image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1R-76

„DĖL NOTARŲ IR ANTSTOLIŲ DARBO EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. 1R-151

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARŲ IR ANTSTOLIŲ DARBO EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“, 16 punktu, Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“, 24 punktu, atsižvelgdamas į būtinybę imtis saugumo priemonių karantino režimo laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. Įpareigoju:

1.1. notarus ir antstolius imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų rekomendacijų dėl viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencijos, sekti kitą aktualią informaciją, skelbiamą www.sam.lrv.lt svetainėje;

1.2. Lietuvos notarų rūmus teikti asmenims informaciją apie aptarnavimo apribojimus notarų biuruose, koordinuoti notarų veiklą, teikti notarams rekomendacijas ir konsultacijas;

1.3. Lietuvos antstolių rūmus teikti asmenims informaciją apie aptarnavimo apribojimus antstolių kontorose, koordinuoti antstolių veiklą, teikti antstoliams rekomendacijas ir konsultacijas.

2. Nurodau:

2.1. notarams tais atvejais, kai prašoma atlikti notarinį veiksmą ne notaro biuro patalpose, imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija, bei laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų rekomendacijų. Kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma užtikrinti, kad atliekant notarinį veiksmą bus apsaugota notaro ar kitų dalyvaujančių asmenų sveikata ir užkirstas kelias plisti virusui COVID-19, notaras gali nevykti atlikti notarinio veiksmo ne notaro biuro patalpose;

2.2. antstoliams tais atvejais, kai priverstinio vykdymo veiksmui atlikti būtinas tiesioginis antstolio, antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų dalyvavimas (pavyzdžiui, vykdant vykdomuosius dokumentus dėl priverstinio iškeldinimo ar įkeldinimo, vaiko perdavimo, nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos ir panašiai), imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija, laikytis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų rekomendacijų, o kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma užtikrinti, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmą bus apsaugota antstolio, antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių ir kitų dalyvaujančių asmenų sveikata ir užkirstas kelias plisti virusui COVID-19, motyvuotu antstolio patvarkymu priverstinio vykdymo veiksmo atlikimą atidėti.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                    Elvinas Jankevičius