LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. V-2169

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.9. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;“.

2. Pakeičiu 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių policijos įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir darbuotojams, dalyvaujantiems FRONTEX koordinuojamose tarptautinėse operacijose ES ir trečiosiose šalyse, bei Lietuvos policijos pareigūnams ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos tarptautinėse misijose;“.

3. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, darbo, teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas;“.

4. Pakeičiu 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.5. dalyvauti savo vestuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas;“.

5. Pakeičiu 8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.7. aukštos kvalifikacijos specialistams, kurių profesija įrašyta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, nuvykti į darbo ar kitą, darbo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);“.

6. Pakeičiu 8.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.9. nuvykti atsiimti paštu atsiųstų elektroninio balsavimo kodų, leidžiančių rinkėjui balsuoti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje (tik sąlytį turėjusiems asmenims), kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui);“.

7. Pakeičiu 8.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.10. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, NVSC gavus patvirtinimą apie asmens atvykimą į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, leidimas išduodamas nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą, kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui);“.

8. Pakeičiu 8.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.11. išimtinais atvejais esant kitoms pagrįstoms priežastims, pateikus priežastį pagrindžiančius dokumentus, ), kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas atsakymas (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui);“

9. Papildau 8.12 papunkčiu:

8.12. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų (pateikus tai įrodančius dokumentus), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, nuvykti į darbo ar kitą, darbo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio).“

10. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Leidimas palikti izoliavimo vietą išduodamas ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 ir 8.12 papunkčiuose nustatytais atvejais. Tais atvejais, kai leidimas palikti izoliavimosi vietą reikalingas ilgesniam laikui, kartojamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir leidimas pratęsiamas, gavus neigiamą tyrimo rezultatą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga