vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo nr. o3-107 „Dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. O3E-51

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
2019 m. vasario 5 d. pažymą Nr. O5E-32 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtų teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“, Komisija  n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. O3-107 „Dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė