LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2010 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-17/4-4 „DĖL VEIKLOS VYKDYTOJŲ, KURIE VALDO IR (AR) NAUDOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIUS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠMETANČIUS ĮRENGINIUS, ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO STEBĖSENOS, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 20 d. Nr. D1-294/4-174

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEIKLOS VYKDYTOJŲ, KURIE VALDO IR (AR) NAUDOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIUS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠMETANČIUS ĮRENGINIUS, ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO STEBĖSENOS, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 2.1 papunkčiu ir įgyvendindami 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (toliau – Direktyva) (OL 2009 L 140, p. 63), bei 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) (toliau – Reglamentas) nuostatas,

n u s t a t o m e, kad:

1. veiklos vykdytojai, išskyrus orlaivių naudotojus, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius (toliau – Įrenginiai) ir vykdo veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą (toliau – Veiklos vykdytojai):

1.1. rengia Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planus (toliau – Planas) ir teikia juos tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai. Šis reikalavimas netaikomas Veiklos vykdytojams, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo datos tinkamai parengtus Planus pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams (toliau – RAAD);

1.2. teikia Aplinkos apsaugos agentūrai visus Plano pakeitimo pasiūlymus vadovaudamiesi Reglamento 15 straipsniu;

1.3. vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis, atlieka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėseną, vykdo apskaitą ir kiekvienais metais iki kovo 31 d. teikia Aplinkos apsaugos agentūrai raštu ir elektroniniu paštu nepriklausomo vertintojo patikrintas praėjusių kalendorinių metų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ataskaitas (toliau – Ataskaita);

1.4. šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodytus Planus, Planų pakeitimo pasiūlymus ir Ataskaitas rengia pagal Europos Komisijos parengtas elektronines formas bei instrukcijas, kurios yra pateiktos Europos Komisijos interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm;

1.5. nedelsdami raštu informuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją apie Reglamento 47 straipsnyje nurodytų išimčių dėl mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančių Įrenginių reikalavimų taikymo;

1.6. vykdo kitas Reglamente Veiklos vykdytojams nurodytas funkcijas;

2. RAAD vykdo Reglamente nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su Veiklos vykdytojams nustatytų funkcijų vykdymo kontrole, išskyrus šio įsakymo 4 punkte nurodytų ataskaitų teikimą Europos Komisijai;

3. Aplinkos apsaugos agentūra:

3.1 metodiškai vadovauja RAAD šiltnamio efektą sukeliančių dujų valstybinės kontrolės srityje;

3.2. skelbia viešai savo interneto svetainėje Veiklos vykdytojų pagal šio įsakymo 1.3 papunktį elektroniniu paštu pateiktas Ataskaitas;

3.3. per 10 darbo dienų nuo sprendimo apie Veiklos vykdytojams leistas taikyti Reglamento prieduose nurodytas priemones ir (ar) metodus priėmimo raštu informuoja apie tai RAAD. Informacija turi būti teikiama tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje Veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu yra leista taikyti Reglamento prieduose nurodytas priemones ir (ar) metodus, vykdo Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklą;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos politikos skyrius, vadovaudamasis Europos Komisijos patvirtintais Direktyvos 21 straipsnyje nurodytų ataskaitų teikimo reikalavimais, kiekvienais metais rengia ir iki birželio 30 d. teikia Europos Komisijai šias ataskaitas;

5. RAAD, Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pareikalavus teikia raštu informaciją ir duomenis, reikalingus šio įsakymo 4 punkte nurodytai ataskaitai rengti.“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                    Evaldas Gustas

 

 

 

SUDERINTA                                                                                                     SUDERINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos                                           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2014-03-10 raštu Nr. (17.3-16)-3-769                                                          2014-03-06 raštu Nr. 2D-1100 (11.17)