LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 2, 8, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2618

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 59 dalį ir ją išdėstyti taip:

59. Specialiojo statuso subjektai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, krašto apsaugos sistemos institucijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų statutinės įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė (ši sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme).“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ginklų registras yra valstybės registras. Ginklų registro valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija. Ginklų registro tvarkytojus skiria Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys arba fizinis asmuo jiems priklausančius A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 straipsnio 6, 7, 8 ir 9 punktuose, B ar C kategorijos ginklus, jų šaudmenis turi teisę šaudymo sporto varžybų, pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudoti fiziniams asmenims (įskaitant trečiųjų šalių gyventojus), prižiūrint treneriui ar kitam atsakingam už saugų šaudymą asmeniui.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę eksportuoti, importuoti, vežti visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus šio straipsnio 6 dalies 3 punkte ir 7 dalies 10 punkte nurodytus atvejus. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota krašto apsaugos sistemos institucija turi teisę eksportuoti, importuoti, vežti visų kategorijų krašto apsaugos sistemai skirtus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, išskyrus šio straipsnio 6 dalies 3 punkte ir 7 dalies 10 punkte nurodytus atvejus.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, norintys eksportuoti, importuoti, vežti B, C, D kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, privalo turėti licenciją ar rašytinį sutikimą. Tokią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas eksportuoti, importuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojui suteikia teisę:

1) juos gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką;

2) juos vežti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ar iš jos.“

 

5 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę prekiauti visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių. Kitais B, C, D kategorijų ginklais, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis turi teisę prekiauti,Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai asmenys, turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis. Tokią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Asmenys, turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat turi teisę vykdyti šioje licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodytų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių mainus. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių mainams taikomi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių reikalavimai.“

 

6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prekiautojai ar pirkėjai turi teisę sudaryti sutartis dėl B, C, D kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo, importo, eksporto, vežimo per tarpininkus.“

 

7 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, norintys taisyti visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius ir jų dalis, perdirbti ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis, privalo gauti licenciją ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas taisyti ginklus, ginklų priedėlius ir jų dalis, perdirbti ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis suteikia teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje ir importuoti, vežti iš užsienio valstybių šiai veiklai reikalingas ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų dalis.“

 

8 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys, teisėtai turintys šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus, B kategorijos lygiavamzdžius ir graižtvinius ginklus, C kategorijos senovinių ginklų kopijas, turi teisę:

1) įsigyti ir laikyti kapsulių ir iki 3 kg parako;

2) atiduoti policijos įstaigai laikinai saugoti jų turimus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis dėl pablogėjusios sveikatos būklės. Šiuo atveju policijos įstaiga ginklus saugo, iki asmuo pateikia sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad neserga ligomis ir neturi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, bei psichikos ir elgesio sutrikimų.“

 

9 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės institucija, šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais paėmusi ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, privalo organizuoti, kad būtų nustatytas ginklų tinkamumas naudoti. Tais atvejais, kai policijos įstaigos ar kitos įstatymų įgaliotos valstybės institucijos ginklo, jo dalių neranda arba ginklo, jo dalių negali paimti dėl to, kad ginklo savininkas yra išvykęs, organizuojama ginklo, jo dalių paieška.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tinkami naudoti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys asmens, iš kurio yra paimti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys, prašymu realizuojami per jo pasiūlytus subjektus, turinčius teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis. Jeigu asmuo, kuriam policijos įstaiga panaikino leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus galiojimą, per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus galiojimo panaikinimo nesikreipia į policijos įstaigą su prašymu realizuoti ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis ir nepasiūlo subjekto, turinčio teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, policijos įstaiga tinkamus naudoti ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis perduoda realizuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įgaliotos institucijos atrinktam subjektui, turinčiam teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis. A kategorijos ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, realizuojami per Vyriausybės įgaliotą instituciją. Netinkamus naudoti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis policijos įstaiga neatlygintinai (išskyrus turinčius istorinę ar kriminalistinę vertę ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis) perduoda Vyriausybės įgaliotai institucijai sunaikinti.“

3. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų, jų dalių realizavimo dienos subjektas, turintis teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, jų savininkui praneša apie realizuotą ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis ir jam atvykus sumoka realizavus šį ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis gautą pinigų sumą, atskaitęs realizavimo išlaidas. Perduotų Vyriausybės įgaliotai institucijai arba viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įgaliotos institucijos atrinktam subjektui, turinčiam teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, realizuoti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vertė apskaičiuojama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 41 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais atvejais ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys, leidimas laikyti ginklus, leidimas nešiotis ginklus, taip pat ginklų pažymėjimai paimami iki ikiteisminio tyrimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo arba kardomosios priemonės – suėmimo – asmeniui panaikinimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 9 punktuose nurodytais atvejais ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys, leidimai laikyti ginklus, leidimai nešiotis ginklus, taip pat ginklų pažymėjimai paimami, iki bus priimtas atitinkamas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus galiojimo panaikinimo ar ginklo, ginklo priedėlių, šaudmenų, jų dalių grąžinimo. Tais atvejais, kai ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys buvo paimti pasibaigus atitinkamo leidimo galiojimo laikui, tačiau jo galiojimo terminas buvo pratęstas, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys grąžinami jų savininkui.“

