudžetinė įstaiga. Tarybos savininko teises ir pareigas atlieka Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas).

2. Taryba yra viešasis juridinis asmuo, turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat sąskaitų banke. Tarybos adresas: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika. Taryba turi savo interneto svetainę www.lmt.lt.

3. Taryba ir jos programos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokslui ir studijoms, taip pat iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų programų lėšų.

4. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos mokslo tarybos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai Tarybos uždaviniai yra:

5.1. patarti Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, atlikti ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo klausimus;

5.2. organizuoti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) programinį konkursinį finansavimą;

5.3. organizuoti Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėti ir teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms;

5.4. skatinti Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelti mokslo prestižą, formuoti MTEP palankią aplinką.

6. Įgyvendindama šiuos uždavinius, Taryba:

6.1. pagal savo kompetenciją įgyvendina MTEP politiką, rengia, vertina ir teikia siūlymus valstybės valdžios institucijoms dėl MTEP strategijos, plėtros prioritetų, koordinuoja jų įgyvendinimą;

6.2. vertina Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą ir rengia siūlymus, kaip šią veiklą plėtoti, organizuoja išorinį valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos vertinimą;

6.3. Vyriausybės nustatyta tvarka rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti nacionalines mokslo ir kitas MTEP programas, jas įgyvendina;

6.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitas paramos programas;

6.5. teikia finansinę paramą Tarybos ar mokslininkų iniciatyva vykdomiems moksliniams tyrimams ir kitai mokslinei veiklai;

6.6. teikia siūlymus ir išvadas Seimui ir (ar) Vyriausybei svarstant atitinkamus teisės aktus dėl mokslui ir studijoms skiriamų valstybės biudžeto asignavimų MTEP finansavimo tvarkos tobulinimo, programinio konkursinio finansavimo ir MTEP infrastruktūros plėtros;

6.7. nustato mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus;

6.8. teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) teisės aktų, reglamentuojančių mokslo ir meno doktorantūrą, projektus;

6.9. nagrinėja mokslo ir studijų sistemą bei MTEP reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus, tarptautinių sutarčių projektus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

6.10. teikia apibendrintas motyvuotas išvadas dėl mokslo ir studijų institucijų ir mokslo darbuotojų siūlymų, kurie pagal kompetenciją priklauso Seimui, Vyriausybei ar ministerijoms;

6.11. remia Lietuvos studentų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų veiklą;

6.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas bei Seimo ir Vyriausybės pavestas funkcijas ir pavedimus.

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi teisę pagal kompetenciją:

7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų valstybės registrų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su valstybės reguliuojama mokslo ir studijų veikla, reikalingą informaciją, būtiną nustatytoms funkcijoms atlikti;

7.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus ir specialistus sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

7.3. kviesti nacionalinius ir užsienio ekspertus vertinti MTEP programas, projektus, kitus dokumentus, patarti kitais Tarybos pagal kompetenciją nagrinėjamais klausimais;

7.4. teikti Seimui ir Vyriausybei teisės aktų MTEP klausimais projektus;

7.5. sudaryti komisijas, darbo grupes, nustatydama jų skaičių, sudarymo būdą, pareigas ir įgaliojimus;

7.6. būti tarptautinių ne pelno siekiančių organizacijų narė ir sudaryti susitarimus su tarptautinėmis institucijomis, veikiančiomis su Tarybos veikla susijusiose srityse;

7.7. leisti informacinius leidinius, organizuoti konferencijas, seminarus, simpoziumus, rengti spaudos konferencijas.

8. Taryba pagal kompetenciją privalo:

8.1. užtikrinti mokslinės etikos principų laikymąsi savo ir savo narių veikloje;

8.2. Seimo ar Vyriausybės pavedimu teikti jiems ekspertinius pranešimus apie Lietuvoje vykdomos MTEP būklę atskirose mokslo srityse;

8.3. kiekvienais metais iki kovo 1 dienos teikti Seimui ir Vyriausybei, mokslo bendruomenei ir visuomenei savo veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje Taryba pateikia siūlymus dėl jai skirtų lėšų naudojimo veiksmingumo;

8.4. atrinkti ir teikti Seimui akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūrą Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

9. Taryba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jai suteiktų teisių ar nustatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

Tarybos STRUKTŪRA

 

