VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. VA-108 „DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS IR UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. VA-50

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS, UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS IR JOS PRIEDO FR0688P FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 135–137 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1. Tvirtinu:

1.1. Mokestinio tyrimo atlikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama);

1.2. Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formą (toliau – FR0687 forma) (pridedama);

1.3. Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formą ir jos priedo FR0688P formą (toliau – FR0688 forma ir jos priedo FR0688P forma) (pridedama).

2. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) valstybės tarnautojams vadovautis Taisyklėmis ir naudoti FR0687, FR0688 formą ir jos priedo FR0688P formą.

3. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininko pavaduotojai, koordinuojantys jiems pavaldžių administracijos padalinių veiklą, ir AVMI viršininkai.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                              Edita Janušienė 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2021 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. ((14.41Mr)-5K-2113508)-6K-2104982

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo

Nr. VA-50 redakcija)

 

 

MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – mokesčių administratorius) valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojas) atliekamos mokesčių mokėtojų (toliau – mokėtojas) veiklos stebėsenos, veiklos kontrolės ir vizitavimo atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. mokėtojo veiklos stebėsena – tai mokesčių administratoriaus vykdoma veiklos vykdymo ir apie konkretų mokėtoją turimų ir / arba papildomai surinktų bei paties mokėtojo pateiktų duomenų analizė ir / arba dokumentų įvertinimas mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje.

3.2. mokėtojo veiklos kontrolė – tai mokėtojo ūkinės finansinės veiklos, kuria siekiama gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos, kontrolė, apimanti mokėtojų vizitavimą, siekiant nustatyti, kaip mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo srityje.

4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

5. Taisyklės netaikomos, atliekant mokėtojų pateiktų deklaracijų bei kitos informacijos bendrąją analizę, atranką, atliekant automatinį duomenų palyginimą informacinėse sistemose.

Atliekant mokesčių mokėtojų veiklos stebėsenos veiksmus teisės aktų numatytais atvejais  kitose srityse mutatis mutandis taikomos šių taisyklių III skyriaus nuostatos.

 

II SKYRIUS

MOKESTINIO TYRIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 

6. Mokestinio tyrimo tikslas – nustatyti mokėtojo mokesčių deklaracijų ir / ar kitų dokumentų trūkumus ir / ar prieštaravimus, siekiant juos pašalinti, identifikuoti mokesčių įstatymų pažeidimų riziką ir užtikrinti mokesčių įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją.

7. Mokestinio tyrimo uždaviniai:

7.1. stebėti ir kontroliuoti apie mokėtoją turimus duomenis, vykdomą veiklą, vertinant galimas pažeidimų rizikas;

7.2. stebėti naujų mokėtojų veiklą;

7.3. vertinti mokesčių deklaracijose ir / ar ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą;

7.4. stebėti ir kontroliuoti mokėtojo mokestinių prievolių vykdymo teisingumą;

7.5. nustatyti trūkumus ir / ar prieštaravimus  mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityse;

7.6. informuoti mokėtoją apie mokesčių administratoriaus nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus ir pasiūlyti mokėtojui juos ištaisyti;

7.7. analizuoti ir sisteminti mokėtojo veiklos duomenis, nustatyti veiklos pokyčius ir galimų mokesčių įstatymų pažeidimų riziką bei juos įvertinti.

8. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į mokestinio tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirenka mokestinio tyrimo formą, t. y. atlikti stebėseną ar veiklos kontrolę.

 

III SKYRIUS

MOKĖTOJO VEIKLOS STEBĖSENA

 

9. Mokėtojo veiklos stebėsena atliekama be atskiro pavedimo, darbuotojams atliekant tiesiogines funkcijas. Apie atliekamą mokėtojo veiklos stebėseną mokėtojas neinformuojamas, išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymui yra prašoma mokėtojo pateikti papildomos informacijos, duomenų ir / ar dokumentų. Tokiu atveju kreipiantis į mokėtoją telefonu, el. paštu, raštu ar, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) dėl papildomos informacijos, duomenų ir / ar dokumentų pateikimo, jam turi būti pranešama jo veiklos stebėsenos tikslas.

