LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

 

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1210

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. Pavesti atsakingiems vykdytojams – Lietuvos Respublikos ministerijoms – dalyvauti, o kitoms institucijoms ir savivaldybėms rekomenduoti dalyvauti vykdant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano priemones ir atsižvelgti į jas rengiant savo strateginius veiklos planus ir (ar) kitus planavimo dokumentus.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai:

3.1. koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir iki kiekvienų metų vasario 1 d. informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą;

3.2. ne rečiau kaip kartą per metus atnaujinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas