Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. gegužės 26 d.  Nr. T1-95

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Druskininkų savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                      Linas Urmanavičius

pavaduojantis savivaldybės merą

 

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-95

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija

 

Druskininkų savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ bei yra suderintas su Druskininkų savivaldybės 2022 metų biudžetu.

Planas atitinka:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, tikslus, kad taiklios ir individualizuotos socialinės paslaugos bei adekvati išmokų sistema skatintų grįžti arba integruotis į darbo rinką“, „tėvams (globėjams, rūpintojams) būtų užtikrintos reikiamos galimybės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus“, „vaikai būtų saugūs visose savo gyvenimo aplinkose“, „negalią turintys žmonės turėtų geresnes galimybes integruotis į atvirą darbo rinką ir gauti jiems reikiamas socialines paslaugas“ ir kitus.

2. Druskininkų savivaldybės 2021-2029 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2021-2029 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, tikslą „Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ ir uždavinį „Gerinti socialinės apsaugos prieinamumą ir kokybę“.

3. Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-26 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, tikslą „Aukšta viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“, uždavinius „Didinti socialinių paslaugų įvairovę ir kokybę, užtikrinant lygias galimybes ir nediskriminavimą“, „Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę, bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus“ ir „Skatinti visų gyventojų užimtumą ir konkurencingą dalyvavimą darbo rinkoje“.

4. Druskininkų savivaldybės ir Gardino regiono socialinių paslaugų plėtros strategiją 2020-2025 metams, kuri parengta įgyvendinant 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“ ir patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. Nr. T1-48 „Dėl Druskininkų savivaldybės ir Gardino regiono socialinių paslaugų plėtros strategijos 2020-2025 metams patvirtinimo“.

Rengiant Planą naudota Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama statistinė informacija, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro ir kitų socialinių paslaugų teikėjų, kitų institucijų (švietimo, vaiko teisių apsaugos tarnybos ir kt.), Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos SPIS informacija ir duomenys.

Šiame Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

Druskininkų savivaldybės pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

1Organizuoti socialinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į realius, individualius savivaldybės gyventojų poreikius, į socialinių paslaugų teikimą įtraukiant nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas bei savanorius.

2Modernizuoti esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą ir plėsti socialinių paslaugų įvairovę, kuriant alternatyvias institucinei globai paslaugas, kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, gerinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, mažinant gyventojų įvairių socialinių grupių atskirtį.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Planą rengė Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) Socialinės paramos skyriaus, kuris yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą ir jų organizavimo administravimą, vedėjo pavaduotoja Bronė Petrikienė ir vedėja Ligita Baranauskienė. Plano rengimą koordinavo Violeta Grigorienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Planas parengtas bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos Švietimo, Finansų ir apskaitos, Investicijų ir projektų valdymo skyriais, seniūnijomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centru, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Druskininkų savivaldybė yra viena iš penkių Alytaus apskrities savivaldybių, besiribojanti su Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybėmis. Tai daugiausia į pietus nutolusi šalies savivaldybė, kurios plotas siekia 454 km².

Savivaldybės administracinis centras yra Druskininkų miestas, kuris yra seniausias ir didžiausias visus metus veikiantis Lietuvos balneologinis, purvo ir klimatinis kurortas. Tai modernus, aukštos kokybės sveikatinimo, turizmo ir rekreacijos paslaugas teikiantis miestas.

Taip pat savivaldybės teritorijai priklauso Leipalingio ir Viečiūnų miesteliai bei 62 kaimai. Administraciniu-teritoriniu požiūriu savivaldybės teritorija, išskyrus Druskininkų miestą, suskirstyta į Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijas:

 

1 pav. Druskininkų savivaldybės teritorija

 

Pastarąjį dešimtmetį Druskininkų savivaldybės ekonominė situacija nuosekliai gerėjo ir toliau buvo pritraukiamos naujos investicijos, kuriamos darbo vietos, didėjo gyventojų užimtumas ir pajamos, mažėjo bedarbių skaičius ir nedarbo lygis.

2019 metų pabaigoje prasidėjusi pasaulinė COVID-19 ligos pandemija turėjo milžinišką įtaką viso pasaulio ekonomikai. Šis globalus įvykis pakeitė visų visuomenės grupių gyvenimą, tarpusavio santykius, būdus ir pajamas. Jau treti metai, kai įvairi pagalba (tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė) reikalinga ne tik gyventojų sveikatos saugumo užtikrinimui, smulkiam ir vidutiniam verslui, ekonomikos skatinimui, bet ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, darbo bei pajamų netekusiems, vienišiems asmenims ir šeimoms, ypač patiriančioms socialinę riziką.

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai pradėjus plačią karinę agresiją prieš Ukrainą, į Lietuvą nuolat atvyksta karo pabėgėliai. Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena 52 058 ukrainiečiai, iš jų Druskininkų savivaldybėje – 629. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį, karo pabėgėliai įtraukiami į socialinės paramos sistemą. Laikiną leidimą gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių turintys ukrainiečiai gali gauti visas išmokas vaikams (įskaitant vaiko pinigus, o globojami vaikai – ir globos (rūpybos) išmoką), vienkartinę paramą įsikūrimui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas, socialines pašalpas ir kitas socialines išmokas, jiems gali būti skiriamos ir teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

 

4.1.         Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, 2022 metų pradžioje Druskininkų savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 21,3 tūkst. gyventojų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami savivaldybės gyventojų skaičiaus ir sudėties rodikliai: 

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Gyventojų (šeimų) skaičius

(2022-01-01 duomenimis)

1.

Gyventojų skaičius*

21310

 

iš jų:

 

1.1.

Mieste

13560

1.2.

Kaime

7750

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

2.1.

vaikai

3082

2.2.

darbingo amžiaus gyventojai

13409

2.3.

pensinio amžiaus gyventojai

4819

3.

Vaikai su negalia

91

4.

Vaikai, patiriantys socialinę riziką

46

5.

Šeimos, patiriančios socialinę riziką**

91

6.

Vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose**

172

7.

Šeimų, globojančių vaikus, skaičius

26

8.

Šeimose globojamų vaikų skaičius

32

9.

Bedarbiai

1541

* LR gyventojų registro duomenimis, įskaitant gyvenamosios vietos neturinčius asmenis.

** Šeimos ir vaikų skaičius šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei tarpininkavimo paslaugos.

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Druskininkų savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja panašūs veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, nedarbas, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis medžiagomis, socialinių įgūdžių stoka bei smurtas.

Visuomenės senėjimas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, 2022 metų pradžioje Druskininkų savivaldybėje gyveno 4,8 tūkst. pensinio amžiaus gyventojų arba 22,6 procentai visų savivaldybės gyventojų. Šiuo metu senyvo amžiaus asmenys sudaro didžiausią socialinių paslaugų gavėjų grupę. Lyginant su 2020 metais, pensinio amžiaus gyventojų skaičius išliko panašus.

Negalia. Asmenys su negaliaantra pagal dydį socialinių paslaugų gavėjų grupė. Dažniausiai darbingo amžiaus asmenys pripažįstami neįgaliais dėl piktybinių navikų, nervų sistemos, psichikos ir elgesio sutrikimų, jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų. Vaikų pagrindinė negalios priežastis – psichikos ir elgesio sutrikimai, įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos bei nervų sistemos ligos.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2021 metų pabaigoje Druskininkų savivaldybėje gyveno 1583 suaugę asmenys su negalia, iš jų 91 vaikas, 1071 darbingo amžiaus ir 421 pensinio amžiaus asmenys. Tai sudarė 7,4 procento visų savivaldybės gyventojų.  Lyginant su 2020 metais, neįgaliųjų skaičius sumažėjo 1,6 procento.

Neįgaliesiems, kaip ir senyvo amžiaus asmenims, dažniausiai reikalingos pagalbos į namus, asmeninės pagalbos, socialinės globos asmens namuose ar institucijoje, integralios pagalbos, laikino atokvėpio, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams, sociokultūrinės paslaugos ir kitos paslaugos pagal poreikį. Visų šių paslaugų tikslas – išlaikyti žmogaus gebėjimą savarankiškai gyventi bendruomenėje.

Nedarbas. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2022 m. sausio 1 d. darbo neturėjo 1541 gyventojas. Dažniausiai šiai socialinei grupei reikalingos tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo drabužiais ir kitos socialinės paslaugos.

Piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ir kitomis medžiagomis, socialinių įgūdžių stoka bei psichologinis, fizinis ar seksualinis smurtas. Šie veiksniai lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą patiriančių socialinę riziką asmenų/šeimų grupei. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir kitomis socialinėmis paslaugomis mažinamos neigiamos socialinių problemų pasekmės vaikams ir šeimoms bei vykdoma prevencija. Švietimo įstaigų duomenimis, savivaldybės mokymosi įstaigose mokosi 46 vaikai, kurie pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nuostatas yra priskiriami vaikams, patiriantiems socialinę riziką. Dar 172 vaikai gyvena 91 šeimoje, patiriančioje socialinę riziką. Šiuo metu savivaldybėje į patiriančių socialinę riziką suaugusių asmenų sąrašą įrašyti 74 piktnaudžiaujantys alkoholiu ar socialinių įgūdžių stokojantys suaugę asmenys.

 


 

4.2.1. Gyventojų apklausos duomenys

 

Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos patvirtinimo“, 2021 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams apklausa dėl jiems teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimo.

Respondentai buvo atrenkami atsitiktiniu būdu iš socialinės paramos gavėjų kontaktų sąrašo. Apklausos būdas – interviu telefonu arba savarankiškai pildoma elektroninė apklausa susisiekiant elektroniniu paštu. Elektroniniu apklausos būdu buvo apklausta ne daugiau kaip 50 proc. apklausos dalyvių kiekvienoje savivaldybėje. Lietuvos mastu buvo apklausta 3627 asmenys, tarp apklaustųjų ir Druskininkų savivaldybės gyventojai.

Druskininkų savivaldybės gyventojų buvo klausiama, ar kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos jie buvo informuoti apie galimybę gauti socialines paslaugas arba nukreipti pas socialinį darbuotoją. Teigiamai atsakė 41,8 proc., neigiamai - 58,2 proc. respondentų. Į klausimą, ar kartu su jais socialinis darbuotojas aptarė turimas problemas ir galimus jų sprendimo būdus, teigiamai atsakė 38,9 proc., neigiamai - 38,8 proc., labiau teigiamai -16,7 proc., labiau neigiamai - 5,6 proc. respondentų. Gyventojų paklausus, ar jiems teikiamos ar suteiktos socialinės paslaugos padeda ar padėjo spręsti turimas problemas, teigiamai atsakė - 52,8 proc., neigiamai - 5,5 proc., labiau teigiamai – 25 proc., labiau neigiamai -16,7 proc. respondentų. Į klausimą, ar teikiant socialines paslaugas su gyventojais buvo bendraujama pagarbiai ir mandagiai, teigiamai atsakė 83,3 proc., neigiamai - 2,8 proc., labiau teigiamai -13,9 proc. respondentų. Į klausimą, ar yra socialinių paslaugų, kurios tam tikram gyventojui yra ar buvo reikalingos, bet jų negavo ar gavo nepakankamai, ir jei yra, tai kokios tai paslaugos, gyventojai atsakė, kad jiems trūksta informavimo apie prieinamą socialinę pagalbą, konsultavimo dėl turimų problemų sprendimo, maitinimo, asmeninės higienos ir priežiūros, vaikų bei jaunimo paslaugų.

4.3. Nedarbo lygis

 

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2022 m. balandžio 1 d. Druskininkų savivaldybėje darbo neturėjo 1567 savivaldybės gyventojai, nedarbo lygis siekė 13,9 procento. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo 6,1 procento. Darbo rinkos pasikeitimus įtakojo besibaigianti COVID-19 pandemija, atsigaunantys verslai bei didėjantis reabilitacijos, sanatorinių, apgyvendinimo paslaugų poreikis.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

2021 metais Druskininkų savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikė nestacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų centras) ir 21 nevyriausybinė organizacija: 5 viešosios įstaigos, 2 religinės bendruomenės, 10 asociacijų, 2 labdaros ir paramos fondai bei 2 kaimo bendruomenės. Socialines paslaugas savivaldybės gyventojams teikė ir 23 kitose savivaldybėse registruotos socialinėje srityje veikiančios organizacijos: Alytaus moterų krizių centras, Alytaus miesto nakvynės namai, Lietuvos kurčiųjų draugija, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, Veisiejų socialinės globos namai ir kitos gyventojų pasirinktos socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos. Visos organizacijos yra savivaldybės lygiaverčiai socialinės paramos srities partneriai.


 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų apimtys (nurodant maksimalų paslaugų gavėjų skaičių per dieną)

2021 metų duomenys:

Eil.

Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes[1]

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų[2]) skaičius per dieną

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

5

6

1.

Socialinės globos namai

VšĮ „Druskininkų globos ir slaugos namai“

Viešoji įstaiga

(Steigėjai – fiziniai asmenys)

50

 

2

 

2.

Socialinės priežiūros centrai

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras

Viešoji įstaiga (Steigėjai – fiziniai asmenys)

30

8

 

 

VšĮ „Po vienu stogu“

Viešoji įstaiga (Steigėjai – fiziniai asmenys)

26

7

 

 

„Padėkime vaikams“

Asociacija

16

8

 

 

Druskininkų šeimos paramos centras (Bendruomeniniai šeimos namai)

Asociacija

18

5

 

 

Alytaus moterų krizių centras

Asociacija

1

0

3.

Bendruomeninės įstaigos/ nevyriausybinės organizacijos

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“

Asociacija

35

22

 

 

 

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija

Asociacija

12

0

 

 

 

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrija

Asociacija

30

29

 

 

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyrius

Asociacija

18

0

 

 

Druskininkų cukrinio diabeto klubas „Atgaja“

Asociacija

18

4

 

 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Tradicinė religinė bendruomenė

7

0

 

 

Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupė

Asociacija

19

19

 

 

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Labdaros ir paramos fondas

1

0

 

 

Lietuvos kurčiųjų draugija

Asociacija

1

0

 

 

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

Labdaros ir paramos fondas

2

 

0

 

 

VšĮ „Vilniaus ir Alytaus aklųjų regionų centras“

Viešoji įstaiga (Steigėjai – fiziniai asmenys)

3

 

0

 

 

VšĮ Krizinio nėštumo centras

Viešoji įstaiga

1

0

 

 

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija

Tradicinė religinė bendruomenė

30

13

 

 

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“

Bendruomenė

20

8

 

 

Leipalingio miestelio bendruomenė

Bendruomenė

 

25

 

8

 

4.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

167

97

 

Savivaldybė socialines paslaugas finansuoja tiesiogiai (biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų centrą – pagal patvirtintas programas, teikiančias akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą nevyriausybines organizacijas – pagal patvirtintas sąmatas ir sutartis, teikiančias socialinę priežiūrą ir socialinę globą socialinių paslaugų įstaigas, kurias pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinių paslaugų įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei kitų globos (rūpybos) nustatymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teismas ar savivaldybės administracijos direktorius – pagal sutartis) arba skiria lėšas konkursų būdu atrinktiems projektams. Nevyriausybinių organizacijų veikloms bei jų organizuojamiems renginiams pagal poreikį ir galimybes suteikiamos bei išlaikomos patalpos, įranga, transportas.

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

Vieni iš socialinių paslaugų organizavimo principų – prieinamumas ir plėtra. Druskininkų savivaldybėje didžioji dalis socialinių paslaugų įstaigų yra išsidėstę Druskininkų mieste. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir savivaldybės bei įstaigų finansines galimybes, socialinės paslaugos kasmet plečiamos ir seniūnijose:

 

 

2 pav. Socialinių paslaugų tinklas Druskininkų savivaldybėje.

 

Socialinių paslaugų centras, Bendruomeniniai šeimos namai ir didžioji dauguma nevyriausybinių organizacijų vykdo veiklas vienoje iš pagrindinių Druskininkų miesto gatvių esančiame pastate – Veisiejų g. 17, Druskininkuose. Pastatas lengvai pasiekiamas viešuoju ar nuosavu transportu, pėsčiomis. Socialinių paslaugų koncentravimas viename pastate patogus savivaldybės gyventojams. Šiame pastate patalpos yra pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, atitinka higienos normas, saugumo ir technikos reikalavimus. 2014 metais Europos komisijos atstovybė Druskininkų savivaldybei įteikė „Auksinę krivūlę“ už skirtingų amžių grupių bendruomenės narių subūrimą po vienu stogu (nominacija „Stipri bendruomenė – stipri Europa“).

Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyrius ir savarankiško gyvenimo namai įsikūrę Verpėjų g. 6, Viečiūnų miestelio centrinėje dalyje, Leipalingio skyrius ir dveji savarankiško gyvenimo namai – Melioratorių g. 6 ir Dzūkų g. 17, Leipalingio miestelyje. Patalpos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams ir atitinka higienos bei kitus reikalavimus.

Leipalingio miestelio bendruomenės vaikų dienos centras įsikūręs miestelio centre, Leipalingio pagrindinės mokyklos patalpose, Alėjos g. 26, Leipalingio miestelyje, Druskininkų savivaldybėje. Šalia įrengtuose sporto aikštynuose vaikai aktyviai leidžia laisvalaikį.

VšĮ „Po vienu stogu“ ir VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centrai įsikūrę miesto centre M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose.

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos vaikų dienos centras „Džiugučiai“ veikia šios parapijos namuose, J. Čečiotos g. 1, Druskininkuose. Vaikų dienos centro erdvės atitinka higienos normas, saugumo ir technikos reikalavimus.

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“ vykdo veiklas Viečiūnų seniūnijos ir bendruomenės patalpose, Jaunystės g. 17, Viečiūnų miestelyje, Druskininkų savivaldybėje, kur yra tinkamos sąlygos vaikų dienos centro ir kitai organizacijos veiklai.

Asociacija „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centro ir kitas veiklas vykdo Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, Ateities g. 13, Druskininkai. Patalpos atitinka reikalavimus ir yra pritaikytos vaikams su negalia.

VšĮ „Druskininkų globos ir slaugos namai“ įsikūrę Klonio g. 14, Druskininkų mieste.

Druskininkų savivaldybėje veikia 10 kaimo bendruomenių, kurios turi įrengtas, bendruomeninei veiklai pritaikytas patalpas.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas gyventojų, kuriems socialinių paslaugų poreikis įvertintas, skaičius pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis:

 

2021 metų duomenys:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[3]

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

Iš jų finansuoja savivaldybė (įskaitant VB tikslinę dotaciją ir asmens mokėjimus)

įvertintas

(gavo paslaugas)

nepatenkintas (laukia eilėje 2022-02-01)

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

70

1

3,2

3,2

2.

Trumpalaikė socialinė globa

4

0

0,2

0,2

3.

Dienos socialinė globa ir integrali pagalba

30

0

1,4

1,4

4.

Pagalba į namus ir atskiros paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų

121

0

5,7

5,7

5.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

350

0

16,4

16,4

6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

72

0

3,4

3,4

7.

Laikinas apnakvindinimas

2

0

0,1

0,1

8.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

133

0

6,24

0,4

9.

Psichosocialinė pagalba

223

0

10,5

7,3

10.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

0

0

0

0

11.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

39

0

1,8

1,8

12.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

0

0

0

0

13.

Vaikų dienos socialinė priežiūra (dienos centruose)

135

0

6,3

42

14.

Bendrosios socialinės paslaugos

3019

0

141,7

123

 


 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Druskininkų savivaldybės vykdomos socialinės politikos pozicija – modernizuoti esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą ir plėsti socialinių paslaugų įvairovę, kuriant alternatyvias institucinei globai paslaugas, kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, gerinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, akredituojant savivaldybės teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas.

Dėl nepertraukiamos socialinių paslaugų plėtros socialinių paslaugų gavėjų ratas nuosekliai didėjo iki 2020 m. pradžios. Dėl kilusios pasaulinės Covid-19 ligos pandemijos, LR sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu socialinių paslaugų teikimas buvo stabdomas arba ribojamas (pvz. sociokultūrinių paslaugų). Reikia pabrėžti, kad visos kompleksinės paslaugos buvo užtikrintos, o mažesne apimtimi teikiamos tik intensyvios priežiūros nereikalaujančios paslaugos. Lyginant su priešpandeminiais 2019 metais, socialinių paslaugų gavėjų sumažėjo 1,9 tūkst.:

3 pav. Socialinių paslaugų gavėjų pokytis 2019–2021 metais

 

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai savivaldybėje ir toliau išliko senyvo amžiaus asmenys ir asmenys su negalia, šeimos ir jose augantys vaikai, taip pat socialinę riziką patiriantys asmenys, likę be tėvų globos vaikai, vaikus globojančios šeimos bei kiti asmenys, turintys socialinių problemų.

Socialinių paslaugų centras – didžiausias socialinių paslaugų teikėjas savivaldybėje

Didžiausia socialinių paslaugų įstaiga savivaldybėje išlieka nestacionari socialinių paslaugų Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras, kuris organizuoja ir teikia bendrąsias socialines ir specialiąsias socialinės priežiūros bei socialinės globos paslaugas. Nuo 2001 metų veikiantis Socialinių paslaugų centras nuolat didina teikiamų paslaugų įvairovę, teikia kokybiškas, akredituotas socialinės priežiūros paslaugas.

2021 metais Socialinių paslaugų centras teikė 18 socialinių paslaugų. Socialinės paslaugos organizuotos ir suteiktos 2531 gyventojui. Socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos), akredituotos socialinės priežiūros paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymas asmens namuose ir neįgaliųjų dienos centre, palaikymas ir (ar) atkūrimas, pagalba į namus, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apnakvindinimas, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, psichosocialinė pagalba, laikinas atokvėpis) bei socialinės globos paslaugos (dienos socialinė globa asmens namuose), mokami pagalbos pinigai, aprūpinama techninės pagalbos priemonėmis. Socialinių paslaugų centre teikiant socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugas šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, taikoma 2021 metais audituota paslaugų kokybės sistema EQUASS Assurance.

Keičiasi bendrųjų socialinių paslaugų poreikis

COVID-19 ligos pandemijos metu taikytas karantinas įtakojo bendrųjų socialinių paslaugų poreikį. 2021 metais asmens higienos paslaugomis pasinaudojo 193 vieniši senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (37 procentais mažiau nei 2020 metais), skalbimo paslauga - 363 gyventojai (15 procentų daugiau nei 2020 metais), transporto - 143 gyventojai (50 procentų daugiau nei 2020 metais). Transporto paslaugos buvo suteiktos onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliems, judėjimo negalią turintiems asmenims, kurie buvo vežami į Vilniaus, Kauno, Alytaus gydymo įstaigas. Paslaugos poreikio padidėjimą lėmė atnaujintas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas antro ir trečio lygio sveikatos priežiūros įstaigose. Lyginant su 2020 metais, nežymiai sumažėjo ir Socialinių paslaugų centro teikiamų informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugų apimtys.

Plečiamos socialinės priežiūros vaikams ir šeimoms paslaugos

Socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas šeimoms, susidūrusioms su sunkumais ir krizėmis, kuriose auga vaikų iki 18 metų. 2021 metais visumą kompleksinių paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmeniui (šeimai) teikė jau 5 socialiniai darbuotojai ir 2 atvejo vadybininkai. 2021 metais šios kompleksinės paslaugos teiktos 89 šeimoms (2020 metais – 83 šeimoms), suteiktų paslaugų rezultatas – 46 šeimoms atvejo vadybos procesas užbaigtas: 40 šeimų įgyvendino pagalbos planus, 5 šeimos išvyko, 1 šeimoje procesas užbaigtas nustačius vaiko globą.

Globos centre pagalbą gauna vaikus globojančios šeimos

Socialinių paslaugų centras vykdo Globos centro funkcijas ir teikia / organizuoja pagalbos globotojams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas – psichosocialinę, konsultacinę bei kitą pagalbą. Globos centre dirba globos koordinatoriaus, atestuotas socialinis darbuotojas ir psichologas. 2021 metais Globos centre paslaugas gavo 26 globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose buvo globojami (rūpinami) 26 vaikai. Globos centre paslaugos buvo teikiamos ir asmenims, siekiantiems tapti globėjais ar įtėviais.

2021 metais pasirašyta bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su antruoju budinčiu globotoju, kuris gali bet kuriuo paros metu į savo šeimą priimti 3 likusius be tėvų globos vaikus iki 12 metų. 2021 metais globotojų šeimose prižiūrėti 6 be tėvų globos likę vaikai.

Taip pat Globos centras vykdo būsimų globėjų ar įtėvių mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2021 metais paruošti 3 globėjai.

2021 metais Globos centras suorganizavo 15 globėjų savitarpio pagalbos grupių. Jų metu globėjai (rūpintojai) dalinosi asmenine patirtimi, rūpimais klausimais, diskutavo susitikimų temomis. Taip pat Globos centre organizuojami renginiai, susitikimai su globėjais (rūpintojais), jų šeimos nariais ir globojamais (rūpinamais) vaikais.

Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“ įkurti Bendruomeniniai šeimos namai ir teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms: psichosocialinė pagalba, mediacijos paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslauga. Projektą vykdo Druskininkų savivaldybė kartu su partneriais: asociacija „Druskininkų šeimos paramos centru“ ir visoje Lietuvoje savo kompetencija pasižyminčiomis viešosiomis įstaigomis „Kitokie projektai“ ir „Paramos vaikams centras“. Projektas vykdomas nuo 2018 m. gegužės mėn. ir bus tęsiamas iki 2022 m. gruodžio 31 d. 2020 metais projekte „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“ dalyvavo 226, 2021 metais - 606 asmenys (3 kartus daugiau dalyvių), o nuo projekto pradžios – jau virš 1,5 tūkst. gyventojų.

Vaikų dienos centrams – išskirtinis dėmesys 

Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi šeimoms ir vaikams kaip papildoma priežiūra, rūpestis ir dėmesys. Jau antri metai vaikų dienos priežiūrą organizuoja ir teikia tik akredituoti vaikų dienos centrai. Tai reiškia, kad nuo 2021 metų vaikams teikiamos tam tikrus reikalavimus atitinkančios vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos: su vaikais dirba išsilavinimo kriterijus atitinkantys socialiniai darbuotojai, centrų darbuotojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją, o veiklos vyksta daugiau nei vienoje patalpoje.  Tokių dienos centrų mūsų savivaldybėje net šeši ir visi jie savivaldybės rūpesčiu priklauso nevyriausybinėms organizacijoms. 2021 metais akredituota vaikų socialinė priežiūra suteikta 135 Druskininkų savivaldybės vaikams.

Beveik du dešimtmečius savo veiklą vykdantis VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras, 2021 metais persikėlė į erdvesnes patalpas M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose. Vaikų dienos centro veiklai naujai įrengtos žaidimų, pamokų ruošos ir poilsio patalpos. Vaikams sudarytos sąlygos neatlygintinai naudotis Druskininkų švietimo centro patalpomis, parko skverais, stadionu, sporto sale ir inventoriumi. Bendra projekto vertė – 45,3 tūkst. Eur, iš jų – 27 tūkst. Eur Europos regioninės plėtros fondo ir 18,3 tūkst. Eur Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos.

Įrengtas vaiko laikinosios priežiūros kambarys krizių atvejais

2021 metų pradžioje Socialinių paslaugų centro Viečiūnų savarankiško gyvenimo namuose įrengtas vaiko laikinosios priežiūros kambarys. Kambaryje gali laikinai apsigyventi mama, tėtis ar globėjas su vaiku kriziniu atveju (pvz. smurto artimoje aplinkoje atveju). Kambarys įrengtas taip, kad vaikui ir jo šeimai būtų užtikrinta jauki ir saugi aplinka, o galimybė apgyvendinti vaiką sudaryta bet kurią savaitės dieną bet kuriuo paros metu. Kambario įrengimą finansavo Druskininkų savivaldybė, įrengimo darbus atliko Druskininkų paslaugų ūkio ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai.         

Duris atvėrė dar vienas neįgaliųjų dienos centras

Druskininkų savivaldybėje veikia Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ neįgaliųjų dienos centras. 2021 metais centrą lankė 34 vaikai ir suaugę asmenys su negalia.

2021 metų vasaros pabaigoje duris atvėrė naujas neįgaliųjų dienos centras, Sveikatos g. 30, Druskininkuose. Ketvirtoji pandemijos Covid -19 banga laikinai sustabdė paslaugas, tačiau šiuo metu centre vėl teikiama socialinė priežiūra: čia įvairaus amžiaus neįgalieji gali praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu jų artimieji gali dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės šeimos nario priežiūros. Neįgaliųjų judėjimą palengvina įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės. Laisvalaikis, užsiėmimai vyksta ir lauko erdvėje, kur įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko žaidimų aikštelė. 

Patalpos ir lauko erdvė įrengtos įgyvendinant projektą „Socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto vertė 313 257,69 Eur.

Negalią turintiems gyventojams pradėta organizuoti asmeninė pagalba

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės administracija viena pirmųjų Alytaus regione pradėjo organizuoti asmeninio asistento pagalbą neįgaliajam. Siekdama kuo daugiau viešųjų paslaugų perduoti nevyriausybiniams sektoriui, kaip asmeninės pagalbos teikėją savivaldybės administracija atrinko Sutrikusio intelekto žmonių bendriją „Druskininkų viltis“. 2021 metais asmeninę pagalbą gavo 15 neįgaliųjų (daugiausia visame Alytaus regione), ją teikė 3 asmeniniai asistentai. Pagalbai organizuoti ir teikti panaudota 18,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Peržiūrėta gyventojų su negalia neveiksnumo būklė

Druskininkų savivaldybėje gyvena 31 neveiksnus (tam tikroje srityje) asmuo. Kartą metuose Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija privalo peržiūrėti šių asmenų būklę. 2021 metais peržiūrėta visų asmenų būklė, dėl kreipimosi į teismą sprendimų priimta nebuvo.

Padaugėjo asmens veiklos ir gebėjimų vertinimų

2021 metais socialiniai darbuotojai, dalyvaudami specialiųjų poreikių pensinio amžiaus asmenims nustatymo procese, užpildė ir pateikė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai 225 asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynus (43 procentais daugiau nei 2020 metais). 

Atliktas būsto pritaikymas asmenims su negalia

2021 metais savivaldybės administracija neįgaliesiems pritaikė 2 būstus. Būsto pritaikymui skirta 10,1 tūkst. Eur lėšų, iš jų: 7,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto ir 2,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

                     Mokami pagalbos pinigai

Socialinių paslaugų centras savivaldybės biudžeto lėšomis moka pagalbos pinigus vaikus globojančioms šeimoms, taip pat asmeniui (šeimai), kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigais. Pastaraisiais metais gavėjų skaičius ir išmokamų pagalbos pinigų suma išlieka panaši – 2020 metais 36 asmenims (šeimoms) išmokėta 46,7 tūkst. Eur, 2021 metais 29 asmenims (šeimoms) išmokėta 41,7 tūkst. Eur.

Teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos

Savivaldybėje pastatyti ir apgyvendinti treji savarankiško gyvenimo namai. Juose sukurtos namų aplinkos sąlygos ir teikiamos reikalingos paslaugos asmenims (šeimoms) su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. 2021 metais apgyvendinimo Leipalingio ir Viečiūnų savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gavo 71 gyventojas. Taip pat socialiniai darbuotojai savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems asmenims tarpininkauja juos gydant nuo priklausomybės ligų.

Užtikrinama pagalba į namus, maisto ir vaistų pristatymas

Ilgalaikis karantinas įtakojo didesnį pagalbos į namus poreikį socialiai pažeidžiamiems asmenims. 2021 metais Socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikė 17 senyvo amžiaus asmenų, o bendrąsias (atskiras paslaugas iš pagalbos į namus) paslaugas 104 asmenims, iš kurių 100 senyvo amžiaus ir 4 neįgalūs asmenys. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius lyginant su 2020 metais išaugo 53 procentais, o bendrųjų paslaugų (atskirų paslaugų iš pagalbos į namus paslaugų) 15 proc.

Asociacija „Druskininkų šeimos paramos centras“ tęsė nuo 2020 metų pabaigos pradėtą teikti Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“ finansuojamą paslaugą neįgaliesiems ir senjorams. Druskininkų šeimos paramos centro darbuotojai pirko ir pristatė maisto produktus, medikamentus, higienos ir kitas prekes, pagelbėjo sumokanti mokesčius. Šią paslaugą nuo 2020 gruodžio 1 d. iki 2021 metų birželio mėnesio gavo 90 senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ir neįgalių asmenų, turinčių didesnę riziką susirgti sunkia COVID-19 ligos forma.

Organizuojant maitinimą nepamainomą pagalbą suteikia Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupė. 2021 metais asociacijai priklausantys savanoriai šiltą maistą nuolat pristatydavo 19 senyvo amžiaus asmenų.

Tęsiamas integralios pagalbos teikimas

Nuo 2017 metų Socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje", finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus". Integrali pagalba sujungė socialines ir medicinines paslaugas – neįgalusis savo namuose vienu metu gauna dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas. Sparčiai senėjant visuomenei, šios paslaugos tapo alternatyva stacionariai globai ir slaugai, padedant išvengti patekimo į slaugos skyrius ar globos namus. Tuo pačiu metu neįgaliojo šeimos nariai gauna konsultacinę pagalbą, jiems suteikiamos reikalingos žinios ir įgūdžiai priežiūros bei slaugos srityse. 2021 metais integralios pagalbos paslaugas gavo 30 darbingo amžiaus neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenų. Integrali pagalba suteikė jų šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo ir suderinti šeimos bei darbo įsipareigojimus.

Pasibaigus projekto finansavimui Europos Sąjungos investicinių fondų lėšomis, paslaugų teikimas nenutrauktas, nuo 2022 m. sausio 21 d. integralios pagalbos teikimas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Įkurta mobili krizių įveikimo komanda

Nuo 2021 m. birželio mėnesio Socialinių paslaugų centre reglamentuota ir pradėta teikti nauja socialinės priežiūros paslauga - intensyvi krizių įveikimo pagalba. Patvirtinta mobili krizių įveikimo komanda, sudaryta iš įstaigos darbuotojų ir specialistų. Komanda vyksta į krizinio įvykio vietą, priima skubius reikalingus sprendimus krizinei situacijai spręsti, tarpininkauja ir padeda krizinėje situacijoje esantiems asmenims organizuojant ir (ar) suteikiant reikalingą pagalbą bei socialines paslaugas.

Pradėta teikti pagalba socialiai pažeidžiamiems asmenims bendrabučiuose ir socialiniuose būstuose

Nuo 2021 m. gruodžio 7 d. Socialinių paslaugų centras pradėjo teikti socialines paslaugas Viečiūnų ir Leipalingio miestelių bendrabučiuose ir socialiniuose būstuose gyvenantiems asmenims ir šeimoms. Socialinis darbuotojas bendravo su gyventojais, lankėsi jų namuose, aiškinosi ir identifikavo socialines problemas, galimus jų sprendimo būdus, socialinių paslaugų poreikį, teikė informavimo, konsultavimo ir tarpininkavo paslaugas.

Vykdoma bausmę atlikusių žmonių integracija

2021 metų pradžioje Druskininkų savivaldybė pradėjo bendradarbiavimą dėl pagalbos nuteistiesiems su nevyriausybine organizacija Vilniaus arkivyskupijos Caritu ir šios organizacijos Nuteistųjų konsultacijų centru. Šis centras turi didelę patirtį ir jau eilę metų taiko būtent tokią socialinės integracijos sistemą, kuri nuo šių metų diegiama ir visoje Lietuvoje. Savivaldybei tarpininkaujant, organizacijos partneriu Druskininkų savivaldybėje tapo taip pat nevyriausybinė organizacija - Druskininkų Ratnyčios parapija, o visos šalys sutarė glaudžiai bendradarbiauti integruojant į visuomenę grįžusius iš įkalinimo įstaigų savivaldybės gyventojus ir teikti jiems pagalbą. Palydimoji paslauga 2021 metais suteikta 7 bausmę atlikusiems bei lygtinai paliestiems asmenims, kurie planuoja grįžti arba grįžo į Druskininkų savivaldybę.

Pagalba kurtiesiems

Turintiems klausos negalią asmenims individualios pagalbos asistento paslaugas teikia Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės Valdybos Alytaus pirminė organizacija, gestų kalbos vertėjų paslaugas – Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinis skyrius, atvejo vadybos paslaugas – VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, psichologinę pagalbą – Lietuvos kurčiųjų draugija. Druskininkų savivaldybės administracijos duomenimis, šiuo metu savivaldybėje gyvena apie 30 klausos negalią turinčių asmenų. Jie taip pat naudojasi ir savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų įstaigų, įskaitant nevyriausybinių organizacijų, teikiamomis paslaugomis.

Pagalba patyrusiems smurtą ar nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asociacijos Alytaus miesto moterų krizių centras yra Alytaus regiono specializuota pagalbos įstaiga patyrusiems smurtą moterims ir vyrams. 2021 metais įstaiga suteikė pagalbą (krizių įveikimo, psichologinę, teisinę ir kt.) 125 savivaldybės gyventojams. 2021 m. pabaigoje pasirašyta sutartis su Dingusių žmonių šeimų paramos centru dėl bendradarbiavimo teikiant pagalbą dingusių žmonių artimiesiems, taip pat asmenims, galėjusiems nukentėti arba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir/ar smurto artimoje aplinkoje bei prevencinės veiklos užtikrinimo prekybos žmonėmis ir smurto artimoje aplinkoje srityse.

Teikiama pagalba priklausomybių turintiems asmenims

Socialinių paslaugų centras nuolat vykdo alkoholio prevenciją tarp patiriančių socialinę riziką asmenų.  Nuo 2021 m. rugsėjo 17 d. iki gruodžio 31 d. Socialinių paslaugų centras įgyvendino projektą „Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ pagal Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programą. Vykdant projektą, siekta suteikti kompleksinę pagalbą nesaikingai vartojantiems alkoholį ar priklausomiems nuo jo vyresniems nei 18 metų asmenims, jų šeimos nariams ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų gydymo ir prevencinės priemonės. Socialinių paslaugų centras įtraukė ir informavo kitas savivaldybės įstaigas, bendruomenę, socialinių paslaugų gavėjus apie vykdomą projektą, skleidė vertybines sveiko gyvenimo būdo nuostatas, motyvavo ir įgalino priklausomybę turinčius asmenis pokyčiams bei suteikė jiems kompleksinę pagalbą, psichologinę paramą jų šeimų nariams. Projekto laikotarpiu konsultavimo paslaugos ir medikamentinis gydymas bei pagalba suteikta 21 asmeniui (10 moterų ir 11 vyrų).

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa

Druskininkų savivaldybės teritorijoje trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugas teikia 50 vietų privačių steigėjų įsteigta VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai. Įstaiga paslaugas teikia įvairių Lietuvos savivaldybių senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims. 2021 metais šioje įstaigoje globos paslaugas gavo 2 Druskininkų savivaldybės gyventojai, likusieji – kitų savivaldybių gyventojai. Savivaldybės administracija minėtas paslaugas pagal finansines galimybes ir asmens pageidavimą organizuoja visoje šalyje. Į socialinės globos namus 2021 metais ilgalaikei globai išvyko 1 likęs be tėvų globos vaikas ir 12 senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų.

Išplėstas savanorystės tinklas

Druskininkų savivaldybėje įgyvendinama Jaunimo savanoriškos tarnybos programa. Tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje. Programa suteikia galimybę įgyti 0,25 balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Druskininkų savivaldybėje akredituota 11 savanorius priimančių organizacijų – asociacija „Padėkime vaikams“, Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Druskininkų kultūros centras, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, Druskininkų Rotary klubas, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas.

Jaunimo savanoriškos tarnybos programą koordinuoja savanorišką veiklą organizuojanti asociacija „Padėkime vaikams“. 2021 metasi sėkmingai Jaunimo savanorišką tarnybą atliko 9 jaunuoliai, iš jų 5 finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis.

Savanoriai aktyviai dalyvauja ir socialinių paslaugų įstaigoms (tame tarpe ir nevyriausybinėms organizacijoms) teikiant socialines paslaugas bei įgyvendinat socialinės veiklos bei socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 2021 metais įvairiose organizacijose savanoriavo 82 įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojai. Aktyviausiai gyventojai rinkosi savanorystę Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupėje, Viečiūnų bendruomenėje „Versmė“, Druskininkų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijoje, LPS „Bočiai“ bendrijoje ir VšĮ„Po vienu stogu“ bei VšĮ „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centruose.

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Įgyvendinant LR socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, savivaldybės administracija 2020-2021 metais akreditavo savivaldybės teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas – suteikė teisę teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą visiems vaikų dienos centrams, psichosocialinę pagalbą – Druskininkų šeimos paramos centrui, VšĮ „Kitokie projektai“ ir VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijai, pagalbą į namus, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose bei kitas socialinei priežiūrai priskiriamas paslaugas – Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrui.

Projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“. Europos socialinio fondo finansuojamas projektas įgyvendinimas kartu su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto partneriais Alytaus miesto, Akmenės, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės savivaldybių administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis. Savivaldybės administracijoje įdarbintas mentorius teikia individualią pagalbą asmenims, padeda jiems identifikuoti savo problemas, įvertinti asmeninius gebėjimus ir formuluoti savo užimtumo tikslus bei jų siekti. Druskininkų savivaldybė buvo pirmoji ir iki šiol yra vienintelė savivaldybė partnerė, kuri be mentorystės pradėjo organizuoti ir sociokultūrines paslaugas  - Kalvystės, Dirbinių iš odos gamybos, Keramikos, Tapybos ant šilko ir kitus užsiėmimus. Kvalifikuoti lektoriai moko dalyvius ne tik techniškai atlikti gaminius, bet ugdo jų socialinius įgūdžius, stiprina komunikacinius gebėjimus ir taip prisideda prie asmens grąžinimo į darbo rinką proceso.

2021 metais projekto veiklose dalyvavo 102 dalyviai. Pažymėtina, kad iš jų tik 32 dalyviai dirbo bent dalį laiko, o 2021 metų pabaigoje dirbo tik 15. Projekto rezultatus įtakojo pasirinkta projekto dalyvių grupė, kuri nebuvo pakankamai motyvuota ir pasirengusi darbo rinkai, taip pat projekto partnerių - nevyriausybinių organizacijų, teikiamų paslaugų nepakankamas prieinamumas.

Teikiama inovatyvi kompleksinė paslauga „Vaikas+“

2020 metų pabaigoje pradėta teikti administracinė kompleksinė paslauga „Vaikas+“ (su svarbiausiais vaiko gyvenimo įvykiais susijęs 20 - ties paslaugų paketas) praeitais metais įgavo pagreitį ir buvo teigiamai įvertintas mažamečius vaikus auginančių druskininkiečių. Paslaugos esmė – tėvai vienoje patogioje vietoje gali gauti visas su vaiku susijusias administracines paslaugas (vaiko gimimo registravimas, išmokos, pirmojo gydytojo pasirinkimas, registracija į darželį ir kt.) ir kreiptis ne į keletą, bet -  į vieną specialistą. Tėvams nebereikia papildomai ieškoti informacijos, pateikti papildomų dokumentų, perskambinti ar pakartotinai kreiptis ir vėl aiškinti savo padėtį.

2021 metais paslaugos specialistas priėmė 361 prašymą dėl socialinės paramos, 56 – dėl civilinės metrikacijos ir 118 – dėl paskyrimo į ugdymo įstaigas, taip pat suteikė 66 konsultacijas įvairiais su vaiku susijusiais klausimais įvairiomis šeimai priimtinomis formomis. Iki metų galo Vaikas + paslauga nuolat naudojosi 131 šeima. Paslaugos „Facebook“ paskyra taip pat tapo aktyvi: joje paskelbta 210 aktualių naujienų, o puslapį nuolat sekė 481 tėvai.

Nevyriausybinės organizacijos sėkmingai įgyvendina socialinės veiklos projektus

Kasmet nevyriausybinės organizacijos sėkmingai įgyvendina virš dešimties projektų. 2021 metais tokių buvo 13-ika: 5 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai ir 8 socialinės veiklos projektai. Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje gavo 142 asmenys, iš jų 91 suaugę neįgalieji, 21 neįgalus vaikas ir 30 neįgaliųjų šeimų nariai. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotuose socialinės veiklos projektuose paslaugas gavo 279 įvairioms socialinėms grupėms priklausantys gyventojai. 2021 metais projektams finansuoti patvirtinta 52 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto ir 34,5 tūkst. eurų valstybės biudžetų lėšų, iš viso 86,5 tūkst. eurų. Kasmet valstybė skiria panašią sumą projektams įgyvendinti, tuo tarpu savivaldybės dalis kiekvienais metais nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektams auga:

 

4 pav. Savivaldybės skiriamų lėšų projektams pokytis 2018-2022 metais.

 

Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektuose numatytus tikslus, Druskininkų nevyriausybinės organizacijos teikė įvairias socialinės reabilitacijos paslaugas: neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, pagalbos atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose bei pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams. Projektų metu vykdytos veiklos pagerino neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, gyvenimo kokybę, padidino savarankiškumą ir užimtumą.

Bazinis paslaugų šeimai paketas

Druskininkų savivaldybėje organizuojamos visos Baziniame paslaugų šeimai pakete, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Bazinių paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“, nustatytos socialinės paslaugos: atviras darbas su jaunimu, informavimas, konsultavimas, psichosocialinė pagalba ir vaikų dienos socialinė priežiūra.

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo normatyvai

2021 metų duomenys:

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pagal gavėjų grupes

Minimalus rodiklis

Siektinas rodiklis

Rodiklis Druskininkų sav.

1.

Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims

(jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje

1.1.

Pagalba į namus

25

35

33

1.2.

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose)

1

2

0

1.3.

Dienos socialinė globa asmens namuose

6

12

6

1.4.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.)

6

10

 

1

 

1.5.

Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre)

2

3

0

1.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

1

2

5,6

1.7.

Trumpalaikė socialinė globa (asmens namuose arba įstaigoje)

1

2

1

1.8.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

2

6

0

1.9.

Ilgalaikė socialinė globa

12,5

15

6,4

1.10.

Socialinių paslaugų gavėjų – senyvo amžiaus asmenų – skaičius, tenkantis 1 000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje, iš viso:

56,5

87

46,4

2.

Socialinės paslaugos darbingo amžiaus asmenims su negalia (jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje

2.1.

Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas asmens namuose

10

20

9,4

2.2.

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose)

1

2

6

2.3.

Dienos socialinė globa asmens namuose

6

9

1

2.4.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.)

40

52

18

2.5.

Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre)

13

18

0

2.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

3

9

13,4

2.7.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

2

5

0

2.8.

Trumpalaikė socialinė globa

3

5

1

2.9.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

10

25

0

2.10.

Ilgalaikė socialinė globa:

 

 

 

2.10.1.

grupinio gyvenimo namuose

3

13

0

2.10.2.

socialinės globos namuose, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose

30

16

19,4

2.11.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse

4

6

0

2.12.

Socialinių paslaugų gavėjų – darbingo amžiaus asmenų su negalia – skaičius, tenkantis 1 000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje, iš viso:

125

180

68,2

3.

Socialinės paslaugos vaikams (jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 vaikų savivaldybėje

3.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas) asmens (šeimos) namuose (gavėjai – vaikai, kurių šeimoms teikiama socialinė priežiūra)

 

50

56

55,8

3.2.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

23

26

40

3.3.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, laikino apgyvendinimo įstaigoje šeimoms, turinčioms vaikų, savarankiško gyvenimo namuose, kitose socialinių paslaugų įstaigose) (gavėjai – vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra)

3

5

0

3.4.

Socialinių paslaugų gavėjų – vaikų – skaičius, tenkantis 1 000 vaikų savivaldybėje, iš viso:

76

87

95,8

4.

Socialinės paslaugos vaikams su negalia (jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 vaikų su negalia savivaldybėje

4.1.

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) 

30

100

11

4.2.

Dienos socialinė globa asmens namuose

10

13

0

4.3.

Dienos socialinė globa ar socialinė priežiūra įstaigoje

(dienos centre ar kt.)

170

250

165

4.4.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

50

140

0

4.5.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia socialinės globos namuose vaikams su negalia, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose

5

4

0

4.6.

Socialinių paslaugų gavėjų – vaikų su negalia – skaičius, tenkantis 1 000 vaikų su negalia savivaldybėje, iš viso:

265

507

176

5.

Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams

(jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje

5.1.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (gavėjai – vaikai, kurių globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai ir šeimynų dalyviai gauna pagalbą)

500

700

 

 

823

5.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

 

 

 

5.2.1.

Šeimynose

60

65

0

5.2.2.

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

120

130

59

5.3.

Socialinių paslaugų gavėjų – likusių be tėvų globos vaikų – skaičius, tenkantis 1 000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje, iš viso:

680

895

882

6.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams (jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 asmenų nuo 16 iki 24 metų savivaldybėje

6.1.

su laikinu apgyvendinimu

(savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste)

2

4

0

6.2.

be laikino apgyvendinimo

(socialinių paslaugų įstaigoje ar asmens namuose)

10

15

0

6.3.

Palydėjimo paslaugų gavėjų – jaunuolių – skaičius, tenkantis 1 000 asmenų nuo 16 iki 24 metų savivaldybėje, iš viso:

12

19

0

7.

Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 suaugusių asmenų savivaldybėje

 

7.1.

Psichosocialinė pagalba

(socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose)

5

10

11

7.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

2

3,5

0

7.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

0,3

1

0,4

7.4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

(krizių centre, kitose socialinių paslaugų įstaigose):

 

 

 

7.4.1.

su laikinu apgyvendinimu

0.4

1

0

7.4.2.

be laikino apgyvendinimo

1,5

2,5

0,6

7.5.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose

1,5

2,5

0,1

7.6.

Trumpalaikė socialinė globa psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

0,3

0,5

0,1

7.7.

Socialinių paslaugų gavėjų – socialinę riziką patiriančių suaugusių asmenų – skaičius, tenkantis 1 000 suaugusių asmenų savivaldybėje, iš viso:

11

21

12,2

 

 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

2021 metais Druskininkų savivaldybėje socialines paslaugas administruojančiose ir teikiančiose įstaigose bei organizacijose dirbo 72 socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, lankomosios priežiūros darbuotojai, atvejo vadybininkai, užimtumo specialistai, socialinio darbo organizatorius, asmeniniai asistentai, individualios priežiūros specialistai, socialinis pedagogas, auklėtojas (neįskaitant vadovų):

 

2021 metų duomenys:

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialiniai darbuotojai

Soc. darbuotojų padėjėjai

Lank. priežiūros darbuotojai

Atvejo vadybininkai

Soc. darbo organizatoriai

Asmeniniai asistentai

Užimtumo specialistai

Ind. priežiūros specialistai

Iš viso

1.

Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigose:

11

-

14

2

-

-

-

-

27

1.1.

biudžetinėse

11

-

14

2

-

-

-

-

27

1.2.

viešosiose

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Sveikatos priežiūros įstaigose

5

-

-

-

-

-

-

-

5

3.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

-

1

-

-

-

1

4.

Kitose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (asociacijose, religinėse bendrijose, viešosiose įstaigose)

8

4

-

-

-

3

11

13

39

 

Iš viso

24

4

14

2

1

3

11

13

72

 

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Vykdant 2021 metų plano priemones, įvairiose socialinių paslaugų įstaigose suteiktos socialinės paslaugos 4,7 tūkst. savivaldybės gyventojų:

·   Socialinių paslaugų centre 2806 gyventojai gavo nestacionarias socialines paslaugas: integralios pagalbos (dienos globos asmens namuose) (30), aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne (562), transporto (143), asmeninės higienos (73), pagalbos į namus (121), skalbimo (363), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (335), apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (72), intensyvios krizių įveikimo pagalbos (8), laikino apnakvindinimo, (2), sociokultūrines paslaugas (52), pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei globojamiems vaikams (39), psichosocialinės pagalbos (155), atvejo vadybos (275), informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo (576).

·   Bendruomeninės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos sociokultūrines, aprūpinimo drabužiais, tarpininkavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, asmeninio asistento, atokvėpio, maitinimo ir kitas paslaugas suteikė 1871 gyventojui.

·   Paslaugas teikė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras ir 44 įstaigos/organizacijos visoje šalyje (iš jų - 21 savivaldybės nevyriausybinė organizacija).

·   2021 metais į socialinės globos namus išvyko 16 asmenų. Iš viso 2021 metais globos namuose paslaugas gavo 68 suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, 1 vaikas bei 1 vaikas su negalia.

 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2022 metams

 

2022 metais socialinių paslaugų plėtra Druskininkų savivaldybėje numatoma šiomis vienodai svarbiomis kryptimis:

1Asmeninės pagalbos asmenims su negalia plėtra.

2Laikino atokvėpio šeimos nariams, prižiūrintiems senyvo amžiaus asmenis, suaugusius asmenis su negalia ir vaikus su negalia, plėtra.

3Socialinės priežiūros šeimoms plėtra.

4Dienos centrų vaikams modernizavimas ir plėtra.

5Transporto, pagalbos į namus, maitinimo organizavimo, dienos socialinės globos ir integralios pagalbos bei kitų nestacionarių socialinių paslaugų bendruomenėje plėtra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, ypatingai kaimiškojoje teritorijoje.

6Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą patyrusiems asmenims bei smurtautojams plėtra.

7Priklausomybių prevencijos ir pagalbos priklausomiems asmenims plėtra.

8Nuotolinių socialinių paslaugų teikimas.

9Socialinių paslaugų akreditavimas, kokybės gerinimas, socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas ir informacijos apie socialines paslaugas gyventojams sklaida.

 

10. 2022 metų priemonių planas

 

(Valstybės biudžeto lėšos –VB, savivaldybės biudžeto lėšos –SB)    

1 tikslas: Organizuoti socialinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į realius, individualius savivaldybės gyventojų poreikius, į socialinių paslaugų teikimą įtraukiant nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas bei savanorius.

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos, eurais,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1

2

3

4

5

Organizuoti socialines paslaugas įvairioms savivaldybės gyventojų grupėms

 

Teikti pagalbos į namus, transporto, aprūpinimo drabužiais, asmens higienos, skalbimo, sociokultūrines, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, laikino atokvėpio, psichosocialinę pagalbą bei kitas paslaugas

382100 SB

(351700 SB lėšos „SPC veiklos vykdymo priemonė“ +25500 SB „SPC pajamų už teikiamas paslaugas priemonė“ + 4900 SB alkoholio prevencijos programa

Socialinių paslaugų centras

2,7 tūkst. savivaldybės gyventojų bus suteiktos pagalbos į namus, transporto, aprūpinimo drabužiais, asmens higienos, skalbimo, sociokultūrinės, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, laikino atokvėpio, psichosocialinės pagalbos ir kitos paslaugos

 

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei tarpininkavimo paslaugas socialinių problemų turinčioms šeimoms (asmenims) ir jų vaikams, taikyti atvejo vadybą

193400

(VB STD SB lėšos)

 

 

 

Socialinių paslaugų centras

 

 

 

90 šeimų gaus atvejo vadybos ir socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo, tarpininkavimo paslaugas

 

Teikti dienos socialinės globos / integralios pagalbos paslaugas asmens namuose

218070

(111500 VB STD SB lėšos ir 77670 VB lėšos ir 28900 SB lėšos)

 

Socialinių paslaugų centras

30 asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų bus suteiktos dienos socialinės globos / integralios pagalbos paslaugos jų namuose

 

Teikti pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams Globos centre

 

30450

(17800 SB +12650 ES lėšos)

Socialinių paslaugų centras

30 vaikų 28 globojančių šeimų bus suteikta globos specialistų pagalba

 

Mokėti pagalbos pinigus vaikus globojančioms šeimoms, budintiems globotojams ir tais atvejais, kai paslaugas veiksmingiau organizuoti pinigais

50000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centras

Pagalbos pinigai bus mokami 30 globėjų (rūpintojams) ir 2 paslaugų gavėjams

 

Teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas

220440

(112800 VB+107640 SB)

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras,

Leipalingio miestelio bendruomenė,

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“,

VšĮ „Po vienu stogu“,

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija,

Asociacija „Padėkime vaikams“, Liškiavos daugiafunkcinis centras

160 vaikų gaus paslaugas vaikų dienos centruose

 

Organizuoti laikino apnakvindinimo paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, jų šeimoms, suaugusiems asmenimis, esantiems krizinėje situacijoje

1000

(SB lėšos)

 

 

 

 

 

Savivaldybės administracija

2 asmenys, esant krizinei situacijai, gaus laikino apnakvindinimo paslaugas

 

 

Organizuoti apgyvendinimo nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugas

1000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija

2 asmenys bus apgyvendinti nakvynės namuose ar krizių centruose

 

Organizuoti apgyvendinimą reabilitacijas įstaigose ir bendruomenėse priklausomybę turintiems asmenims

1000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija

2 priklausomybę turintys asmenys bus apgyvendinti reabilitacijos įstaigoje ar bendruomenėje

 

Organizuoti slaugos paslaugas įstaigose, pasibaigus Ligonių kasų finansuojamam laikotarpiui

1000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija

3 sunkią negalią turintiems asmenims bus suteiktos slaugos paslaugos

 

Organizuoti psichiatrijos dienos globos paslaugas, pasibaigus Ligonių kasų finansuojamam laikotarpiui

1000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija

3 psichinę negalią turintiems asmenims bus suteiktos paslaugos

 

Organizuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

550700

(23700 SB vaikams

+163000 SB be sunkios negalios asmenims+

124000 VB

vaikų globos išmokoms+

240000 VB STD SB lėšos asmenims su sunkia negalia)

 

Savivaldybės administracija

70 gyventojų bus organizuota socialinė globa socialinės globos namuose

 

Teikti maitinimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems

8300

(SB lėšos)

 

Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupė

25 asmenų bus tiekiamas šiltas maistas į namus, teikiamos konsultavimo paslaugos

 

Teikti sausus maisto produktus ir higienos priemones labiausiai skurstantiems asmenims

4800

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija, LPF „Maisto bankas“

Europos pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims (sausus maisto produktus ir higienos priemones) gaus 1,5 tūkst. asmenų

 

Teikti neįgaliųjų dienos užimtumą, pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams, pagalbą atkuriant ar stiprinat darbinius įgūdžius

33850

(14850 VB+ 19000 SB)

 

 

 

 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ ir Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugija

54 asmenims su proto negalia bus suteiktos socialinės paslaugos dienos centre ir 30 jų šeimos narių bus suteikta pagalba

 

Teikti neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pagalbą atkuriant ar stiprinat darbinius įgūdžius

12779

(VB lėšos)

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius

Paslaugos bus suteiktos 17 asmenų su negalia

 

Teikti individualią pagalbą neįgaliajam su regėjimo negalia

5700

(VB lėšos)

VšĮ LASS pietvakarių centras

Paslaugos bus suteiktos 26 asmenims su regėjimo negalia

 

Finansuoti nevyriausybines organizacijų vykdomus socialinės veiklos projektus socialinių paslaugų teikimo ir savanorystės srityse

50000

(SB lėšos)

Savivaldybės administracija, Nevyriausybinės organizacijos

Paslaugas gaus 300 asmenų.

 

Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir maisto produktų, vaistų nupirkimo bei pristatymo ir mokesčių sumokėjimo paslaugas

80567

(ES lėšos)

 

 

 

Savivaldybės administracija, Šeimos paramos centras, VšĮ „Kitokie projektai“, VšĮ „Paramos centras vaikams“

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslaugos bus suteiktos 1500 asmenų.

 

Teikti asmeninę pagalbą neįgaliesiems

 

 

81900

(VB lėšos)

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“

20 asmenų su negalia gaus asmeninę pagalbą

 

Teikti pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų šeimoms

Nevyriausybinių organizacijų lėšos

Krizinio nėštumo centras, Socialinių paslaugų centras

Pagalbą gaus 10 asmenų

 

Vykdyti prevencinę programą rizikingai nėštumo metu besielgiančioms moterims

Įstaigų ir organizacijų lėšos

Savivaldybės administracija, TBK, Socialinių paslaugų centras, sveikatos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Vykdoma prevencija rizikingai nėštumo metu besielgiančioms moterims

 

Teikti pagalbą iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims

2000 (VB lėšos)

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija

Pagalbą gaus 5 asmenys

 

Teikti sociokultūrines paslaugas ilgalaikiams socialinės paramos gavėjams

51600 (ES lėšos)

Savivaldybės administracija

Paslaugas gaus 50 asmenų

Užtikrinti informacijos apie socialines paslaugas pasiekiamumą

Skleisti informaciją gyventojams apie socialines paslaugas ir skatinti naudotis teikiamomis paslaugomis, teikti gyventojams konsultacijas dėl turimų problemų sprendimo

-

Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos

Gyventojams bus nuolat teikiama aktuali informacija apie socialines paslaugas savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, socialiniuose tinkuose ir kt.

Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis teikiant socialines paslaugas

Organizuoti susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis socialinių paslaugų teikimo klausimais

-

Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centras

Pagerės socialinių paslaugų kokybė ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida

Skatinti savanorišką veiklą

Teikiant socialines paslaugas pasitelkti savanorius

Lėšos eilutėse „SPC veiklos vykdymo priemonė“ ir „Finansuoti nevyriausybines organizacijų vykdomus socialinės veiklos projektus socialinių paslaugų teikimo ir savanorystės srityse“

Socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos

Savanoriškoje veikloje dalyvaus 80 savanorių

2 tikslas: Modernizuoti esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą ir plėsti socialinių paslaugų įvairovę, kuriant alternatyvias institucinei globai paslaugas, kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, gerinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, mažinant gyventojų įvairių socialinių grupių atskirtį.

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos (eurais),

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Plėsti paslaugas įvairioms savivaldybės gyventojų grupėms, kurti naujas įstaigas, gerinti socialinių paslaugų kokybę

Įkurti vaikų dienos centrą Verpėjų g. 11, Viečiūnuose

14000

(14000 SB ir VVG lėšos)

Savivaldybės administracija, Viečiūnų bendruomenė „Versmė“

Paslaugas gaus 20 vaikų

 

Skaitmenizuoti prašymus dėl socialinių paslaugų

5700

(ES lėšos)

Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centras

Bus įsigytos 6 planšetės ir skaitmenizuotu būdu bus priimta 40 procentų visų prašymų dėl socialinių paslaugų

 

Plėsti priklausomybių prevencijos ir pagalbos paslaugas

Lėšos eilutėje „SPC veiklos vykdymo priemonė“

Socialinių paslaugų centras

Pagalbą gaus 40 asmenų

 

Plėsti pagalbą smurto aukoms ir smurtautojams

Lėšos eilutėse „SPC veiklos vykdymo priemonė“, „Socialinės veiklos projektai“, kitos nevyriausybinių organizacijų lėšos

Socialinių paslaugų centras, Alytaus moterų krizių centras, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, VšĮ ‚Po vienu stogu“

Pagalbą gaus 140 asmenų

 

Plėsti bendruomenines paslaugas kaimo teritorijoje, skatinti bendruomenes teikti socialines paslaugas savo gyventojams

Lėšos eilutėje „SPC

vykdymo priemonė“ ir „Socialinės veiklos projektai“

Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centras, nevyriausybinės organizacijos

Papildomai kaimo teritorijoje paslaugas gaus 30 gyventojų, bus įsigytas neįgaliųjų poreikiams pritaikytas automobilis

 

Atlikti gaunančių socialines paslaugas gyventojų apklausą ir jos analizę

-

Savivaldybės administracija

Bus apklausta 100 socialines paslaugas gaunančių gyventojų

 

Kontroliuoti bendrųjų ir akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybę

-

Savivaldybės administracija

Bus patikrinta 10 socialines paslaugas teikiančių įstaigų

 

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2022 metais

 

Eil. Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal  žmonių socialines grupes 

Socialinės globos įstaiga 

Mastas 

(vietų sk.) 

1 

2 

3 

4 

1. 

Ilgalaikė socialinė globa 

Veisiejų socialinės globos namai 

10 

Kapčiamiesčio globos namai 

VšĮ „Druskininkų globos ir slaugos namai“ 

Psichoneurologinio pobūdžio globos namai  

2. 

Trumpalaikė socialinė globa 

Veisiejų socialinės globos namai 

Alytaus miesto šeimos centras 

VšĮ „Druskininkų globos ir slaugos namai“ 

Marijampolės grupinio gyvenimo namai 

Bendruomeniniai vaikų globos namai 

3. 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba 

Krizių centrai 

4. 

Apgyvendinimas nakvynės namuose 

Alytaus nakvynės namai 

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

(Valstybės biudžeto lėšos –VB, savivaldybės biudžeto lėšos –SB)

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas, eurais

Pagal planines išlaidas, eurais

2020 metai

2021 metai

2022 metai

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos soc. paslaugoms, eurais

586328

 

623911

 

740400

 

1.1.

palyginti su savarankišku savivaldybės biudžetu, proc.

3,6

(16 212 800)

2,8

(21 968 700)

3,2

(23 009 100)

2.

LR valstybės biudžeto spec. tikslinės dotacijos, eurais

383170

458300

544900

 

iš jų:

 

 

 

2.1.

šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

111904

123100

193400

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

271266

 

289600

 

351500

 

3.

Vaikų globos (rūpybos) išmokoms iš VB (šeimoje ir globos įstaigoje), eurais

86052

71016

124000

4.

ES struktūrinių fondų lėšos, eurais

254756

 

325269

 

228188

 

5.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, eurais

22900

26000

25500

6.

Kitos lėšos, eurais

142102

 

188663

 

250021

 

7.

Savivaldybės disponuojamos lėšos, eurais

-

-

-

 

Iš viso, eurais

1 475 308

1 693 159

1 913 009

 

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

 

Pagrindiniai socialinių paslaugų savivaldybėje finansavimo šaltiniai – savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos bei parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo naudodamos ir kitus finansavimo šaltinius – organizacijos narių mokestį, iki 1,2 procento gyventojo pajamų mokesčio paramai, savanorių darbą, rėmėjų lėšas ir kt.

Planuojama, kad 2022 metais lėšos socialinėms paslaugoms padidės 220 tūkst. eurų arba 13 procentų ir pasieks 1 913 tūkst. eurų. Dėl baigtų ar baigiamų įgyvendinti projektų mažės ES struktūrinių fondų lėšos, tačiau didės savivaldybės ir valstybės biudžetų išlaidos.

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Lėšos, eurais

2021 m.

2022 m. (planas)

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

315

 

5000

 

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

1 052 320

1 336 440

 

iš jo:

 

 

2.1.

savivaldybės pavaldumo įstaigoms (Socialinių paslaugų centro įstaigos veiklai, pagalbos pinigai, Kalėdinė programa, GIMK programa, soc. įgūdžių ugdymo ir dienos globos priemonės)

517500

696300

2.1.1.

Iš jų VDF savivaldybės biudžetui

207800

304900

2.2.

Socialinės globos įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis (globos namams pagal paslaugų teikimo sutartis)

388590

419700

2.2.1

Iš jų VDF savivaldybės biudžetui

250500

233000

2.3.

nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis (VDC pagal paslaugų išlaidų finansavimo sutartis)

146230

220440

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms

-

-

4.

Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas (socialinės reabilitacijos, socialinės veiklos ir psich. pag. onkol. ligoniams projektai)

53000 

64000 

 

Iš viso

1 105 635

1 405 440

 


 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Siekiant plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą savivaldybėje, gerinti socialinių paslaugų kokybę, būtina didinti žmogiškuosius išteklius bei skirti lėšų socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir kitų darbuotojų profesinėms kompetencijoms tobulinti, motyvacijai kelti, darbo sąlygoms gerinti. 2021 metais socialinių darbuotojų ir lankomosios priežiūros darbuotojų mokymui bei kvalifikacijai kelti numatoma skirti 3,5 tūkst. eurų.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Druskininkų savivaldybės finansinės galimybės atitinka su šiame Plane numatytų priemonių finansavimu. Socialinių paslaugų teikimui ir plėtrai bei jų kokybei gerinti numatomos lėšos ne tik iš savivaldybės ar valstybės biudžetų, bet ir iš ES struktūrinių fondų bei kitų šaltinių.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

Atsižvelgiant į gyventojų individualius realius poreikius, kai kurių socialinių paslaugų savivaldybė organizuoja mažiau nei nustatyta šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvuose.  

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija ir prognozuojamos socialinės paslaugos

 

Druskininkų savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – užtikrinti, kad savivaldybės gyventojai, pagal jiems nustatytą socialinių paslaugų poreikį, laiku gautų kokybiškas, patrauklias savo inovatyvumu, prieinamumu ir atvirumu visuomenei socialines paslaugas.

Per minėtą laikotarpį planuojama:

1Nestacionarių socialinių paslaugų bendruomenėje (ypatingai kaimiškojoje teritorijoje) modernizavimas ir plėtra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei kitoms gyventojų socialinėms grupėms (apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų, socialinių dirbtuvių, dienos centrų plėtra, prevencinių socialinių paslaugų įkūrimas ir kt.).

2.  Nuotolinių socialinių plėtra.

3.  Socialinių paslaugų dalinis perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms.

4Socialinių paslaugų akreditavimas, kokybės gerinimas, socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas ir informacijos apie socialines paslaugas gyventojams sklaida.

 

17. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Plečiant socialinių paslaugų įvairovę, numatoma, kad per ateinančius 3 metus savivaldybės biudžetas ir jo dalis socialinėms paslaugoms ir toliau augs. Lėšų augimą įtakos socialinių paslaugų plėtra, tolesnis savivaldybės dalyvavimas ES remiamuose socialiniuose projektuose.

Numatomos savivaldybės biudžeto augimo per ateinančius 3 metus perspektyvos:

 

Metai

Savarankiško savivaldybės biudžeto perspektyva, eurais

Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama socialinėms paslaugoms, proc.

Šios dalies pokytis, proc.

2022

23 009 100

3,2

0,1

2023

23 100 000

3,3

0,1

2024

23 200 000

3,4

0,1

 

18. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

 

Geresnį socialinių paslaugų poreikio tenkinimą leis šie ištekliai:

1. Socialinių paslaugų plėtra ir naujų formų paslaugų tikslinėms grupėms atsiradimas.

2. Europos Sąjungos remiamų projektinių paraiškų rengimas ir įgyvendinimas.

3. Nevyriausybinių organizacijų aktyvumo skatinimas ir rėmimas.

4. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos tobulinimas.

5. Savanoriškos veiklos skatinimas.

 

19. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

 

Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)

Mastas (vietų skaičius)

Bendruomeniniai vaikų globos namai

3

Grupinio gyvenimo namai psichinę negalią turintiems asmenims

3

Krizių centrai įvairioms gyventojų grupėms

5

Specializuota kompleksinė pagalba elgesio, emocijų, autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimoms

5

Pagalba smurtautojams (socialinių įgūdžių ugdymas ir psichosocialinė pagalba)

5

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai, įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai, pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Planas peržiūrimas pagal poreikį. Plano vertinimo rezultatai aptariami su savivaldybės ir socialinių paslaugų įstaigų bei nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų vadovais, socialiniais darbuotojais.

Vertinant Planą analizuojama, ar pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai. Jei jie nepasiekti, aiškinamasi, kokie veiksniai galėjo turėti reikšmės rezultatams, numatomos priemonės jiems pašalinti ar minimalizuoti. Planas gali būti tikslinamas pagal kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui bei tikslų pasiekimui.

Vykdomų numatytų priemonių efektyvumas yra vertinamas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus.

________________________

 [1]        Lentelė užpildyta pagal Socialinių paslaugų kataloge numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus.

[2]        Maksimalus lankytojų skaičius per dieną.

[3]        Lentelė užpildyta pagal Socialinių paslaugų kataloge žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis.