VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO nr. 1S-181 „dėl CENTRINIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1S-121

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. CPO Ataskaitą rengia pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą formą šiame Apraše nustatyta tvarka. Į Ataskaitą taip pat įtraukiami duomenys apie sutartis, sudarytas preliminariosios sutarties ar valdomos dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, kai preliminarioji sutartis buvo sudaryta arba dinaminė pirkimų sistema buvo sukurta tik pačios CPO poreikiams.“.

2.   Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. šio Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytą informaciją CPO teikia tais atvejais, kai dinaminė pirkimo sistema sukurta, preliminarioji sutartis sudaryta kitų pirkimų vykdytojų ir CPO poreikiams, tik kitų pirkimų vykdytojų poreikiams arba tik pačios CPO poreikiams;“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Darius Vedrickas

part_e70ed189489c44c18eb9a146dad60579_end