LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-3006 „DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. V-179

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO

 

Vadovaudamasis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos, sudarytos Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2020 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Ekspertų taryba), siūlymus, nurodytus Ekspertų tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokole Nr. LV-619, 2020 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokole Nr. LV-626, Ekspertų tarybos 2021 m. sausio 13 d. posėdžio protokole Nr. LV-30, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. pasitarimo protokolą Nr. 3:

1.  nustatau skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetines gyventojų grupes (vardijama prioriteto mažėjimo tvarka):

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ):

1.1.1. ASPĮ, nurodytų Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas V-281), darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei aukštųjų mokyklų studentai, ASPĮ atliekantys praktinį (klinikinį) mokymą pagal trišalę praktinio mokymo sutartį (toliau – studentai), dalyvaujantys teikiant šias paslaugas ir kontaktuojantys su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiais pacientais;

1.1.2. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos pagalbos skyrių darbuotojai ir darbuotojai, teikiantys skubias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojai ir studentai, dalyvaujantys teikiant šias paslaugas;

1.1.3. darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas šio įsakymo 1.1.4 ir 1.13 papunkčiuose nurodytiems pacientams ir (ar) pacientams, gaunantiems imunosupresinį ir (ar) chemoterapinį gydymą;

1.1.4. šie didžiausios rizikos pacientai:

1.1.4.1.  galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pacientai, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė);

1.1.4.2.  kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos;

1.1.4.3.  sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 24 mėn.;

1.1.4.4.  sergantys imunodeficito ligomis su antikūnų gamybos defektu, kai taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinais;

1.1.5. kiti ASPĮ, nurodytų įsakyme Nr. V-281 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ priedo 1 punkte, darbuotojai, nenurodyti šio įsakymo 1.1.1-1.1.3 papunkčiuose, taip pat asmenys, šiose ASPĮ vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose ASPĮ teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su pacientais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi pacientai;

1.1.6. ASPĮ, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir kiti darbuotojai, kurie turi sąlytį su šių įstaigų pacientais;

1.1.7. darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose, karščiavimo klinikose, savivaldybės (ar savivaldybės paskirti) ar ASPĮ vairuotojai, įgyvendinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus pervežantys asmenis, sergančius arba įtariamus, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija); 

1.1.8. pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai ir asmenys, ASPĮ, teikiančiose palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose ASPĮ teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su pacientais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi pacientai;

1.2.    socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai ir nuolat kartu su budinčiais globotojais gyvenantys asmenys, šeimynų dalyviai ir kartu šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su šeimynų dalyviais gyvenantys asmenys, socialinės globos įstaigų gyventojai, socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius, Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir (ar) besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai,  gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų gyventojais ar lankytojais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose minėti gyventojai ar lankytojai lankosi;

1.3.    asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinius tyrimus ir (ar) imantys ėminius šiems tyrimams atlikti;

1.4.    COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius;

1.5.    kiti ASPĮ (įskaitant mobiliąsias komandas, Valstybinės teismo medicinos tarnybos sveikatos priežiūros specialistus) asmens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantys (komandoje) kiti specialistai, kiti ASPĮ, išskyrus ASPĮ, kurių pagrindinė veikla nėra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, darbuotojai, studentai, dalyvaujantys teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nenurodyti šio įsakymo 1.1-1.3 papunkčiuose;

1.6.    vaistinių darbuotojai;

1.7.    Lietuvos Respublikos kariai, žvalgybos pareigūnai, tarnaujantys pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartis, ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvaujantys užsienyje vykstančiose tarptautinėse karinėse operacijose ar siunčiami į tarptautines operacijas;

1.8.    sportininkai – kandidatai į Lietuvos Respublikos rinktines, atstovausiančias Lietuvai 2021 m. Tokijo olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, jų treneriai ir kitas privalomas olimpinių ir paralimpinių žaidynių personalas;

1.9.    asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn., išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.1.4.3 papunktyje;

1.10.  asmenys, sergantys žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga;

1.11.  savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtikrinantys vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais;

1.12asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių  programas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose;

1.13.  65 m. ir vyresni asmenys (rekomenduojama pirmiau skiepyti vyresnius asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis):

1.13.1. 80 m. ir vyresni asmenys;

1.13.2. 75-79 m. asmenys;

1.13.3. 70-74 m. asmenys;

1.13.4. 65-69 m. asmenys;

1.14.  jaunesni kaip 65 m. asmenys, turintys šiuos rizikos veiksnius (pirmiau skiepijami  kelis rizikos veiksnius turintys asmenys):

1.14.1. gaunantys imunosupresinį ar imunomoduliuojantį gydymą;

1.14.2. sergantys cukriniu diabetu su komplikacijomis;

1.14.3. sergantys sunkiomis lėtinėmis širdies - kraujagyslių ligomis su komplikacijomis;

1.14.4. sergantys sunkiomis lėtinėmis plaučių ligomis su kvėpavimo nepakankamumu, cistine fibroze, lėtine obstrukcine plaučių liga, plautine hipertenzija;

1.14.5. sergantys sunkiomis lėtinėmis kepenų ligomis, esant IV laipsnio kepenų fibrozei (cirozei);

1.14.6. asmenys, kuriems diagnozuota tetraplegija;

1.14.7. asmenys, kuriems diagnozuotas nutukimas ir kūno masės indeksas yra daugiau nei 40;

1.15.    asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specializuotas stacionarines psichiatrijos paslaugas, gydomi asmenys, kuriems teismas skyrė priverčiamąsias medicinos priemones;

1.16.    asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, kontaktuojantys su kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veiklos planavimas, finansų valdymas, informacinių technologijų valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė, dokumentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, vidaus auditas, korupcijos prevencija) (toliau – bendrosios funkcijos): vidaus tarnybos pareigūnai, dirbantys Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Muitinės departamente prie Finansų ministerijos asmenys; asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai); kariai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.7 papunktyje; darbuotojai, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse, vykdydami savo funkcijas kontaktuojantys su klientais (kasininkai, salės darbuotojai, apsaugos darbuotojai, kt.); darbuotojai, dirbantys maisto tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu; kiti gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, išskyrus bendrąsias, vykdantys darbuotojai, kontaktuojantys su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

1.17.  kiti asmenys, nenurodyti šio įsakymo 1.1-1.16 papunkčiuose.

2.  Nustatau, kad:

2.1.    šio įsakymo 1.1-1.6 ir 1.9 – 1.10 papunkčiuose nurodytiems asmenims, prieš skiepijimą atliekami testai SARS-CoV-2 anti-S ir (ar) anti-RBD IgG antikūnams (toliau – IgG antikūnai) nustatyti;

2.2.    asmenys neskiepijami, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

2.2.1. jiems per pastaruosius 3 mėnesius iki skiepijimo buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), išskyrus, kai prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezultatai yra neigiami (tarp nustatytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir IgG antikūnų tyrimo turi praeiti ne mažiau kaip 3 savaitės);

2.2.2. jiems prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezultatas yra teigiamas.

2.3.    nepaskiepyti asmenys:

2.3.1. nurodyti šio įsakymo 2.2.1 papunktyje, skiepijami praėjus trims mėnesiams nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo dienos;

2.3.2. nurodyti šio įsakymo 2.2.2 papunktyje, skiepijami praėjus 60 dienų nuo teigiamo IgG antikūnų tyrimo rezultato dienos.

2. N u s t a t a u, kad įsigaliojus šiam įsakymui tikslinami sudaryti asmenų, kurie skiepijami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, sąrašai ir rezerviniai sąrašai ir asmenys skiepijami pagal šiuo įsakymu pakeistas skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetines gyventojų grupes.

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys