MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 2V-68 „DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ RENGINIUOSE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. 2V-280

Vilnius

 

 

Pakeičiu Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą,  patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68 „Dėl Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo patvirtinimo ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Kęstutis Šetkus


 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų

agentūros direktoriaus

2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68

(Mokslo, inovacijų ir technologijų

agentūros direktoriaus

2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 2V-280 redakcija)

 

 

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ DALYVAVIMO tarptautinių MOKSLINIŲ TYRIMŲ, eksperimentinės plėtros IR INOVACIJŲ programų RENGINIUOSE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašas (toliau – Aprašas) nustato dalyvaujančių Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programoje „Eureka“, „Eurostars 2“ jungtinėje programoje ir kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) programose (toliau – programos), kurių administravimas Lietuvos Respublikoje pavestas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – Agentūra), išlaidų kompensavimo iš projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas (TYKU2)“ (toliau – TYKU2 projektas) lėšų sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – valstybinė mokslo ir studijų institucija, siekianti gauti dalyvavimo Aprašo 4 punkte nurodytuose veiklose išlaidų apmokėjimą.

2.2. Dalyvis – mokslo vadybininkas, mokslininkas ar tyrėjas iš mokslo sektoriaus, vykdantis ar ketinantis vykdyti MTEPI projektus.

2.3. Mokslininkas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

2.4. Tyrėjas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

2.5. Mokslo vadybininkas – pareiškėjo darbuotojas, kuris organizuoja institucijos dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų MTEPI priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu ir MTEP rezultatų komercinimu.

3. TYKU2 projekto tikslas yra ugdyti valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų gebėjimus integruotis į tarptautinių MTEPI programų erdvę bei didinti mokslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių MTEPI paraiškų skaičių.

4. Programų renginių (toliau – renginiai) tipai, kuriuose dalyvavimas gali būti apmokamas pagal Aprašą:

4.1. informaciniai renginiai;

4.2. partnerių paieškos renginiai;

4.3. konsorciumų partnerių (toliau – konsorciumai) susitikimai, skirti programų projektų paraiškų rengimui;

4.4. konsorciumų susitikimų, skirtų programų projektų paraiškų rengimui, organizavimo Lietuvoje renginiai;

4.5. MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų (toliau – ETP) posėdžiai, „Horizontas 2020“ komitetai ir kiti susiję renginiai, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;

4.6. programų praktiniai seminarai ir/ar stovyklos, kuriuose gali dalyvauti doktorantai;

4.7. partnerystės renginiai ir/ar tyrėjų misijos.

5. Renginių, dalyvių, pareiškėjų atranką, paraiškų vertinimą, išlaidų tinkamumą ir pagrįstumą nustato Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Darbo grupę sudaro ne mažiau kaip 3 nariai: 2 Agentūros valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai ir 1 Lietuvos mokslo tarybos deleguotas atstovas. Darbo grupės darbą organizuoja ir protokoluoja atsakingi TYKU2 projekto darbuotojai.

 

II SKYRIUS

RENGINIŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Darbo grupei informaciją apie renginį(-ius) gali pateikti:

6.1. Agentūros darbuotojas, atsakingas už atitinkamą programą, jos teminę sritį ar veiklą;

6.2. Dalyviai ir/arba pareiškėjai, ketinantys dalyvauti programų renginiuose;

6.3. Kitos suinteresuotos šalys.

7. Informacija Darbo grupei dėl Aprašo 4.1 – 4.7 papunkčiuose nurodytų renginių pateikiama ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki renginio pradžios;

8. Vykdant renginių atranką, Darbo grupė nustato:

8.1. renginių atitiktį Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymui Nr. V-176/2V-209 „Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo vykdant dalyvių į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginius atranka”, kuriame detalizuojamas tarpinstitucinis kuruojamų tarptautinių MTEPI programų (priemonių) ir tematikų (sričių) sąrašas;

8.2. renginių atitikimą Aprašo 4 punkto reikalavimams;

8.3. renginių svarbą ir aktualumą pareiškėjams;

8.4. pareiškėjų atrankos uždarą ar atvirą organizavimo būdą;

8.5. kitus atrankos kriterijus.

 

III SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Atrenkant pareiškėjus, jie neturi būti dirbtinai diskriminuojami bei turi būti užtikrinama konkurencija.

10. Pareiškėjų atranka gali būti organizuojama uždaruoju arba atviruoju būdu:

10.1. Uždaruoju būdu pareiškėjų atranka į renginius vykdoma, kai tikslinė dalyvių grupė yra iš anksto žinoma ir apibrėžta renginio specifikos. Vykdant atranką uždaruoju būdu, informacija apie renginį, dalyvavimo kuriame išlaidos gali būti apmokėtos iš TYKU2 projekto lėšų, siunčiama tiesiogiai tikslinei dalyvių grupei. Uždaruoju būdu yra atrenkami pareiškėjai į Aprašo 4.3-4.5 papunkčiuose nurodytus renginius, taip pat Darbo grupės sprendimu gali būti atrenkami pareiškėjai į Aprašo 4.7 papunktyje nurodytus renginius.

10.2. Visais kitais atvejais pareiškėjų atranka vykdoma atviruoju būdu. Vykdant atranką atviruoju būdu, informacija apie renginį, dalyvavimo kuriame išlaidos gali būti apmokėtos iš Agentūros lėšų, skelbiama viešai bei gali būti tiesiogiai informuojamos tikslinės grupės.

10.3.  Į Aprašo 4.5 papunktyje nurodytus renginius gali vykti tik dalyviai, kurie yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu paskirti atstovauti atitinkamoje darbo grupėje, komitete ar kitoje veikloje, kurioje formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos.

11. Darbo grupė, vykdydama pareiškėjų atranką atviruoju būdu į Aprašo 4.1-4.2 ir 4.7 papunkčiuose nurodytus renginius, vadovaujasi šiais dalyvių atrankos kriterijais:

11.1. dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai (maksimalus įvertinimas – 5 balai);

11.2. dalyvio mokslinė (taikoma tyrėjui) ar vadybinė (taikoma mokslo vadybininkui) kompetencija (maksimalus įvertinimas – 5 balai);

11.3. dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita) (maksimalus įvertinimas – 3 balai);

11.4. dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas (maksimalus įvertinimas – 10 balų);

11.5. kita (nustato Darbo grupė) (maksimalus įvertinimas – 5 balai).

12. Pareiškėjų atranką, vykdomą atviruoju būdu, laimi didžiausią balų skaičių, bet ne mažesnį kaip 15 balų, surinkęs dalyvis(-iai).

13. Darbo grupė, vykdydama dalyvių atranką atviruoju būdu į Aprašo 4.6 papunktyje nurodytus renginius, vadovaujasi šiais dalyvių atrankos kriterijais:

13.1. dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai (maksimalus įvertinimas – 5 balai);

13.2. dalyvio mokslinė kompetencija (maksimalus įvertinimas – 5 balai);

13.3. dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas (maksimalus įvertinimas – 10 balų);

13.4. kita (nustato Darbo grupė) (maksimalus įvertinimas – 5 balai).

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

14. Paraiškos teikiamos pagal Agentūros skelbiamus kvietimus interneto svetainėje www.mita.lt. Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą Paraiškos formą ir pagal renginio tipą pasirinktą priedą. Teikiant paraišką dėl dalyvavimo Aprašo 4.6 papunktyje nurodytame renginį, kartu su paraiška pateikiamas priimančios institucijos kvietimas. Darbo grupė kvietime teikti paraiškas gali nustatyti papildomus dokumentus, teikiamus kartu su paraiška.

15. Paraiškos turi būti pateikiamos ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio pradžios kvietime nustatyta tvarka.

16. Per 7  darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos organizuojamas Darbo grupės posėdis.

17. Darbo grupė, vertindama paraiškas dėl Aprašo 4.1-4.2 papunkčiuose nurodytų renginių, pildo Paraiškos vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas). Darbo grupė, vertindama paraiškas dėl Aprašo 4.6 papunktyje nurodytų renginių, pildo Paraiškos vertinimo lentelę (Aprašo 3 priedas). Darbo grupė įvertina kiekvieną pateiktą paraišką ir teikia siūlymą Agentūros direktoriui dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo).

18. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki numatytos kelionės (renginio) pradžios, tarp dalyvio, pareiškėjo ir Agentūros sudaroma sutartis.

19. Apie paraiškų vertinimo rezultatus dalyviai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS

 

20.  Pagal Aprašą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su paraiškoje nurodytomis veiklomis. Vykdant veiklas kompensuojamos šios patirtos dalyvio išlaidos:

20.1.  dalyvavimo renginyje užsienyje išlaidos:

20.1.1. kelionės į užsienio valstybę ir iš jos sutartyje dėl finansavimo nurodytomis kelionės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti sutartyje numatytomis kelionės dienomis, įskaitant tuos atvejus, kai iš kelionės užsienyje grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

20.1.2. užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą (vykimo taksi išlaidos gali būti padengiamos, jei nėra galimybės arba neekonomiška naudotis viešuoju transportu);

20.1.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų sutartyje nurodytomis kelionės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti sutartyje nurodytomis kelionės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant tuos atvejus, kai iš kelionės grįžtama po vidurnakčio;

20.1.4. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos užsienyje, neviršijant gyvenamojo ploto nuomos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;

20.1.5. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas (kai negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė), kelionės bagažo draudimas;

20.1.6. kelionės į užsienį metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas;

20.1.7. vykstant į konferenciją, konsorciumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos neviršijančios 400 Eur;

20.1.8. dienpinigiai, laikantis dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

20.1.9. kitos su kelione į užsienį susijusios būtinos išlaidos (miesto (ekologinis) mokestis, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo ir pan. išlaidos).

20.2. patalpų (su įranga) nuomos Lietuvoje ir maitinimo išlaidos (taikoma tik konsorciumų susitikimų organizavimui Lietuvoje) – iki 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur.

20.3. Aprašo 20.1 papunktyje nurodytos išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (finansuojant dalyvavimą Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nurodytuose renginius).

21.  Agentūra išlaidas, nurodytas Aprašo 20 punkte, apmoka pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Aprašo 4 priedas). Kompensuojami tik ekonominės klasės bilietai (lėktuvo, traukinio, autobuso, kt.) ir ekonominės klasės apgyvendinimo (patalpų nuomos) paslaugos (ne aukštesnės klasės kaip 4 žvaigždučių viešbutis).

22.  Dalyvis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo grįžimo iš renginio Agentūrai pateikia dalykinę ataskaitą (pagal Aprašo 5 priede pateiktą formą), avanso apyskaitą (pagal Aprašo 6 priede pateiktą formą) bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus.

23.  Agentūra kompensuoja Pareiškėjui išlaidas per 60 kalendorinių dienų nuo Aprašo 21-22 punkte pateiktų dokumentų patvirtinimo ir išlaidų pripažinimo tinkamomis išmokėti dienos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  Informacija apie renginius, kvietimus teikti paraiškas ir kita dalyviams (pareiškėjams) aktuali informacija, susijusi su šio Aprašo įgyvendinimu, skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.mita.lt.

25.  Visi dokumentai, susiję su paraiškų vertinimu, saugomi Agentūros nustatyta tvarka.

26.  Darbo grupė atsako už savalaikį ir objektyvų paraiškų vertinimo organizavimą.

27.  Šis Aprašas netaikomas tuo atveju, jei renginių ar dalyvių atrankos į renginį organizavimui nustatyta speciali tvarka.

28.  Teikdamas paraišką, pareiškėjas ir dalyvis sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje, išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti viešinama.

29.  Aprašas gali būti keičiamas Agentūros direktoriaus sprendimu. Pakeitus Aprašą, jis bus taikomas ir vertinamoms finansinėms paraiškoms, ir finansinėms paraiškoms, dėl kurių lėšų skyrimo sutartys jau sudarytos.

____________


 

Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų

renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo,

inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

PARAIŠKA

 

(Elektroninėje paraiškos formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje paraiškos formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką)

 

BENDROJI DALIS (pildoma lietuvių ir anglų kalbomis)

 

Pildymo data

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

 

1. Bendra informacija

Programos/priemonės pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Kvietimo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Paraiškos Nr.

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Paraiškos tipas

Pasirenkama „dėl finansavimo“

Projekto pavadinimas (lietuvių klb. / anglų klb.)

Nurodyti privaloma.

Mokslo sritys

Pasirenkama iš sąrašo.

Mokslo kryptys

Pasirenkama iš sąrašo.

Raktiniai žodžiai

Nurodomi raktiniai žodžiai, susiję su paraiškos tematika.

Projekto trukmė mėnesiais

Nurodyti privaloma.

Bendras projekto biudžetas, Eur (biudžetas nurodomas viso projekto kartu su partneriais)

Nurodyti privaloma.

Paraiškos būsena

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Projekto santrauka (viešai skelbiama trumpa informacija apie projektą iki 150 spaudos ženklų, lietuvių / anglų kalbomis)

Užpildyti privaloma.

 

2. Projekto vykdytojų administracinė informacija

Paraiškos teikėjas

Vartotojas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

El. paštas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

 

Projekto koordinatorius

Juridinio asmens kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Organizacijos pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pavadinimo sutrumpinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

PVM mokėtojo kodas

Nurodomas kodas pagal galiojantį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimo pažymėjimą.

Adresas

Gatvė, namo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Miestas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pašto kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Šalis

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Savivaldybė

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Dalyvio statusas

Pasirenkama iš sąrašo

 

Projekto partneris

Juridinio asmens kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Organizacijos pavadinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pavadinimo sutrumpinimas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

PVM mokėtojo kodas

Nurodomas kodas pagal galiojantį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimo pažymėjimą.

Adresas

Gatvė, namo numeris

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Miestas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Pašto kodas

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Šalis

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Savivaldybė

Pildyti nereikia. MTEPIS užpildoma automatiškai.

Dalyvio statusas

Pasirenkama iš sąrašo.

 

_________________


 

PARAIŠKOS PRIEDAS (teikiamas, kai kreipiamasi dėl dalyvavimo informaciniuose, partnerių paieškos, tyrėjų misijų renginiuose arba ketinama dalyvauti konsorciumo susitikime užsienyje (Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 p., 4.2 p., 4.3 p., 4.7 p.)

 

1. Informacija apie dalyvį:

1.1. Dalyvio kontaktinė informacija

Vardas, pavardė, mokslo laipsnis, pareigos pareiškėjo organizacijoje, telefono numeris, el. p.

Tikslinė grupė (pasirinkti vieną)

Mokslininkas

Tyrėjas

Mokslo vadybininkas

 

1.2. Atstovaujama mokslinių tyrimų grupė

Glaustai aprašoma dalyvio mokslinių tyrimų grupė, vykdoma veikla, atitinkanti renginio turinį.

 

 

1.3. Dalyvio trumpas mokslinės veiklos aprašymas

Aprašoma, pastarųjų 3 m. moksliniai pasiekimai: publikacijos, dalyvavimas konferencijose, kita

 

1.4. Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose patirtis

Pateikiamas paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita

 

1.5. Dalyvavimo tikslas (Tyrimo metodai)

Aprašomi, kokio bus siekiama rezultato dalyvavimo renginyje metu, iki 4000 spaudos ženklų

 

2. Informacija apie renginį:

 

2.1. Renginio tipas

Parenkamas renginio tipas pagal Mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo 4 p.

 

2.2. Renginio pavadinimas

Originalus renginio pavadinimas

 

2.3. Renginio vieta ir laikas

 

2.4. Prašomas finansavimas, Eur

Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-05-24 įsakymo Nr. V-131 redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita bei Aprašo V skyriuje nurodytais reikalavimais.

Transporto išlaidos

 

Gyvenamojo ploto išlaidos

 

Kitos išlaidos dalyvio (mokestis, sveikatos draudimo išlaidos galimos, jei negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė, kt.)

 

Dienpinigiai

 

Viso prašomas finansavimas

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei tokie yra)

 

 

3. Projekto idėja

3.1. „Horizontas 2020“ darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal „Horizontas 2020“ kvietimus

 

3.2. „Eureka“/ „Eurostars 2“ darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal „Eureka“/ „Eurostars 2“ kvietimus

 

3.3. Kitos tarptautinės MTEPI priemonės darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal kitus MTEPI priemonės kvietimus

 

3.4. Projekto idėjos aprašymas

Projekto idėjos aprašymas (iki 1000 žodžių):

(pavadinimas, idėjos naujumas ir aktualumas, keliami tikslai, numatomas technologinis proveržis)

 

PRIDEDAMA. Pareiškėjo įsakymas ir ar laisvos formos deklaracija, kur pateikiama informacija apie dalyvio ketinimus dalyvauti renginyje ir nurodomi komandiruotės finansavimo šaltiniai.

 

___________________


 

PARAIŠKOS PRIEDAS (teikiamas, kai kreipiamasi dėl konsorciumo susitikimo organizavimo Lietuvoje (Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo (toliau – Aprašas) 4.4 p.)

 

 

1. Informacija apie dalyvį:

1.1. Dalyvio kontaktinė informacija

Vardas, pavardė, mokslo laipsnis, pareigos pareiškėjo organizacijoje, telefono numeris, el. p.