 

10 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 42 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. A kategorijos ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, B, C, D kategorijų ginklai ir šaudmenys dovanojami ir paveldimi.“

2. Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. A kategorijos ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos priedėliai, šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, B ir C kategorijų ginklai, jų šaudmenys gali būti dovanojami asmenims, kurie turi teisę įsigyti ir turėti atitinkamos rūšies ginklą.“

3. Pakeisti 42 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu paveldėtojas leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus negauna arba atsisako ginklą perdirbti, išduodamas leidimas ginklą parduoti. Leidimas ginklą parduoti galioja ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo šio leidimo išdavimo dienos. Ginklas ir šaudmenys realizuojami per paveldėtojo pasirinktus subjektus, turinčius teisę prekiauti tos rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis. A kategorijos ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, realizuojami per Vyriausybės įgaliotą instituciją. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo ir šaudmenų atidavimo realizuoti dienos paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai turi pateikti pažymą, kad ginklas ir šaudmenys pateikti realizuoti subjektui, turinčiam teisę prekiauti tokios rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis. Leidimas ginklą parduoti suteikia teisę laikyti ginklą ir šaudmenis 10 kalendorinių dienų nuo šio leidimo išdavimo ir per šį terminą ginklą ir šaudmenis pateikti realizuoti.

4. Pakeisti 42 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Per 10 kalendorinių dienų nuo paveldėto ginklo, šaudmenų realizavimo šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytais atvejais dienos subjektas, turintis teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, paveldėtojui praneša apie realizuotą ginklą, šaudmenis ir jam atvykus išmoka šio įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytą pinigų sumą.“

5. Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu paveldėtojas be objektyviai pateisinamų priežasčių per vieną mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo nesikreipia į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus gavimo arba leidimo ginklą parduoti ar perdirbti arba per 10 kalendorinių dienų, kai buvo gavęs leidimą ginklą parduoti, neperduoda ginklo realizuoti ir teritorinei policijos įstaigai nepateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytos pažymos, kad ginklas, šaudmenys yra perduoti realizuoti, policijos įstaiga ginklą, šaudmenis paima neatlygintinai ir perduoda realizuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įgaliotos institucijos atrinktam subjektui, turinčiam teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis. A kategorijos ginklai, ginklų dalys ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, realizuojami per Vyriausybės įgaliotą instituciją.“

 

11 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys norimus sunaikinti jiems priklausančius ginklus, šaudmenis, jų dalis perduoda teritorinei policijos įstaigai, o ši ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai atiduotus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis perduoda Vyriausybės įgaliotai institucijai sunaikinti.“

2. Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vyriausybės įgaliota institucija jai perduotus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis sunaikina Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, dalyvaujant Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo sudarytai komisijai.“

3. Pakeisti 43 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Specialiojo statuso subjektai, išskyrus krašto apsaugos sistemos institucijas, skirtus sunaikinti ginklus, šaudmenis, jų dalis privalo perduoti Vyriausybės įgaliotai institucijai sunaikinti. Krašto apsaugos sistemos institucijoms priklausančius ginklus, šaudmenis, jų dalis sunaikina Lietuvos kariuomenė krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 451 straipsniu

Papildyti Įstatymą 451 straipsniu:

 

 

451 straipsnis. Valstybės institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų aprūpinimas ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis

1. Visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis valstybės institucijas ir įstaigas, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę, turi teisę aprūpinti tik Vyriausybės įgaliota institucija.

2. Pagal valstybės institucijų ir įstaigų pateiktas paraiškas jų pavedimu Vyriausybės įgaliotos institucijos atliekami ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių pirkimai finansuojami iš atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms valstybės biudžete atitinkamiems metams patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

3. Vyriausybės įgaliota institucija užtikrina galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą, įsigyti A kategorijos ginklų, ginklų dalių ir šaudmenų, skirtų tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlių, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių.

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių pirkimo, sunaikinimo, importo (įvežimo), eksporto (išvežimo) procedūras baigia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki 2020 m. birželio 30 d. perduoda Vyriausybės įgaliotai institucijai turimus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, taip pat dokumentus, susijusius su ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių apyvarta. Šiuos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis realizuoja viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įgaliotos institucijos atrinktas subjektas, turintis teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, o komiso sutarčių pagrindais gautus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis Vyriausybės įgaliota institucija grąžina jų savininkams.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda