LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-617/V-1569

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildome 81 punktu:

81. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo specialiųjų poreikių vertinimo, rengdamas siuntimą į NDNT pakartotiniam specialiųjų poreikių vertinimui, siuntime į NDNT pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią išplėstinę diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo specialiųjų poreikių vertinimo nepasikeitusi. Tokiu atveju papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia.

2. Papildome 11.4 papunkčiu:

11.4. asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, taip pat kai specialieji poreikiai vertinami pakartotinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiame papunktyje nustatytais atvejais Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas (Aprašo 2 priedas) (toliau – klausimynas) pildomas susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

 

3. Pakeičiame 12.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

12.3. asmuo atsisako pildyti ir (ar) pasirašyti klausimyną.“

4. Papildome 231 punktu:

231. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu asmens specialieji poreikiai buvo įvertinti pakartotinai ir, nepasibaigus NDNT sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo pratęsimo priėmimo terminui, nurodytam Aprašo 301 punkte, priimtas naujas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių:

231.1. specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra kita diena po asmens specialiųjų poreikių vertinimo, buvusio prieš Aprašo 231 punkte nurodytą pakartotinį vertinimą, metu nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo termino pabaigos, jei asmeniui nustatomi didesni nei buvo specialieji poreikiai. Nuo šiame papunktyje nurodytos specialiųjų poreikių lygio nustatymo termino pradžios Aprašo 301 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo termino pratęsimo netenka galios;

231.2. specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra visų reikalingų dokumentų specialiesiems poreikiams įvertinti gavimo NDNT diena, jei nustatomi mažesni nei buvo specialieji poreikiai. Nuo šiame papunktyje nurodytos specialiųjų poreikių lygio nustatymo termino pradžios Aprašo 301 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo termino pratęsimo netenka galios.“

5. Papildome 301 punktu:

301. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmeniui nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo, nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir pratęsus nustatyto darbingumo lygio galiojimo terminą, nauji dokumentai, nurodyti Aprašo 24 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga