Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL BAUDŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1121

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Baudų už Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1121

 

 

BAUDŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Baudų už Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja baudų, skiriamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsniu, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarką.

2Aprašo tikslas – nustatyti tvarką, kuri sudarytų sąlygas skirti individualizuotas, veiksmingas, atgrasomas, proporcingas ir prevencinį poveikį turinčias baudas Įstatymo ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo nuostatas pažeidusioms mažmeninės prekybos įmonėms.

3Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

BAUDŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS NESĄŽININGOS PREKYBOS PRAKTIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖJE DRAUDIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYSE NURODYTUS PAŽEIDIMUS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

4Už Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus mažmeninės prekybos įmonei pradinis baudos dydis nustatomas vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu, o bazinis baudos dydis – vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais.

5Bazinis baudos dydis yra mažinamas iki 50 procentų arba didinamas iki 50 procentų, o mažmeninės prekybos įmonei per metus nuo Įstatyme nustatytos baudos paskyrimo pakartotinai padarius tokį patį pažeidimą bazinis baudos dydis didinamas iki 100 procentų, atsižvelgiant į Įstatymo 12 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir (arba) sunkinančias aplinkybes, vertinamas vienu metu, sudedant konkrečiu atveju priskirtus lengvinančių ir (arba) sunkinančių aplinkybių aktualius sumažinimo bei padidinimo procentinius dydžius ir tuomet pritaikant gautą procentinį dydį bazinio baudos dydžio atžvilgiu.

6Viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nurodyta Įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje, arba viena sunkinanti aplinkybė, nurodyta Įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje, kurios reikšmingumas priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo, gali būti lygi iki 50 procentų apskaičiuoto bazinio baudos dydžio, o mažmeninės prekybos įmonei per metus nuo Įstatyme nustatytos baudos paskyrimo pakartotinai padarius tokį patį pažeidimą gali būti lygi iki 100 procentų bazinio baudos dydžio.  

7Jeigu apskaičiuotas skiriamos baudos dydis yra mažesnis kaip 200 eurų, skiriamos baudos dydis didinamas iki 200 eurų. Jeigu apskaičiuotas skiriamos baudos dydis yra didesnis kaip 20 procentų nuo susidariusios pradelstų skolų tiekėjui sumos, tai skiriamos baudos dydis mažinamas iki 20 procentų nuo susidariusios pradelstų skolų tiekėjui sumos.

8Skiriamos baudos dydis apvalinamas iki dešimčių eurų į mažesnę pusę.

 

III SKYRIUS

BAUDŲ UŽ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1, 2 IR 3 DALYSE NURODYTUS DRAUDŽIAMUS NESĄŽININGUS VEIKSMUS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

9.  Už Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus, išskyrus Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus, mažmeninės prekybos įmonei pradinis baudos dydis nustatomas vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

10.  Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas kaip pradinio baudos dydžio (Eur) ir atitinkamų koeficientų sandauga pagal formulę:

kurioje:

– bazinis baudos dydis (Eur);

– pradinis baudos dydis (Eur);

– pažeidimo pobūdžio koeficientas;

– pažeidimo trukmės koeficientas;

– pažeidimo masto koeficientas.

11Pažeidimo pobūdžio koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į šias aplinkybes: mažmeninės prekybos įmonės veiksmų agresyvumo lygį (tiekėjo atžvilgiu taikomus grasinimus ir kitas poveikio priemones), intensyvumo lygį (draudžiamų nesąžiningų veiksmų aktyvumą, dažnumą ir kitas intensyvumą rodančias aplinkybes), tai, ar veiksmai buvo įgyvendinti, ir kitas pažeidimo pobūdžiui reikšmingas aplinkybes. Nustatant pažeidimo pobūdžio koeficientą, atskaitos tašku laikomas koeficiento dydis yra 1. Jeigu esama pažeidimo pobūdžiui reikšmingų aplinkybių, dėl kurių yra pagrindas mažinti (draudžiamų veiksmų neįgyvendinimas arba kitos pažeidimo pobūdžiui reikšmingos aplinkybės) arba didinti (agresyvumas, intensyvumas ir kitos pažeidimo pobūdžiui reikšmingos aplinkybės) koeficiento dydį, koeficientas 1 yra atitinkamai mažinamas, tai yra pritaikomas koeficientas, kurio intervalas – nuo 0,22 iki 0,99, arba didinamas, tai yra pritaikomas koeficientas, kurio intervalas – nuo 1,01 iki 1,78.