Tikslinė grupė (pasirinkti vieną)

Mokslininkas

Tyrėjas

Mokslo vadybininkas

 

2. Informacija apie renginį:

 

2.1. Renginio pavadinimas

Originalus renginio pavadinimas

 

2.2. Konsorciumo nariai

Išvardijami visi potencialūs dalyviai

Vardas Pavardė

Institucija

Vardas Pavardė

Institucija

Vardas Pavardė

Institucija

 

2.3. Valstybė koordinatorė

Projekto koordinatoriaus atstovaujama institucija ir šalis

 

2.4. Renginio vieta ir laikas

 

2.5. Prašomas finansavimas, Eur

Konsorciumo susitikimo Lietuvoje organizavimo išlaidos finansuojamos iki 2 000 Eur.

Renginiui skirtų patalpų (su įranga) nuoma

 

Renginio dalyvių maitinimas

 

Viso prašomas finansavimas

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei tokie yra)

 

 

3. Informacija apie projektą

3.1. „Horizontas 2020“ darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal „Horizontas 2020“ kvietimus

 

3.2. „Eureka“/ „Eurostars 2“ darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal „Eureka“ /„Eurostars 2“ kvietimus

 

3.3. Kitos tarptautinės MTEPI priemonės darbo programos tematika, kuriai planuojama pateikti paraišką

Pildoma tuo atveju, jei planuojama teikti paraišką pagal kitus MTEPI priemonės kvietimus

 

3.4. Pareiškėjo vaidmuo projekte

Koordinatorius, partneris, darbo paketo vadovas, užduoties vadovas

 

3.5. Pareiškėjo planuojamos veiklos projekte

Trumpai aprašoma planuojama vykdyti veikla projekto įgyvendinimo metu, darbo paketai ir kita aktuali informacija.

 

PRIDEDAMA: Pareiškėjo įsakymas ir ar laisvos formos deklaracija, kur pateikiama informacija apie dalyvio ketinimus dalyvauti renginyje ir nurodomi komandiruotės finansavimo šaltiniai.

______________


 

PARAIŠKOS PRIEDAS (teikiamas, kai kreipiamasi dėl Lietuvos atstovavimo tarptautinėse MTEP darbo grupėse ir kitoje veikloje (Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo (toliau – Aprašas) 4.5 p.)

 

1. Informacija apie dalyvį:

1.1. Dalyvio kontaktinė informacija

Vardas, pavardė, mokslo laipsnis, pareigos pareiškėjo organizacijoje, telefono numeris, el. p.

Tikslinė grupė (pasirinkti vieną)

Mokslininkas

Tyrėjas

Mokslo vadybininkas

 

1.2. MTEP darbo grupės pavadinimas

Tarptautinės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų asociacijos, Europos technologinės platformos, „Horizontas 2020“ komiteto ar kitos MTEP darbo grupės, kurios metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“, pavadinimas.

Nurodomas atstovavimo pagrindas (Įsakymas ar kitas aktualus dokumentas)

 

1.3. Dalyvavimo tikslas (Tyrimo metodai)

Aprašomi, kokio bus siekiama rezultato dalyvavimo renginyje/susitikime metu, iki 4000 spaudos ženklų.

 

2. Informacija apie renginį:

 

2.1. Renginio pavadinimas

Originalus renginio pavadinimas

 

2.2. Renginio vieta ir laikas

 

2.3. Prašomas finansavimas, Eur

Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-05-24 įsakymo Nr. V-131 redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita bei Aprašo V skyriuje nurodytais reikalavimais.

Transporto išlaidos

 

Gyvenamojo ploto išlaidos

 

Dienpinigiai

 

Kitos išlaidos dalyvio mokestis, sveikatos draudimo išlaidos galimos, jei negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė, kt.)

 

Iš viso prašomas finansavimas

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei tokie yra)

 

PRIDEDAMA. Pareiškėjo įsakymas ir ar laisvos formos deklaracija, kur pateikiama informacija apie dalyvio ketinimus dalyvauti renginyje ir nurodomi komandiruotės finansavimo šaltiniai.

_______________


 

PARAIŠKOS PRIEDAS (teikiamas, kai kreipiamasi dėl dalyvavimo tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir (ar) stovyklose (Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo (toliau – Aprašas) 4.6 p.)