10. Tarybą sudaro Tarybos valdyba (toliau – valdyba), du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.

11. Tarybą sudaro 33 nariai: Tarybos pirmininkas, Tarybos pirmininko pavaduotojai, Tarybos mokslinis sekretorius, Tarybos nariai, dirbantys valdyboje, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete ir Gamtos ir technikos mokslų komitete. Tarybos pirmininką ir du jo pavaduotojus (Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkus) Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas. Tarybos valdybos narius bei komitetų narius, mokslinį sekretorių švietimo ir mokslo ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

12. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas arba vienas iš jo paskirtų valdybos narių. Valdybos pirmininką renka valdybos nariai visų narių balsų dauguma. Valdybos sudėtį tvirtina Vyriausybė, atsižvelgdama į Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Lietuvos mokslų akademijos siūlymus.

13. Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetą ir Gamtos ir technikos mokslų komitetą sudaro šių komitetų pirmininkai ir po 10 kiekvieno komiteto narių – atitinkamų mokslo sričių mokslininkų. Komitetai pagal mokslo sritis įgyvendina Nuostatuose komitetų kompetencijai priskirtas funkcijas ir teises.

 

V SKYRIUS

Tarybos SUDARYMAS

 

14. Tarybos pirmininko, Tarybos mokslinio sekretoriaus ir Tarybos pirmininko pavaduotojų – komitetų pirmininkų kandidatūras, išnagrinėjęs mokslo ir studijų institucijų, valstybės institucijų, kitų asociacijų ar įstaigų švietimo ir mokslo ministrui per jo nustatytą terminą pateiktus siūlymus, atrenka švietimo ir mokslo ministras. Į Tarybos pirmininkus ir jo pavaduotojus siūlomi nepriekaištingos reputacijos, kurią nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos MTEP klausimais. Į Tarybos valdybos narius siūlomi pripažinti visuomenės, nepriekaištingos reputacijos MTEP ar verslo atstovai, išmanantys mokslo ir studijų teisinį reglamentavimą ir MTEP plėtros tendencijas.

15. Švietimo ir mokslo ministras sudaro dvi mokslininkų atrankos grupes: vieną – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariams pasiūlyti, kitą – Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariams pasiūlyti. Kiekvieną atrankos grupę sudaro trys nariai ir švietimo ir mokslo ministro pasiūlytas kandidatas į atitinkamo komiteto pirmininkus. Jis gali vadovauti atrankos grupei.

16. Atrankos grupės spaudoje paskelbia kvietimą siūlyti kandidatus į Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – komitetai) narius. Siūlyti kandidatus į komitetų narius per atrankos grupių nustatytą terminą gali valstybės, mokslo ir studijų institucijos, mokslininkų organizacijos ir mokslininkai (jie gali kelti ir savo kandidatūras). Į komitetų narius siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, technologijų ir ūkio plėtros klausimais.

17. Atrankos grupės, įvertinusios gautus siūlymus, atrenka dvigubai daugiau mokslininkų kandidatūrų, negu yra laisvų komitetų narių vietų, iš jų švietimo ir mokslo ministras, konsultuodamasis su asmenimis, siūlomais skirti valdybos nariais ir Tarybos pirmininku arba kandidatu į Tarybos pirmininką, atrenka kandidatus į kiekvieno komiteto narius. Kiti atrankos grupių pasiūlyti asmenys siūlomi skirti komitetų nariais, jeigu nepaskiriami švietimo ir mokslo ministro atrinkti kandidatai arba jeigu paskirtųjų narių kadencija nutrūko nepasibaigus nustatytam terminui.

18. Švietimo ir mokslo ministras sudaro galimybę per dvi savaites visuomenei pareikšti nuomonę dėl komitetų sudėties. Apsvarstęs gautas pastabas, ministras siūlomų Tarybos narių: Tarybos pirmininko, Tarybos mokslinio sekretoriaus ir Tarybos pirmininko pavaduotojų – komitetų pirmininkų, Tarybos valdybos narių kandidatūras pristato Vyriausybei.

19. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojai, Tarybos mokslinis sekretorius ir komitetų nariai skiriami penkerių metų kadencijai. Eiti pareigas galima ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

20. Kai pasibaigia komitetų narių kadencija ar dėl kitų priežasčių nutrūksta jų įgaliojimai, nauji komitetų nariai atrenkami ir teikiami tvirtinti Nuostatų 15–21 punktuose nustatyta tvarka.

21. Tarybos nario įgaliojimai baigiasi tą dieną, kai įsigalioja Seimo ar Vyriausybės nutarimas dėl naujo Tarybos nario patvirtinimo. Jeigu Tarybos narys keičiamas nesibaigus Tarybos nario kadencijai, naujas Tarybos narys tvirtinamas likusiam Tarybos nario kadencijos laikui, kuris laikomas viena Tarybos nario kadencija.

22. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

22.1. baigiasi kadencija;

22.2. jis atsistatydina;

22.3. jis tvirtinusios organizacijos sprendimu pakeičiamas nepasibaigus jo kadencijai;

22.4. nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių arba miršta.

 

VI SKYRIUS

Tarybos VEIKLOS organizavimas

 

23. Tarybai vadovauja ir jos vienasmenis valdymo organas yra Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkas jo kompetencijai priskirtais klausimais priima įsakymus. Tarybos pirmininkas:

23.1. vadovauja Tarybos darbui ir atsako už tai, kad Taryba atliktų jai pavestas funkcijas;

23.2. atsako už Tarybos, kaip asignavimų valdytojos, lėšų naudojimą pagal patvirtintas programas ir sąmatas;

23.3. nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nustato jų darbo apmokėjimo sąlygas, juos skatina ar skiria jiems nuobaudas, tvirtina pareigines instrukcijas, Mokslo fondo ir jo padalinių nuostatus;

23.4. Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka koordinuoja Tarybos veiklą ir organizuoja Tarybos posėdžius, kuriuose svarstomi visos Tarybos kompetencijai priskiriami klausimai;

23.5. sudaro sutartis Tarybai priskirtais klausimais;

23.6. išnagrinėjęs valdybos siūlymus, kiekvienais metais iki kovo 1 dienos teikia Seimui ir Vyriausybei Tarybos veiklos ataskaitas;

23.7. atstovauja Tarybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

23.8. atsižvelgęs į valdybos siūlymus, tvirtina nacionalinių mokslo programų ir kitų ilgalaikių MTEP programų tematikas;

23.9. atsižvelgęs į valdybos siūlymus, tvirtina nacionalinių mokslo programų, kitų MTEP programų vykdymo grupių, specializuotų komitetų ar darbo grupių, nuolatinių komisijų ar darbo grupių sudėtį;

23.10. atsižvelgęs į valdybos siūlymus, tvirtina Tarybos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas;

23.11. išnagrinėjęs valdybos siūlymus, tvirtina Tarybos strateginį veiklos planą, Tarybos darbo reglamentą;

23.12. įvertinęs valdybos ir komitetų siūlymus, tvirtina siūlymus dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų steigimo, jų vertinimo ir pertvarkos, kitus su MTEP strategija susijusius klausimus;

23.13. įvertinęs valdybos siūlymus, priima sprendimus dėl MTEP konkursinio finansavimo schemų strategijos, tarptautiškumo skatinimo priemonių tvirtinimo;

23.14. įvertinęs komitetų siūlymus, tvirtina prašymų finansuoti MTEP priėmimo, nagrinėjimo, ataskaitų teikimo ir jų vertinimo tvarkos aprašus;

23.15. Mokslo fondo direktoriaus teikimu tvirtina Tarybos kviečiamų ekspertų apmokėjimo tvarkos aprašą;

23.16. įvertinęs komitetų siūlymus, tvirtina MTEP projektų ir kitų veiklų projektų vertinimo kriterijus;

23.17. įvertinęs valdybos siūlymus, teikia Seimui, Vyriausybei pasiūlymus dėl aktualių MTEP programų ar problemų, kurias galima spręsti pasitelkus MTEP, dėl konkrečių MTEP konkursinio finansavimo schemų tvirtinimo;

23.18. įvertinęs komitetų siūlymus, tvirtina MTEP konkursinių programų ir kitų konkursinių priemonių finansuojamų projektų sąrašus;

23.19. įvertinęs valdybos siūlymus, priima sprendimus dėl Tarybos dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose, Europos mokslinių tyrimų erdvėje (toliau – EMTE), tarptautinėse mokslo organizacijose MTEP infrastruktūros plėtros klausimais;

23.20. įvertinęs valdybos siūlymus, priima sprendimus dėl teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo darbuotojams, taip pat mokslo ir meno doktorantūrą, projektų;

23.21. įvertinęs valdybos siūlymus, priima sprendimus dėl MTEP konkursinio finansavimo veiksmingumo, įtakos šalies ir ūkio raidai poveikio vertinimo;

23.22. įvertinęs valdybos siūlymus, priima sprendimus dėl ekspertinių pranešimų Seimui, Vyriausybei apie Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą atskirose mokslo srityse;

23.23. įvertinęs komitetų siūlymus, tvirtina MTEP veiklų ekspertinius vertinimus, kuriems reikalinga mokslinė kompetencija (mokslinės veiklos vertinimas, doktorantūrų būklė, ilgalaikės programos, doktorantūros studijų vietos);

23.24. atlieka kitas Tarybos pavestas funkcijas.

24. Tarybos pirmininko pavedimu arba valdybos nutarimu, kai dėl ligos, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių Tarybos pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, Tarybos pirmininko pareigas gali eiti vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų. Tarybos pirmininkas gali suteikti kitam Tarybos nariui įgaliojimus atstovauti Tarybai konkrečiais klausimais.

25. Tarybos pirmininko pavaduotojai ir Tarybos mokslinis sekretorius yra atskaitingi Tarybos pirmininkui. Tarybos mokslinio sekretoriaus funkcijos nustatomos Tarybos darbo reglamente. Tarybos pirmininko pavaduotojai yra atsakingi už komitetų, kuriems jie vadovauja, veiklą.

26. Taryba dirba vadovaudamasi Nuostatais ir Tarybos darbo reglamentu. Šiame reglamente turi būti numatyta Tarybos posėdžių šaukimo tvarka, posėdžio teisėtumui užtikrinti reikalingas dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių skaičius, sprendimo priėmimo teisėtumo klausimai, priimamų sprendimų rūšys ir kt. Tarybos veiklą Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka organizuoja Tarybos mokslinis sekretorius. Tarybos pirmininkas turi teisę argumentuotai siūlyti valdybai, komitetams pakartotinai apsvarstyti teikiamus nutarimus ir (ar) sprendimus. Valdyba, komitetai (komitetas) privalo per 10 darbo dienų svarstyti Tarybos pirmininko pateiktą siūlymą.

 

VII SKYRIUS

Valdybos VEIKLOS organizavimas

 

27. Valdyba atlieka šias funkcijas:

27.1. teikia Tarybos pirmininkui siūlymus dėl Nuostatų, Tarybos darbo reglamento pakeitimo;

27.2. nustato Tarybos narių, Tarybos kviečiamų ekspertų apmokėjimo už atliktą darbą principus, įvertinus sugaištą laiką, kvalifikaciją, darbo sudėtingumo pobūdį;

27.3. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Mokslo fondo struktūros ir Mokslo fondo darbo reglamento;

27.4. priima sprendimą dėl MTEP konkursinio finansavimo lėšų paskirstymo pagal remiamos veiklos kryptis;

27.5. nustato Tarybos narių viešų ir privačių interesų konflikto vengimo principus;

27.6. vertina nacionalinių mokslo programų, kitų ilgalaikių MTEP programų tematikas ir teikia siūlymus Tarybos pirmininkui;

27.7. svarsto nacionalinių mokslo programų, kitų ilgalaikių MTEP programų vykdymo grupių, specializuotų komitetų ar darbo grupių, nuolatinių komisijų ar darbo grupių sudėtį ir teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.8. vertina Tarybos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.9. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl Tarybos strateginio veiklos plano, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.10. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl Seimui ir Vyriausybei teikiamos kasmetės Tarybos veiklos ataskaitos, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.11. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų steigimą, jų vertinimą ir pertvarką, kitų su MTEP strategija susijusių klausimų, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.12. teikia Tarybos pirmininkui išvadas dėl MTEP konkursinio finansavimo schemų strategijos, tarptautiškumo skatinimo priemonių tvirtinimo;

27.13. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl Seimui, Vyriausybei teikiamų pasiūlymų dėl aktualių MTEP programų ar problemų, kurias galima spręsti pasitelkus MTEP, dėl konkrečių MTEP konkursinio finansavimo schemų tvirtinimo, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.14. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl Tarybos dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose, EMTE, tarptautinėse mokslo organizacijose MTEP infrastruktūros plėtros klausimais, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.15. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo darbuotojams, mokslo ir meno doktorantūrą, projektų, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.16. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl MTEP konkursinio finansavimo veiksmingumo, įtakos šalies ir ūkio raidai poveikio vertinimo, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.17. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl ekspertinių pranešimų Seimui, Vyriausybei apie Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą atskirose mokslo srityse, teikia išvadas Tarybos pirmininkui;

27.18. teikia siūlymus dėl Mokslo fondo direktoriaus skyrimo viešo konkurso būdu ir jo atleidimo iš pareigų bei darbo užmokesčio dydžio nustatymo;

27.19. išnagrinėjusi komitetų siūlymus dėl MTEP konkursinių programų ir kitų konkursinių priemonių, teikia išvadas Tarybos pirmininkui.

28. Valdybos posėdžiai paprastai rengiami kartą per mėnesį. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja valdybos pirmininkas. Neeilinis valdybos posėdis gali būti šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių arba Tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos pirmininkas ir Mokslo fondo direktorius. Valdybos sprendimai tvirtinami valdybos nutarimais. Valdybos nutarimai priimami bendru sutarimu arba visų valdybos narių balsų dauguma. Valdyba, atlikdama Nuostatų 27 punkte nurodytas funkcijas, prireikus gali kviestis ekspertus. Valdyba, atlikdama Nuostatų 27.2–27.6 papunkčiuose nurodytas funkcijas, gali kreiptis į komitetą (komitetus) dėl atitinkamų siūlymų pateikimo.

 

VIII SKYRIUS

komitetų FUNKCIJOS IR VEIKLOS organizavimas

 

29. Komitetai:

29.1. apibendrina komitetų kompetencijai priklausančių mokslo sričių mokslinių tyrimų rezultatus, vertina jų veiksmingumą ir atitiktį valstybės reikmėms, rengia siūlymus dėl mokslinių tyrimų plėtotės;

29.2. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos strateginio veiklos plano;

29.3. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Vyriausybei ir Seimui teikiamos kasmetės Tarybos veiklos ataskaitos;

29.4. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl prašymų finansuoti MTEP priėmimo, nagrinėjimo, ataskaitų teikimo ir jų vertinimo tvarkos aprašų;

29.5. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl MTEP projektų ir kitų konkursinių veiklų projektų vertinimo kriterijų;

29.6. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų steigimą, jų vertinimą ir pertvarką, projektų, kitų su MTEP strategija susijusių klausimų;

29.7. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Seimui, Vyriausybei teikiamų pasiūlymų dėl aktualių MTEP programų ar problemų, kurias galima spręsti pasitelkus MTEP, dėl konkrečių MTEP konkursinio finansavimo schemų;

29.8. vertina MTEP konkursinių programų ir kitų konkursinių priemonių finansuojamų projektų sąrašus, įgyvendintų konkursinių projektų ar priemonių ataskaitas ir teikia išvadas valdybai ir Tarybos pirmininkui;

29.9. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose, EMTE, tarptautinėse mokslo organizacijose ir MTEP infrastruktūros plėtros klausimais;

29.10. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo darbuotojams, mokslo ir meno doktorantūrą, projektų;

29.11. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl MTEP konkursinio finansavimo veiksmingumo, įtakos šalies ir ūkio raidai poveikio vertinimo;

29.12 teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl ekspertinių pranešimų Seimui, Vyriausybei apie Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą atskirose mokslo srityse;

29.13. sudaro ekspertų komisijas, darbo grupes MTEP veiklų ir doktorantūrų vertinimo ir kitais ekspertinio vertinimo klausimais;

29.14. formuoja Tarybos ekspertų duomenų bazę, nustato Tarybos ekspertų atrankos kriterijus ir Tarybos vykdomo ekspertinio vertinimo kokybės užtikrinimo priežiūrą;

29.15. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl MTEP veiklų ekspertinio vertinimo, kuriam reikalinga mokslinė kompetencija (mokslinės veiklos vertinimas, doktorantūrų būklė, ilgalaikės programos, doktorantūros studijų vietos);

29.16. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, susijusius su komiteto kuruojamų mokslo sričių veikla.

30. Komitetų posėdžiai rengiami paprastai du kartus per mėnesį. Neeilinis komiteto posėdis gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių, Tarybos pirmininkas arba komiteto pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komiteto narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Posėdžiui vadovauja komiteto pirmininkas arba jo paskirtas kitas komiteto narys.

31. Komitetų posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti Tarybos pirmininkas, valdybos pirmininkas ir nariai bei Mokslo fondo direktorius.

 

IX SKYRIUS

MOKSLO FONDAS

 

32. Mokslo fondas yra Tarybos padalinys, įgyvendinantis Tarybos sprendimus dėl MTEP programinio konkursinio finansavimo ir atliekantis Tarybos administracinį, organizacinį ir informacinį darbą. Tarybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti skiriami Tarybos nariais.

33. Mokslo fondui vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarybos pirmininkas valdybos siūlymu. Jeigu Mokslo fondo direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka direktoriaus paskirtas Mokslo fondo padalinio vadovas. Mokslo fondo direktorius yra tiesiogiai pavaldus Tarybos pirmininkui.

34. Didžiausią leistiną Mokslo fondo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių valdybos teikimu nustato Seimo valdyba.

35. Mokslo fondo direktorius:

35.1. atsako už Mokslo fondo tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą ir Mokslo fondo personalo veiklą;

35.2. organizuoja Tarybos pirmininko įsakymų ir valdybos nutarimų dėl MTEP programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimą, Tarybos pirmininko pavedimu sudaro MTEP projektų, vykdomų įgyvendinant Tarybos pirmininko įsakymus ir valdybos nutarimus, finansavimo sutartis;

35.3. teikia valdybai tvirtinti Mokslo fondo struktūrą;

35.4. vadovaudamasis Tarybos pirmininko įsakymais, sudaro darbo apmokėjimo sutartis su Tarybos ekspertais, programų, studijų ir kitų dokumentų projektų rengimo grupių nariais ir kitais Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių paslaugų reikia Tarybos funkcijoms atlikti;

35.5. organizuoja Tarybos finansinės veiklos auditą, teikia Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms jų nustatyta tvarka lėšų naudojimo apyskaitas;

35.6. teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti Tarybos kviečiamų ekspertų apmokėjimo tvarkos aprašą;

35.7. vykdo kitus Tarybos pirmininko ir valdybos pavedimus.

X SKYRIUS

Tarybos lėšų šaltiniai, LĖŠŲ PASKIRTIS ir naudojimas

 

36. Tarybos lėšas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai, skirti Tarybos vykdomoms MTEP programoms finansuoti ir Tarybos veiklai administruoti (Tarybos narių, ekspertų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbui apmokėti, analitinių studijų ir dokumentų projektų rengimo, leidybos ir kitoms Tarybos veiklos išlaidoms padengti, materialinei bazei atnaujinti ir plėtoti). Taryba taip pat disponuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos mokslinių tyrimų sistemos žmogiškųjų išteklių plėtros ir tyrėjų gebėjimų ugdymo programoms, lėšomis. Ji gali dalyvauti ir kitų fondų, ministerijų ir valstybės institucijų finansuojamose programose ir gauti lėšų (tarp jų ir rėmėjų lėšų) Tarybos funkcijoms atlikti.

37. Taryba skirtomis valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis finansuoja:

37.1. mokslinius tyrimus pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas nacionalines mokslo ir kitas MTEP programas;

37.2. dalyvavimo EMTE programose veiklą, kurią pagal kompetenciją koordinuoja Taryba;

37.3. kitas Mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytas veiklas.

38. Tarybos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Tarybos pirmininkui, jo pavaduotojams ir Tarybos moksliniam sekretoriui mokamas atlyginimas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Jie gali dirbti mokslo ir studijų institucijose ir gauti atlyginimą už mokslinį ir (ar) pedagoginį darbą, taip pat honorarus.

40. Mokslo fondo direktoriui darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

41. Tarybos nariams gali būti mokamos išmokos, sudarytos iš pastoviosios ir kintamosios dalių. Išmokos pastovioji dalis mokama už Tarybos narių pagrindinį darbą – dalyvavimą Tarybos, valdybos ir komitetų posėdžiuose ir pasirengimą jiems. Išmokos kintamoji dalis mokama už papildomus darbus ir užduotis. Išmokos pastoviosios ir kintamosios dalių apskaičiavimo Tarybos nariams tvarkos aprašą valdybos teikimu tvirtina Tarybos pirmininkas. Tarybos kviečiamiems ekspertams iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų mokami honorarai už parengtas studijas, pranešimus ir ekspertizes kaip už autorinius darbus.

 

 

XI SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

42. Taryba gali būti likviduota, reorganizuota arba pertvarkyta valstybės kaip savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

43. Likvidavus, reorganizavus arba pertvarkius Tarybą, nepanaudotų lėšų naudojimo ir Tarybos įsipareigojimų vykdymo tvarką nustato valstybės kaip savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

_________________