12Pažeidimo trukmės koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į pažeidimo laikotarpį:  

12.1.    Trumpos trukmės pažeidimais laikytini pažeidimai, kurie truko iki 1 metų. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 0,22 iki 0,74.

12.2.    Vidutinės trukmės pažeidimais laikytini pažeidimai, kurie truko nuo 1 metų iki 2 metų. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 0,75 iki 1,26.

12.3.    Ilgos trukmės pažeidimais laikytini pažeidimai, kurie truko ilgiau kaip 2 metus. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 1,27 iki 1,78.

13Pažeidimo masto koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į tiekėjų skaičių, kuris apskaičiuojamas pagal visų mažmeninės prekybos įmonės turimų maisto prekių ir gėrimų tiekėjų, kurių atžvilgiu mažmeninės prekybos įmonė atliko Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus, skaičių: 

13.1.  Mažo masto pažeidimais laikytini mažmeninės prekybos įmonės atlikti Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti draudžiami nesąžiningi veiksmai tiekėjų, kurie sudaro iki 5 procentų visų mažmeninės prekybos įmonės turimų maisto prekių ir gėrimų tiekėjų skaičiaus, atžvilgiu. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 0,22 iki 0,74.

13.2.    Vidutinio masto pažeidimais laikytini mažmeninės prekybos įmonės atlikti Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti draudžiami nesąžiningi veiksmai tiekėjų, kurie sudaro nuo 5 iki 10 procentų visų mažmeninės prekybos įmonės turimų maisto prekių ir gėrimų tiekėjų skaičiaus, atžvilgiu. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 0,75 iki 1,26.

13.3.  Didelio masto pažeidimais laikytini mažmeninės prekybos įmonės atlikti Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti draudžiami nesąžiningi veiksmai tiekėjų, kurie sudaro daugiau kaip 10 procentų visų mažmeninės prekybos įmonės turimų maisto prekių ir gėrimų tiekėjų skaičiaus, atžvilgiu. Tokiu atveju pritaikomas koeficientas, kurio intervalas nuo 1,27 iki 1,78.

14Bazinis baudos dydis yra didinamas arba mažinamas iki 50 procentų, o mažmeninės prekybos įmonei per metus nuo Įstatyme nustatytos baudos paskyrimo pakartotinai padarius tokį patį pažeidimą bazinis baudos dydis didinamas iki 100 procentų, atsižvelgiant į Įstatymo 12 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir (arba) sunkinančias aplinkybes, vertinamas vienu metu, sudedant konkrečiu atveju priskirtus lengvinančių ir (arba) sunkinančių aplinkybių aktualius sumažinimo bei padidinimo procentinius dydžius ir tuomet pritaikant gautą procentinį dydį bazinio baudos dydžio atžvilgiu.

15Jeigu apskaičiuotas mažmeninės prekybos įmonėms skiriamos baudos dydis viršija 0,7 procento jų praėjusių finansinių metų pardavimo pajamų, tai skiriamos baudos dydis mažinamas iki 0,7 procento mažmeninės prekybos įmonių praėjusių finansinių metų pardavimo pajamų.

16Skiriamos baudos dydis apvalinamas iki dešimčių eurų į mažesnę pusę.

 

IV SKYRIUS
BAUDŲ UŽ KITUS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

17Už Įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nurodytus pažeidimus ūkio subjektams skiriamos baudos dydis nustatomas mutatis mutandis vadovaujantis Aprašo III skyriumi.

 

 

––––––––––––––––––––