10. Darbuotojas, vykdantis mokėtojo veiklos stebėseną, išnagrinėjęs informaciją apie mokėtoją ir įvertinęs nustatytus mokėtojo pateiktų bei mokesčių administratoriaus turimų duomenų neatitikimus, sprendžia klausimą dėl papildomų duomenų apie mokėtoją, reikalingų trūkumams ir / ar prieštaravimams nustatyti, surinkimo.

11. Mokėtojo veiklos stebėsenos metu papildomi duomenys apie mokėtoją, reikalingi trūkumams ir / ar prieštaravimams nustatyti, surenkami / gaunami:

11.1. iš tiriamojo mokėtojo (siekiant gauti ir / ar patikslinti informaciją (dokumentus), susisiekti su mokėtoju galima telefonu, per Mano VMI, raštu, el. paštu.);

11.2. iš kitų mokėtojų;

11.3. iš kitų valstybės įstaigų ir institucijų;

11.4. iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) mokesčių administratorių;

11.5. kitų informacijos šaltinių.

12. Atlikęs mokėtojo veiklos stebėseną ir nustatęs trūkumus ir / ar prieštaravimus, mokesčių administratorius apie tai taisyklių 9 punkte nurodytais būdais informuoja mokėtoją ir nurodo būdus trūkumams ir prieštaravimams pašalinti, pavyzdžiui:

12.1. pateikti ir / ar patikslinti mokesčio (-ių) deklaraciją (-as), apyskaitą (-as), prekių tiekimo į kitas ES šalis ataskaitą (-as) arba kitus dokumentus;

12.2. sumokėti į biudžetą papildomas mokesčio (-ių) sumas, jeigu nustatomi trūkumai ir / ar prieštaravimai yra lemiantys tokių sumų atsiradimą;

12.3. kt.

13. Nurodytų trūkumų ir / ar prieštaravimų mokėtojo mokesčių deklaracijose ir / ar kituose dokumentuose nepašalinimas yra pagrindas pradėti mokestinį patikrinimą arba inicijuoti kitus veiksmus, skirtus prievolių vykdymui užtikrinti.

14. Sprendžiant klausimą dėl mokestinio patikrinimo pradėjimo turi būti vadovaujamasi šių taisyklių 36, 37 punktų nuostatomis.

 

IV SKYRIUS

MOKĖTOJO VEIKLOS KONTROLĖ IR VIZITAVIMAS

 

15. Mokėtojo veiklos kontrolė pradedama, išrašius Užduotį atlikti mokestinį tyrimą (forma FR0688), kurios forma patvirtinta šias taisykles tvirtinančiu įsakymu (toliau – užduotis).

16. Mokesčių administratorius, išrašęs užduotį, turi informuoti mokėtoją apie numatomą atlikti jo veiklos kontrolę (toliau – mokestinis tyrimas) ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios, išskyrus atvejus, kai mokėtojo neprašoma pateikti papildomos informacijos, duomenų ir / ar dokumentų.

17. Apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą mokėtojas informuojamas raštu, jį išsiunčiant paštu arba per Mano VMI, kuriame nurodoma data ir laikas, kada mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių ar būti savo patalpose, jei numatomas atlikti vizitavimas, nurodomas tikrinimo dalykas, reikalingų preliminariai pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokėtojui aktuali informacija.

18. Apie atliekamą mokestinį tyrimą mokėtojas informuojamas, išskyrus atvejus, kai mokėtojo neprašoma pateikti papildomos informacijos, duomenų ir / ar dokumentų, įteikiant jam mokesčių administratoriaus viršininko ar jo įgalioto asmens pasirašytą užduotį ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios.

Jei mokestinis tyrimas buvo pradėtas neinformavus mokėtojo, tačiau, atliekant mokestinį tyrimą, atsiranda poreikis kreiptis į mokėtoją papildomos informacijos ir / ar dokumentų, mokėtojas supažindinamas su užduotimi.