 

1. Informacija apie dalyvį:

1.1. Dalyvio kontaktinė informacija

Vardas, pavardė, mokslo laipsnis, pareigos pareiškėjo organizacijoje, telefono numeris, el. p.

Tikslinė grupė (pasirinkti vieną)

Mokslininkas

Tyrėjas

Mokslo vadybininkas

 

1.2. Atstovaujama mokslinių tyrimų grupė

Glaustai aprašoma dalyvio mokslinių tyrimų grupė, vykdoma veikla, atitinkanti renginio turinį

 

1.3. Dalyvio trumpas mokslinės veiklos aprašymas

Aprašoma, pastarųjų 3 m. moksliniai pasiekimai: publikacijos, dalyvavimas konferencijose, kita

 

1.4. Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose patirtis

Pateikiamas paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita

 

1.5. Dalyvavimo tikslas (Tyrimo metodai)

Aprašomi, kokio bus siekiama rezultato dalyvavimo renginyje/mokymuose metu, iki 4000 spaudos ženklų.

 

2. Informacija apie renginį:

 

2.1. Renginio pavadinimas

Originalus renginio pavadinimas

 

2.2. Renginio vieta ir laikas

 

2.3. Prašomas finansavimas, Eur

Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-05-24 įsakymo Nr. V-131 redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita bei Aprašo V skyriuje nurodytais reikalavimais.

Transporto išlaidos

 

Gyvenamojo ploto išlaidos

 

Dienpinigiai

 

Kitos išlaidos dalyvio mokestis, sveikatos draudimo išlaidos galimos, jei negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė, kt.)

 

Viso prašomas finansavimas

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei tokie yra)

 

 

PRIDEDAMA:

  1. Priimančios organizacijos kvietimas ir programa;

2.      Pareiškėjo įsakymas ir ar laisvos formos deklaracija, kur pateikiama informacija apie dalyvio ketinimus dalyvauti mokymuose ir nurodomi komandiruotės finansavimo šaltiniai.

 

__________________


 

Dalyvavimo tarptautinių mokslinių

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų programų renginiuose išlaidų

apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūroje aprašo

2 priedas

 

 

PARAIŠKOS VERTINIMO LENTELĖ

 

m.                  d.

 

Informacija apie dalyvį:

 

Vardas, pavardė

 

Institucija

 

 

Informacija apie renginį:

 

Renginio tipas

 

Renginio pavadinimas

 

Renginio data

 

Renginio vieta

 

Renginio organizatoriai, kita informacija

 

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Įvertinimo balas

1.  

Dalyvio mokslinių tyrimų, veiklos krypties atitikimas renginio tematikai (maks.– 5)

 

2.  

Dalyvio atstovaujamos grupės mokslinė kompetencija (maks. – 5)

 

3.  

Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita) (maks.– 3)

 

4.  

Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas (maks. – 10)

 

5.  

Kita (maks. – 5)

 

Iš viso:

 

 

Išvada:

Skirti finansavimą/neskirti finansavimo (išbraukti netinkamą).

 

Darbo grupė:

 

Pareigos                                   parašas                                                 vardas, pavardė

________________


Dalyvavimo tarptautinių mokslinių

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų programų renginiuose išlaidų

apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūroje aprašo

3 priedas

 

 

PARAIŠKOS VERTINIMO LENTELĖ

 

m.                  d.

 

Informacija apie dalyvį:

 

Vardas, pavardė

 

Institucija

 

 

Informacija apie renginį:

 

Renginio tipas

 

Renginio pavadinimas

 

Renginio data

 

Renginio vieta

 

Renginio organizatoriai, kita informacija

 

 

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Įvertinimo balas

1.

Dalyvio mokslinių tyrimų, veiklos krypties atitikimas renginio tematikai (maks.– 5)

 

2.

Dalyvio mokslinė kompetencija (maks. – 5 balai)

 

3.

Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas (maks. – 10)

 

4.

Kita (maks. – 5)

 

Iš viso:

 

 

Išvada:

Skirti finansavimą/neskirti finansavimo (išbraukti netinkamą).

 

Darbo grupė:

 

Pareigos                                   parašas                                                 vardas, pavardė

________________


Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų ir

inovacijų programų renginiuose išlaidų

apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų

agentūroje aprašo

4 priedas

 

 

IŠLAIDAS PAGRINDŽIANTYS DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pagrindžiantys dokumentai

1.

Transporto išlaidos

Bilietų pirkimo sąskaitos faktūros, kelionės bilietai, laivo bilietai (jeigu jų kaštai neviršija tokios pat kelionės ekonominės klasės lėktuvo bilietų kainos), lėktuvų įlipimo bilietai (angl. boarding passes), mokėjimo dokumentai. Keliaujant lėktuvu, autobusu ar traukiniu, kompensuojami tik ekonominės klasės bilietai.

 

Transporto priemonė turi būti pasirenkama užtikrinant ekonomiškiausią keliavimo būdą.

2.

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai.

 

Viešbučių ar kitų nakvynės įstaigų dokumentuose (sąskaitose) turi būti nurodomas nakvojusių asmenų ir nakvotų naktų skaičius, datos, įkainiai.

3.

Dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai.

 

Sveikatos draudimo išlaidos galimos, jei negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė.

4.

Kelionės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos

Jei vykstama nuosavu ar nuomojamu automobiliu, – automobilio nuomos ar panaudos sutartis, perdavimo–priėmimo aktas, techninio paso kopija, kelionės lapai, kuro sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, automobilio gamintojo rekomenduojamos kuro sunaudojimo normos.

 

5.

Automobilių saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos

Kvitai, sąskaitos-faktūros, apmokėjimo dokumentai.

6.

Kitos su kelione į renginį užsienyje susijusios būtinos išlaidos (miesto (ekologinis) mokestis, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo išlaidos, dalyvio registracijos mokestis)

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai.

7.

Patalpų su įranga nuomos Lietuvoje išlaidos

Kvitai, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai, viešųjų pirkimų dokumentai.

 

Paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais.

8.

Dienpinigiai

Dalyvio organizacijos įsakymas dėl išmokėtų dienpinigių.

 

________________


Dalyvavimo tarptautinių mokslinių

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų programų renginiuose išlaidų

apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūroje aprašo

5 priedas

 

 

DALYKINĖ ATASKAITA

 

Data

 

Dalyvio vardas, pavardė

 

Institucija

 

Renginio pavadinimas

 

Renginio vieta ir laikas

 

Sutarties data ir Nr.

 

 

PASIEKTI REZULTATAI

Pažymėti ir žemiau detalizuoti (aprašyti, išvardyti) renginyje atliktus darbus)

1.   Pristatyta projekto idėja esamam kvietimui

*

 

 

2.   Pristatyta projekto idėja tinkama būsimiems kvietimams

*

 

 

3.   Užmegzti bendro pobūdžio kontaktai

*

 

 

4.   Sutarta dėl bendradarbiavimo

*

 

 

Vardas pavardė

Institucija

Valstybė

Dalyviui aktuali tema

Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Susitarta dėl dalyvavimo rengiant paraišką

 

 

 

6.   Kita (nurodyti)

 

 

 

 

POVEIKIS, SKLAIDA IR TĘSTINUMAS (iki 1 lapo)

Kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi Jums ar Jūsų institucijai po šios renginio

 

Dalyvio parašas

_________________


Dalyvavimo tarptautinių mokslinių

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūroje aprašo

6 priedas

 

 

_____________________________________________________________________________

Institucijos pavadinimas (Pareiškėjas)

 

_____________________________________________________________________________

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko rekvizitai

 

AVANSINĖ APYSKAITA

pagal 201 m. _____________ d. sutartį Nr.

data

 

Dalyvis (vardas, pavardė)

 

Komandiruotės data ir vieta

 

 

 

Išlaidų pavadinimas

Suma, Eur

Komandiruotės išlaidos

Gyvenamojo ploto nuoma

Nurodyti dienų skaičių

 

Dienpinigiai

Nurodyti dienų skaičių1 ir valstybę

 

Sveikatos draudimas

Jei negalioja Europos sveikatos draudimo kortelė

 

Kelionės išlaidos

Nurodyti detalų išlaidų pavadinimą

 

Kita

Nurodyti detalų išlaidų pavadinimą

 

Iš viso:

 

PASTABA.

1 Grįžimo iš ilgalaikės mokslinės išvykos dieną mokama 50 proc. apskaičiuoto pragyvenimo kompensacijos dienos dydžio

 

Dalyvis                                                                                               ____________                                         _______________

parašas                                                       v. pavardė

 

 

Pildo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Pripažinti tinkamomis išlaidomis išmokėjimui, Eur

Suma skaičiais

Suma žodžiais

 

________________