VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. gruodžio 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-193 „DĖL Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 11 d. Nr. VA-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (toliau – surenkamosios sąskaitos) sumokėtų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, bei mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.“;

1.2. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Nuo euro įvedimo dienos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau – euro įvedimo diena), mokesčių mokėtojo į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokėtos įmokos įskaitomos eurais pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytą įmokų kodą. Mokesčių, mokamų nustatytu įmokos kodu, atskiros mokėjimo prievolės dengiamos šių taisyklių nustatyta tvarka ir eiliškumu.“;

1.3. pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Į surenkamąsias sąskaitas mokesčių mokėtojo pagal atitinkamą įmokos kodą sumokėta pinigų suma įskaitoma tokia tvarka:“;

1.4. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, delspinigių sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje „Mokestinių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ nustatytiems apskundimo terminams, bei nurodytame MAĮ skyriuje nustatyta tvarka ginčijamos mokesčių, baudų, delspinigių sumos sumokėtomis įmokomis ar susidariusia mokestine permoka ir (ar) skirtumu nedengiamos be mokesčių mokėtojo prašymo. Prašymo forma ir pateikimo tvarka nustatyta Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo).“;

1.5. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti šių taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.“;

1.6. pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„16. Nuo euro įvedimo dienos Mokesčių permokų ir / ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esančios sumos eurais, taip pat iki euro įvedimo dienos Mokesčių permokų ir / ar Mokesčio skirtumo sąskaitose susidariusios sumos litais, kurios nuo euro įvedimo dienos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą įskaitomos tokia tvarka:“;

1.7. pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.1. įskaitomos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. bendru įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka;“;

1.8. pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.1. mokestinės nepriemokos, susidariusios anksčiau nei mokestinė permoka ar skirtumas, dengiamos pagal mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo datą.

Jeigu mokestinė nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą litais.

Jeigu mokestinė nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais. 

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai mokestinės nepriemokos suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais;“;

1.9. papildau 19.2 papunktį nauja antrąja pastraipa:

„Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai mokestinės permokos ar skirtumo suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, dengiama mokestinė nepriemoka pagal jos susidarymo datą eurais.“;

1.10. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėtomis įmokomis, taip pat kitų mokesčių permoka ir / ar skirtumu (pagal mokesčių mokėtojų prašymą) gali būti dengiamos ir nepasibaigusio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokestinės nepriemokos ir palūkanų mokėjimo grafiką. Tokiu atveju nepasibaigusio termino įmokos dengiamos pagal mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafike nurodytą šios įmokos sumokėjimo termino datą.“;

1.11. papildau 35 punktą antrąja pastraipa:

Jeigu mokesčių mokėtojo per didelės ar klaidingai sumokėtos nedeklaruojamų ir / ar VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų pinigų sumos į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėtos iki euro įvedimo dienos ir mokesčių mokėtojas pageidauja (pateikdamas 10 punkte nurodytą prašymą) šiomis pinigų sumomis padengti kitas mokestines nepriemokas, kurios susidarė nuo euro įvedimo dienos, tai per didele ar klaidingai sumokėta pinigų suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiamos susidariusios mokestinės nepriemokos ar šių taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos eurais“. 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2, 1.6, 1.8–1.11 papunkčiai įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną. 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                          Dainoras Bradauskas