HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-67 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-885 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. D1-252

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. D1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, išnagrinėja ataskaitą, PAV subjektų išvadas, gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, patikrina, ar ataskaitos viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros atliktos pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Tvarkos aprašo reikalavimus, prireikus Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytais atvejais organizuoja pasitarimą Agentūros darbo laiku, parengia pasitarimo protokolą ir ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos, o dėl ataskaitos dėl viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės veiklos – per 20 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos, remdamasi PAV subjektų išvadomis ir PAV proceso metu gauta informacija, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (4 priedas) arba raštu pareikalauja, kad PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų ataskaitą pagal motyvuotus reikalavimus ir (ar) pridedamą protokolą. Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos sprendimas rašomas ant Agentūros blanko. Agentūra pataisytą ir papildytą ataskaitą išnagrinėja ir sprendimą (4 priedas) priima per 15 darbo dienų nuo jos gavimo dienos, dėl viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikomos planuojamos ūkinės veiklos – per 10 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos arba gali pakartotinai teikti motyvuotus reikalavimus pataisyti ar papildyti ataskaitą, nereikalaudama informacijos ir (ar) duomenų, kurių nenurodė pirmą kartą nagrinėdama PAV ataskaitą, tačiau galėjo jų pareikalauti vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 7 dalies nuostatomis. Agentūra sprendimą raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui, PAV dokumentų rengėjui ir PAV subjektams, Tvarkos aprašo V skyriaus 87 punkte nustatyta tvarka jį paskelbia visuomenei susipažinti. Rašte PAV subjektams Agentūra pateikia nuorodą į savo interneto svetainę, kurioje paskelbta Tvarkos aprašo 87 punkte nurodyta informacija.

1.2. Pakeičiu 1.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.15. Pakeičiu 1 priedo 136 punktą ir jį išdėstau taip:

„136. Numatomas planuojamos ūkinės veiklos reikšmingas poveikis visuomenės sveikatai nustatomas vertinant galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai. Poveikis visuomenės sveikatai nagrinėjamas gyventojams, gyvenantiems ūkinės veiklos poveikio zonoje, ir kitiems žmonėms, ypač gyventojų jautriausioms grupėms (pvz., vaikai, senyvo amžiaus žmonės ir ligoniai, jautriausiai reaguojantys į padidėjusią taršą). Atliekant vertinimą rekomenduojama naudotis už sveikatos apsaugą atsakingų institucijų užsakymu parengtomis poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, kurios skelbiamos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje, ir kitų valstybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinėmis rekomendacijomis ar modeliais, mokslinių tyrimų duomenimis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas