LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 99, 148, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-691

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 99 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 99 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į finansinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 148 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 148 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

148 straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas

1. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas privatizavimo institucijoms arba informacijos, žinant, kad ji neteisinga, pateikimas

užtraukia baudą privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims ar finansinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Informacijos apie privatizavimo objektą, žinant, kad ji neteisinga, viešas paskelbimas

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine paslaptimi, atskleidimas kitam asmeniui, kurio susipažinimas su šia informacija nenumatytas privatizuojant valstybės ir savivaldybių akcijas,

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims, privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims ar finansinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 205 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai dėl to nesumokama nuo trisdešimt iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie pagal įstatymus turėjo būti sumokėti už tikrinamąjį laikotarpį,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų.

4. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, kai dėl to nesumokama daugiau kaip penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

5. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant nuo dešimt iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

6. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas siekiant nuslėpti arba nuslepiant daugiau kaip penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

4 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 45, 46, 48, 78, 114 straipsniuose, 144  straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168 straipsniuose, 205 straipsnio 7 dalyje, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 419 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447, 448, 449, 4491, 457, 459, 484, 4841, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 5051, 507, 516, 5171, 5172, 5173, 5174, 518, 519, 526, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda