LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-94 „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS JŪRŲ VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020  m. gruodžio 1 d. Nr. 3D-824

Vilnius

 

P a k e i č i u  Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2019/2006, (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 ir (ES) 2019/1022 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005, 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1627 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007, 2019 m. spalio 30 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1838, kuriuo nustatomos 2020 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis, 2017 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/47, kuriuo, nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005, leidžiama žvejojant Baltijos jūroje naudoti alternatyvius T90 tralus, 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008, 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančiu reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 su visais pakeitimais, 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės su visais pakeitimais, 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos rajonuose, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2791/1999 su visais pakeitimais, 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančiu reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančiu reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 su visais pakeitimais.“

2. Pakeičiu 23.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.2. ar buvo naudota nuo žinduolių ir (ar) paukščių sugautas žuvis apsauganti įranga (pažymima +, jei buvo naudota nors vienam bet kokiam įrankiui).“

3. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Statomųjų tinklų akių dydžiai nustatomi matuojant atstumą tarp į žiužį surinkto tinklinio audinio 11 gretimų mazgų padalijus iš dešimties, o Taisyklių 30 punkte skliausteliuose nurodyti dydžiai – vadovaujantis 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 517/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 įgyvendinimo taisyklės, taikomos nustatant žvejybos tinklų akių dydį ir vertinant gijų storį.“

4. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Žuvininkystės tarnyba paskelbia savo tinklalapyje ir informuoja žuvų išteklių naudotojus apie verslinės žvejybos sustabdymą:

84.1. kai išnaudojamos tam tikros rūšies žuvų žvejybos galimybės;

84.2. kai Baltijos jūros priekrantės tam tikrame žvejybos bare žvejybos įrankiais kaip priegauda  sugaunama daugiau nei 10 proc. atlantinių menkių (Gadus morhua) (toliau – menkė);

84.3. kai gaunamas pranešimas apie Baltijos jūroje atliekamus darbus ar karines pratybas, dėl kurių žvejyba tam tikruose žvejybos baruose bus draudžiama arba ribojama;

84.4. paskelbusi apie verslinės žvejybos sustabdymą, nustato datą, iki kurios leidžiama atlikti žvejybos produktų perkrovimą, iškrovimą ir pateikti galutines iškrovimo deklaracijas, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1224/2009 35 straipsnyje.“

5. Papildau 881 punktu:

881. Ūkio subjektas, statomaisiais 45 (90)-59 (118) mm akių dydžio tinklais ir (ar) statomosiomis ūdomis kaip priegaudą sugavęs daugiau nei 10 proc. menkių, turi:

881.1. nedelsdamas informuoti Žuvininkystės tarnybą telefonu (arba SMS žinute), nurodytu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;

881.2. Žuvininkystės tarnyba, gavusi ūkio subjekto pranešimą apie menkių priegaudos viršijimą, nedelsdama turi informuoti visus tame žvejybos bare žvejojančius ūkio subjektus ir Taisyklių 84 punkte nustatyta tvarka sustabdyti visų tame žvejybos bare žvejojančių ūkio subjektų žvejybą statomaisiais 45 (90)-59 (118) mm akių dydžio tinklais ir (ar) statomosiomis ūdomis trims kalendorinėms dienoms, skaičiuojant nuo paskutinio ūkio subjekto, žvejojančio tame bare, pranešimo apie tinklų ištraukimą;

881.3. ūkio subjektai, turintys teisę žvejoti atitinkamame žvejybos bare, gavę Žuvininkystės tarnybos pranešimą apie žvejybos sustabdymą, atitinkamame žvejybos bare nedelsdami turi nutraukti žvejybą statomaisiais 45 (90)-59 (118) mm akių dydžio tinklais ir (ar) statomosiomis ūdomis ir apie tai informuoti Žuvininkystės tarnybą telefonu (arba SMS žinute), nurodytu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;

881.4. visos kaip priegauda sugautos menkės turi būti tvarkomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

6. Papildau 89.6 papunkčiu:

89.6. gaudyti žuvis ir apskritažiomenius, išvardytus Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“.

7. Papildau 90.10 papunkčiu:

90.10. menkių – nuo 50 (100) mm iki 59 (118) mm.“

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                              Andrius Palionis