LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-451 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2021 METŲ PROGRAMOS I DALIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 1K-274

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo“:

1. Papildau 1 statistikos srities 1.01 temos 1.01.02 potemę 8 punktu:

 

„8.

Neteisėtos migracijos statistinis tyrimas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti, teikti ir skelbti operatyvius ir detalius neteisėtos migracijos ir su jos valdymu susijusius rodiklius, leidžiančius atlikti išsamią situacijos analizę, priimti pagrįstus jos valdymo sprendimus ir prognozuoti eigą

Duomenys renkami ir informacija teikiama bei skelbiama kasdien iki ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio pabaigos

LRV-NUT-39

Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Migracijos departamento, Užsieniečių registro, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbia-vimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) ir kitų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir dokumentų duomenys

Kasdien ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio laikotarpiu

1-4

Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema,
Oficialiosios statistikos portalas (GIS švieslentės),
Atviri duomenys Oficialiosios statistikos portale ir Atvirų duomenų portale,
teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Migracijos departamentui, Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms su neteisėtos migracijos valdymu susijusias funkcijas vykdančioms susijusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,

naudojama informacijos mainams tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Migracijos departamento ir Lietuvos statistikos departamento

10,0“.

 

2. Pakeičiu 4 statistikos srities 4.04 temos 4.04.01 potemės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6.

Ūkių veiklos apskaitos rezultatai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Vykdyti prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos stebėseną, apskaičiuoti vidutinius šių ūkių veiklos rodiklius: gamybos apimtį, pajamas, išlaidas, subsidijas, pelną ir kt.

metinis

T-REG-11

EK-REG-30

LRV-NUT-9

Ūkių veiklos apskaitos ir Lietuvos statistikos departamento statistinių tyrimų duomenys

 

gruodžio 2 d.

1

Oficialiosios statistikos portalas (E. biblioteka),

interneto svetainė vic.lt,                                                                    leidinys Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys 2020),

teikiama Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

136,0“.

 

3. Papildau priedo XII skyrių 39 punktu:

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 565 „Dėl neteisėtos migracijos statistinio tyrimo“.“

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė