REZOLIUCIJA MSC.283(86)

 

(priimta 2009 m. birželio 5 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo keitimo tvarkos;

 

apsvarstęs, pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį, aštuoniasdešimt šeštajame posėdyje 1988 m. SOLAS Protokolo pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį šios Rezoliucijos priede išdėstytus 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį, kad minėtiems pakeitimams pritarta 2010 m. liepos 1 d., jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3. prašo suinteresuotąsias Šalis prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį pakeitimai įsigalioja 2011 m. sausio 1 d. nuo 2 dalyje nurodytos dienos, kai jiems buvo pritarta;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį Generalinį sekretorių visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

 

 

 

 


 

 

PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMAI

 

 

PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE PRIEDO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

 

Saugaus keleivinio laivo liudijimo įrangos sąrašas (P forma)

 

1. Saugaus keleivinio laivo liudijimo įrangos sąrašo (P forma) 5 skyriuje įterpiamas naujas 14 punktas:

 

„14. Avarinės navigacinio tiltelio signalizacijos sistema (BNWAS)“.

 

Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašas (E forma)

 

2. Krovininio laivo saugios įrangos liudijimo įrangos sąrašo (E forma) 3 skyriuje įterpiamas naujas 14 punktas:

 

„14. Avarinės navigacinio tiltelio signalizacijos sistema (BNWAS)“.

 

Saugaus krovininio laivo liudijimo įrangos sąrašas (C forma)

 

3. Saugaus krovininio laivo liudijimo įrangos sąrašo (C forma) 5 skyriuje įterpiamas naujas 15 punktas:

 

„15. Avarinės navigacinio tiltelio signalizacijos sistema (BNWAS)“.

 

 

 

***