19. Jeigu mokėtojas jau buvo informuotas apie jo atžvilgiu atliekamą mokestinį tyrimą, o atliekant mokėtojo mokestinį tyrimą, reikalinga atlikti mokėtojo vizitavimą, ar atlikti pakartotinį vizitavimą, taip pat kai mokestinio tyrimo užduočiai atlikti keičiamas arba skiriamas papildomas mokesčių administratoriaus darbuotojas (-ai), jam įteikiamas užduoties priedas (forma FR0688P) (toliau – užduoties priedas).

20. Užduotyje turi būti nurodyta:

20.1. mokesčių administratoriaus pavadinimas ir dokumento pavadinimas;

20.2. užduoties išrašymo data, registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta;

20.3. užduotį atliksiančio (atliekančio) darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;

20.4. mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

20.5. mokėtojo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

20.6. mokestinio tyrimo tikslas;

20.7. kita užduoties formoje numatyta informacija.

21. Užduotį, užduoties priedą, raštą apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą pasirašo centrinio mokesčių administratoriaus ar vietos mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo įgaliotas asmuo.

22. Mokėtoją vizituojantis darbuotojas, prieš patekdamas į mokėtojo patalpas, teritoriją (tarp jų – nuomojamas ar naudojamas panaudos teisinių santykių pagrindu), taip pat į mokėtojo privačias patalpas ir teritoriją, jei jose vykdoma veikla, mokėtojui pateikia tarnybinį pažymėjimą ir užduotį.

23. Mokėtojui atsisakius įleisti darbuotoją į savo patalpas, teritoriją (tarp jų – nuomojamas ar naudojamas panaudos teisinių santykių pagrindu), privačias mokėtojo patalpas ir teritoriją, jei jose vykdoma veikla, apie tai darbuotojas pažymi užduotyje.

24. Vizituodamas mokėtoją, darbuotojas turi teisę paimti mokėtojui priklausančius daiktus, prekių ar produkcijos mėginius ir pavyzdžius, kompiuterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir kitų dokumentų originalus, daryti šių dokumentų kopijas arba išrašus bei juos pažymėti, kad būtų išvengta klastojimo, jei tai būtina mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti.

25. Darbuotojas mokestinio tyrimo metu turi teisę paprašyti mokėtoją pateikti paaiškinimus ir kitus dokumentus apie turtą, jo įsigijimo šaltinius, pajamas, išlaidas ir veiklą, taip pat paaiškinimus dėl kitų aplinkybių.

26. Mokėtojo mokestinio tyrimo metu papildomi duomenys apie mokėtoją, reikalingi trūkumams ir / ar prieštaravimams nustatyti, surenkami / gaunami iš taisyklių 11 punkte nurodytų šaltinių.

27. Atlikęs mokėtojo mokestinį tyrimą, darbuotojas užpildo Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą formą (forma FR0687), kuri patvirtinta šias taisykles tvirtinančiu įsakymu (toliau – pranešimas), atitinkančią taisyklių 29 punkte išdėstytus reikalavimus, kurią ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pasirašymo turi būti įteikiamas mokėtojui.

28. Apie mokestinio tyrimo rezultatus mokėtojas informuojamas visais atvejais, kai, vadovaujantis taisyklių nuostatomis, jis buvo informuotas apie tai, kad jo atžvilgiu atliekamas mokestinis tyrimas, taip pat kai mokestinio tyrimo metu nustatomi trūkumai ir / ar prieštaravimai.

29. Pranešime turi būti nurodyta:

29.1. mokesčių administratoriaus pavadinimas;

29.2. dokumento pavadinimas, dokumento data ir registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta;

29.3. darbuotojo, atlikusio mokėtojo mokestinį tyrimą, pareigos, vardas, pavardė;

29.4. mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, buveinė arba gyvenamosios vietos adresas;

29.5. mokestinio tyrimo vykdymo datos;

29.6. mokestinio tyrimo metu atlikti veiksmai;

29.7. mokestinio tyrimo rezultatai;

29.8. trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo terminas. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokėtojui dienos;

29.9. trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo būdai;

29.10. kita, pranešimo formoje numatyta, informacija (pvz., trūkumų ir / ar prieštaravimų nepašalinimo padariniai, t. y. nurodoma, kad pranešime nurodytų trūkumų ir / ar prieštaravimų nepašalinimas yra pagrindas pradėti mokestinį patikrinimą ir įstatymų nustatyta tvarka taikyti baudas už mokesčių įstatymų pažeidimus (jei jie išaiškinami)).

30. Darbuotojas, užpildydamas pranešimo dalį, kurioje nurodomi nustatytų trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo būdai, mokėtojui gali pasiūlyti tokius trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo būdus:

30.1. pateikti ir / ar patikslinti mokesčio (-ių) deklaraciją (-as), apyskaitą (-as), prekių tiekimo į kitas ES šalis ataskaitą (-as) arba kitus dokumentus;

30.2 sumokėti į biudžetą pranešime nurodytas papildomas mokesčio sumas, jeigu nustatomi trūkumai ir / ar prieštaravimai yra lemiantys tokių sumų atsiradimą;

30.3. kt.

31. Taisyklių 36 punkte numatytais atvejais, kai mokėtojas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti mokestinį patikrinimą, pranešime nenurodoma dalis, skirta siūlymui pašalinti nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus.

32. Pranešimą pasirašo mokestinį tyrimą atlikęs darbuotojas.

33. Pranešimas mokėtojui įteikiamas vadovaujantis MAĮ 164 straipsnio nuostatomis.

34. Mokestinis tyrimas turi būti atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį.

35. Jeigu per mokesčių administratoriaus nurodytą terminą bei pasiūlytu būdu mokėtojas nepašalina nurodytų trūkumų ir / ar prieštaravimų, jų pašalinimui užtikrinti mokesčių administratorius turi imtis kitų MAĮ numatytų veiksmų, pavyzdžiui, pradėti mokestinį patikrinimą.

36. Mokestinio tyrimo metu siūlymas pašalinti nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus mokėtojui neteikiamas ir per objektyviai įmanomą laikotarpį, atsižvelgiant į taikomus atrankos patikrinimams prioritetus, turi būti pradedamas mokestinis patikrinimas, kai nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

36.1. nustatoma finansinių nusikaltimų ir / ar kitų teisės pažeidimų požymių turinčių duomenų;

36.2. kyla įtarimas (mokesčių administratorius turi informacijos / duomenų / faktų), kad mokėtojas gali paslėpti ar sunaikinti mokestiniam patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, mokėtojas nebendradarbiauja su mokesčių administratoriumi, neteikia prašomų dokumentų, paaiškinimų ar buhalterinės apskaitos registrų, nevykdo mokesčių teisės aktuose jam nustatytų pareigų arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių mokestinis patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų;

36.3. prieš tai atlikto mokestinio tyrimo metu mokėtojui buvo pasiūlyta pašalinti nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus, tačiau vėliau mokėtojas, patikslinęs deklaraciją, pakartotinai nurodė tuos pačius duomenis ar jų dalį;

36.4. identifikuojami mokesčių slėpimo požymiai, kai mokesčių bazė sumažinama, slepiant realiai įvykusias ūkines operacijas, buhalterinės apskaitos dokumentuose fiksuojant realiai neįvykusias ūkines operacijas ir kitais būdais, kai yra pagrindas mokesčius apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą;

36.5. identifikuojami mokesčių vengimo požymiai, kai mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaryti, siekiant mokestinės naudos;

36.6. nustatomas mokesčių įstatymų pažeidimų kartotinumas, t. y. kai įtariami mokesčių įstatymų pažeidimai, analogiški nustatytiems ankstesnio mokėtojo mokestinio tyrimo / mokestinio patikrinimo metu;

36.7. nustatomi požymiai, kad mokėtojas sudarė sandorius, naudodamas apsimestinius darinius, apibrėžtus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje ir / ar 32 straipsnio 6 dalyje;

36.8. nustatomi požymiai pažeidimų, dėl kurių mokėtojas gali neatitikti minimalių patikimo mokėtojo kriterijų, vadovaujantis MAĮ 40-1 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis.

37. Mokestinis patikrinimas gali būti nepradedamas, jei nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

37.1. mokėtojas faktiškai yra nemokus, informacija apie jį perduodama teisėsaugos institucijoms ir pradedamas ikiteisminis tyrimas;

37.2. apskaičiuotina mokesčių suma neturėtų reikšmingo poveikio biudžeto pajamoms.

38. Mokėtojas apie priimtą sprendimą atlikti mokestinį patikrinimą turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo, išskyrus MAĮ 121 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, kai pradedamas faktinis mokėtojo mokestinis patikrinimas be pranešimo apie mokestinį patikrinimą išrašymo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Tais atvejais, kai mokėtojas per mokesčių administratoriaus nustatytą terminą ir pasiūlytu būdu pašalina mokesčių administratoriui pateiktų mokesčių deklaracijų ir / arba ataskaitų trūkumus ir / ar prieštaravimus, laikoma, kad deklaracija / ataskaita buvo pateikta pirminės mokesčių deklaracijos / ataskaitos pateikimo dieną. Trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimas nestabdo delspinigių skaičiavimo MAĮ nustatyta tvarka.

 

__________________

 

FR0688 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo

Nr. VA-50 redakcija)

 

 

 

(Mokesčių administratoriaus pavadinimas)

 

UŽDUOTIS

ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ

 

______________Nr. ______________

(data)                     (registracijos numeris)

_________________________

(sudarymo vieta )

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo VII skyriaus nuostatomis, _____________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

valstybės tarnautojai:

1. _____________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardai, pavardės)

2. ______________________________________________________________________________

skiriami atlikti mokesčių mokėtojo____________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris arba ________________________________________________________________________________

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, buveinė arba gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________ mokestinį tyrimą.

 

Mokestinio tyrimo tikslas ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Mokestinį tyrimą pradėti  _____________________ 

(data)                                                        

 

________________________            ________________ ________________________________

(pareigų pavadinimas)                                             (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

Susipažinau (pildoma, kai dokumentas įteikiamas tiesiogiai)

________________________________________________________________________________

 (mokesčių mokėtojo (jo atstovo) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, data)

 

__________________________

 

FR0688 formos

priedas FR0688P

 

 

 

(Mokesčių administratoriaus pavadinimas)

 

UŽDUOTIES

ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ

______________ Nr. ______________

(data) (registracijos numeris)

PRIEDAS

 

______________Nr. _______________

(data)                  (registracijos numeris)

________________________

(sudarymo vieta )

 

 

 

________________________________________________________________________________

(Mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

 

________________________________________________________________________________

buveinė arba gyvenamosios vietos adresas)

 

 

 

Užduoties papildymas: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

_____________________                         _________________     ________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Susipažinau (pildoma, kai dokumentas įteikiamas tiesiogiai)

 

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo (jo atstovo) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, data)

 

__________________

 

FR0687 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo

Nr. VA-50 redakcija)

 

 

 

 

(Mokesčių administratoriaus pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ

 

 

______________________Nr. _________________

(dokumento data)                    (registracijos numeris)

 

_________________________

(dokumento sudarymo vieta )

 

 

Vykdydamas (-i) tiesiogines funkcijas / užduotį atlikti mokestinį tyrimą Nr._____________,

(kas nereikalinga, išbraukti)

________________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

atliko ___________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

 

__________________________________________________________________mokestinį tyrimą.

buveinė arba gyvenamosios vietos adresas)                                                                                  

 

Mokestinis tyrimas atliktas nuo ________________ iki ________________.

(data)                                      (data)

Mokesčių mokėtojo mokestinio tyrimo metu atlikta:

________________________________________________________________________________

(nurodomi mokesčių mokėtojo mokestinio tyrimo metu atlikti veiksmai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

            Nustatyta:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Siūlome per ______dienų nuo Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą įteikimo dienos pašalinti nustatytus trūkumus ir / ar prieštaravimus:

________________________________________________________________________________

(nurodomi konkretūs nustatytų trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo būdai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________________      ___________________          _________________________

(pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

___________________________      ___________________          _________________________

(pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

Su Pranešimu apie atliktą mokestinį tyrimą susipažinau (pildoma, kai dokumentas įteikiamas tiesiogiai)

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo (jo atstovo) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, data)

 

___________________________