HERB21

Lietuvos Respublikos aplinkos MinistRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos MinistRO 2014 m. Vasario 7 d. įsakymo Nr. D1-125 „Dėl TERITORIJŲ PLANAVIMO vadovų ATESTAVIMO, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pakeitimo IR Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-531 „Dėl Profesinių žinių vertinimo programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. liepos 31 d. Nr. D1-629

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-125 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašą patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3 valstybės, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmenų specialiojo teritorijų planavimo dokumento vadovo:“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 8.3 papunktį;

1.3. pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, skaičiuojant nuo diplomo gavimo dienos, rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba teritorijų planavimo vadovo patirtį rengiant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;“

1.4. pripažįstu netekusiu galios 9.3 papunktį;

1.5. pripažįstu netekusiu galios 10 punktą;

1.6. pripažįstu netekusiu galios 11 punktą;

1.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodytą atestatą, pateikia SPSC Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą (raštu ar elektroniniu būdu) pagal pageidaujamą teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis).“;

1.8. pripažįstu netekusiu galios 14.7 papunktį;

1.9. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą išduoti atestatą, SPSC įteikia pareiškėjui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu įgalioto asmens pasirašytą atestatą (pagal 2 priedą). Atestatas įteikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo visų dokumentų atestatui gauti pateikimo.“;

1.10. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Pareiškėjams, pageidaujantiems papildyti atestatą, taikomos Tvarkos aprašo III skyriuje nurodytos procedūros – pareiškėjas pateikia Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą ir Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 14.1 ir 14.2 papunkčiuose. Kai atestatas yra papildomas, jo numeris išlieka nepakeistas, o naujai išduodamame atestate pakeičiamas tekstas.“;

1.11. pakeičiu 35.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

„35.3. per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašą.“;

1.12. pripažįstu netekusiu galios 37 punktą;

1.13. pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Iki 2014 m. sausio 1 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoti neterminuoti kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir turi tokią pačią teisinę galią kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai. Atestavimo komisija, Tvarkos aprašo V skyriaus nustatyta tvarka gavusi pareiškėjo, turinčio teritorijų planavimo specialisto kvalifikacijos atestatą ir prašymą, įvertina jo patirtį rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui ir teikia išvadą dėl atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis Tvarkos aprašo 20 punkte ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento 17 punkte nustatyta tvarka.“;

1.14. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Iki 2014 m. sausio 1 d. išduoti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir galioja iki juose nurodytos datos ir keičiami į neterminuotus pasibaigus jų galiojimo terminui. Atestavimo komisija, Tvarkos aprašo III skyriaus nustatyta tvarka gavusi pareiškėjo, turinčio teritorijų planavimo specialisto kvalifikacijos atestatą, prašymą, įvertina jo patirtį rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui ir teikia išvadą dėl atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis Tvarkos aprašo ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.“;

1.15. pripažįstu netekusiu galios 50 punktą;

1.16. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

„51. Iki 2014 m. sausio 1 d. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujant detaliojo teritorijų planavimo specialistui pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.“;

1.17. pripažįstu netekusiu galios priedo 7 punktą:

1.18. pakeičiu priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo 1 priedas“.

1.19. papildau 2 priedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestato forma (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. D1-531 „Dėl Profesinių žinių vertinimo programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, patvirtinimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas


 

 

(Atestato forma)

 

herbas-M_spalvotas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

ATESTATAS

 

Nr. TPV (0000)

 

 

(Asmens vardas ir pavardė)

 

 

yra atestuotas

 

Teritorijų planavimo vadovas

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

 

_______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės (išskyrus miestų savivaldybes) lygmens bendrieji planai, detalieji planai)

 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

 

_______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo

dokumentai, valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens miškų tvarkymo schemos, valstybės,

savivaldybės, vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai, žemės gelmių

naudojimo planai)

 

 

(Pareigų pavadinimas)                             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Išduotas (atestato išdavimo data)

Pirmojo atestato išdavimo data (data, kada atestatas buvo išduotas pirmą kartą)