LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 4-1099 „DĖL viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ PAKEITIMO 

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. 4-797

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 4-1099 „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų IR pavyzdinių įstatų patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“,

t v i r t i n u pridedamus:

1.   viešosios įstaigos pavyzdinę steigimo akto formą;

2.   viešosios įstaigos pavyzdinę steigimo sutarties formą;

3.   viešosios įstaigos pavyzdinius įstatus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. vasario 1 dieną. 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1099

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-797

redakcija)

 

 

 

_______________________________

(viešosios įstaigos pavadinimas)

 

STEIGIMO AKTAS

 

I SKYRIUS

Steigėjas

 

1. _____________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė,  asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

___________________________________________________________________________________________________________

gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame

___________________________________________________________________________________________________________

kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas

___________________________________________________________________________________________________________

(kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

(toliau – Steigėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – viešąją įstaigą (toliau – Įstaiga) ir sudaro šį Įstaigos steigimo aktą (toliau – Aktas).

 

II SKYRIUS

Steigiamos įstaigos pavadinimas ir Buveinė

 

 

2. Įstaigos pavadinimas – _________________________________________________________________

(viešosios įstaigos pavadinimas)

3. Įstaigos buveinė – _____________________________________________, Lietuvos Respublika.

(adresas, NTR kodas, kai įstaiga steigiama elektroniniu būdu)

 

 

III SKYRIUS

Steigiamos ĮSTAIGOS atstovas, jo teisės ir ĮGALIOJIMAI

 

 

4. Steigiamai Įstaigai atstovauja ___________________________________________________________

(steigėjas; kitas asmuo: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi

___________________________________________________________________________________________________________

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė

___________________________________________________________________________________________________________

forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas,

___________________________________________________________________________________________________________

pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

(toliau – Atstovas).

 

5. Atstovas turi teisę sudaryti visus sandorius steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų ir privalo nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius Įstaigai prievolių atsiranda tuomet, kai sandorius po Įstaigos įregistravimo patvirtina Įstaigos vadovas.

 

6. Atstovas įgaliojamas parengti Įstaigos įstatus ir pateikti juos Steigėjui.

 

7. Atstovas per 7 dienas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre perduoda Įstaigos vadovui steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų sudarytus dokumentus ir su Įstaigos steigimu susijusius dokumentus.

 

 

IV SKYRIUS

Įstaigos veiklos tikslai ir sritis (sritys)

 

8. Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:

_______________________________________________________________________________________________

(nurodoma veiklos sritis (sritys)

__________________________________________________________________________________________________________.

 

V SKYRIUS

steigėjo turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai

 

 

9. Steigėjas per ________ dienų (-as; -ą) nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre

(skaičius)

įsipareigoja perduoti Įstaigai įnašą. Steigėjo įnašas daromas ______________________________

(pinigai ir (arba) materialusis, nematerialusis

_____________________________________________________________________________________________.

turtas)

 

10. Steigėjo įnašo suma (vertė) – _______________________________________________eurų.    

(pinigų suma, materialaus ar nematerialaus turto vertė pagal turto vertinimo aktą)

 

11. Steigėjas įnašą Įstaigai perduoda Įstaigos įstatų nustatyta tvarka. Įnašas (materialusis ir nematerialusis turtas) turi būti įvertintas Viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

12. Steigėjo neturtiniai įsipareigojimai: ______________________________________________.

(nurodomi, jeigu Steigėjas jų turi)

13. Steigėjo neturtinių įsipareigojimų įvykdymo tvarka ir terminai: ________________________

(nurodomi kiekvieno

______________________________________________________________________________. įsipareigojimo įvykdymo tvarka ir terminai)

 

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVAS

 

14. Įstaigos vadovu Steigėjas skiria __________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

_______________________________________________________________________________.

asmens dokumentus išdavusi valstybė, gyvenamosios vietos adresas)

 

15. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

16. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu Įstaigos vardu sudaro _________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

__________________________________________________________________________________________________________.

(kai asmuo jo neturi, – gimimo data), asmens dokumentus išdavusi valstybė, gyvenamosios vietos adresas)

 

 

 

VII SKYRIUS

įstaigos steigimo išlaidų kompensavimO TVARKA

 

17. Įstaigos steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už Įstaigos steigimą – ______________________________________________________________________________.

 

(mokamas – nurodoma atlyginimo suma (eurais); nemokamas)

 

 

18. Ne vėliau kaip per

 

dienų (-as; -ą) nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių

 

(skaičius)

 

asmenų registre Įstaiga kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sumoka Akto 17 punkte nurodytą atlyginimą už Įstaigos steigimą, jeigu jis mokamas.

 

VIII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

19. Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. Aktas laikomas sudarytu, kai jį pasirašo Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo. Akto sudarymo data – _________________.

(data)

20. Aktas sudarytas _________ vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių).

(skaičius)

 

 

 

___________________ _____________ _____________________________ ___________

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

___________________


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1099

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-797

redakcija)

 

 

____________________________

(viešosios įstaigos pavadinimas)

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

I SKYRIUS

STEIGĖJAI

 

1. Steigėjai:

1.1. ___________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, - gimimo data), gyvenamosios

 

_____________________________________________________________________________________________________________

vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami duomenys

___________________________________________________________________________________________________________

apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas __________________________________________________________________________________________________________;

(kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

1.2. ____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data),

 

______________________________________________________________________________________________________________

gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame

____________________________________________________________________________________________________________

kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė,  asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas __________________________________________________________________________________________________________.

(kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – viešąją įstaigą (toliau – Įstaiga) ir sudaro šią Įstaigos steigimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

II SKYRIUS

Steigiamos įstaigos pavadinimas ir Buveinė

 

2. Įstaigos pavadinimas – ___________________________________________________________

(viešosios įstaigos pavadinimas)

3. Įstaigos buveinė – _____________________________________________, Lietuvos Respublika.

(adresas, NTR kodas, kai įstaiga steigiama elektroniniu būdu)

 

 

 

III SKYRIUS

Steigiamos ĮSTAIGOS atstovas, jo teisės ir ĮGALIOJIMAI

 

4. Steigiamai Įstaigai atstovauja _____________________________________________________

(steigėjas; kitas asmuo: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi

________________________________________________________________________________

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė

___________________________________________________________________________________________________________

forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas,

 

___________________________________________________________________________________________________________

pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

(toliau – Atstovas).

 

5. Atstovas turi teisę sudaryti visus sandorius steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų ir privalo nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius Įstaigai prievolių atsiranda tuomet, kai juos po Įstaigos įregistravimo patvirtina Įstaigos vadovas.

 

6. Atstovas įgaliojamas parengti Įstaigos įstatus ir pateikti juos Steigėjams.

 

7. Atstovas per 7 dienas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre perduoda Įstaigos vadovui steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų sudarytus ir su Įstaigos steigimu susijusius dokumentus.

 

 

IV SKYRIUS

Įstaigos veiklos tikslai ir sritis (sritys)

 

8. Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:

______________________________________________________________________________________________

(nurodoma veiklos sritys) _______________________________________________________________________________________.

 

V SKYRIUS

steigėjŲ turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai

 

9. Steigėjų turtiniai įsipareigojimai yra šie:

9.1. Steigėjas ________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi,

 

_____________________________________________________________________________________________________________

– gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data,

___________________________________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi

___________________________________________________________________________________________________________

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

per ________ dienų (-as; -ą) nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoja perduoti

(skaičius)

Įstaigai įnašą  – _________________________________________________________________________,

(pinigai ir (arba) materialusis, nematerialusis turtas)

 

kurio suma (vertė) _______________________________________________________eurai (-ų).

(įnešamo materialiojo ir nematerialiojo turto vertė skaičiais pagal Sutarties 10 punkte nurodytą vertinimą)

 

 

 

 

9.2. Steigėjas _________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi,

 

______________________________________________________________________________________________________________

– gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data,

____________________________________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi

_______________________________________________________________________________________

valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

per ________ dienų (-as; -ą) nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoja perduoti

(skaičius)

Įstaigai įnašą  – _________________________________________________________________________,

(pinigai ir (arba) materialusis, nematerialusis turtas)

 

kurio suma (vertė) _______________________________________________________eurai (-ų).

(įnešamo materialiojo ir nematerialiojo turto vertė skaičiais pagal Sutarties 10 punkte nurodytą vertinimą)

 

10. Steigėjai perduoda Įstaigai įnašus Įstaigos įstatų nustatyta tvarka. Įnašas materialiuoju ir   nematerialiuoju turtu turi būti įvertintas Viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

11. Steigėjų neturtiniai įsipareigojimai:

11.1. Steigėjas ________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi,

__________________________________________________________________________________________________

– gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data,

_______________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė,

_______________________________________________________________________________________

asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

įsipareigoja: __________________________________________________________________________________

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra,

__________________________________________________________________________________________________;

neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

11.2. Steigėjas __________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi,

__________________________________________________________________________________________________

– gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data,

________________________________________________________________________________

registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, buveinė, atstovo vardas ir pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė,

________________________________________________________________________________

asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

įsipareigoja: _______________________________________________________________________

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra,

_________________________________________________________________________________.

neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVAS

 

12. Įstaigos steigiamasis susirinkimas nešaukiamas. Steigėjų bendru sutarimu Įstaigos vadovu skiriamas ________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, išdavusi asmens dokumentus, asmens kodas (kai asmuo jo neturi,

_________________________________________________________________________________________________.

– gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

13. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

14. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu Įstaigos vardu sudaro: _____________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė,

_________________________________________________________________________________________________.

asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

 

 

VII SKYRIUS

įstaigos steigimo išlaidų kompensavimO TVARKA

 

15. Įstaigos steigimo metu steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už Įstaigos steigimą – _____________________________________________________________________ .

(mokamas – nurodoma atlyginimo suma (eurais); nemokamas)

16. Ne vėliau kaip per ______ dienų (-as; -ą) nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre

(skaičius)

Įstaiga kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sumoka Sutarties 15 punkte nurodytą atlyginimą už Įstaigos steigimą, jeigu jis mokamas.

 

VIII SKYRIUS

GINČŲ TARP STEIGĖJŲ SPRENDIMO TVARKA

 

17. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis.

18. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

19. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Sutarties sudarymo data – ___________.

(data)

20. Sutartis sudaryta ______ vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių).

(skaičius)

 

________________________ _________________ ___________________________ ________

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

_____________________________ ____________________ _________________________________ _________

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

 

_________________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1099

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-797 redakcija)

 

 

 

 

 

 

(viešosios įstaigos pavadinimas)

 

 

ĮSTATAI

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

 

 

1.

 

(toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės

 

 

(viešosios įstaigos pavadinimas)

 

 

viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

 

2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

 

3. Įstaigos veiklos laikotarpis –

.

 

 

(neribotas; laiko riba datomis)

 

4. Įstaigos finansiniai metai –

 

.

 

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

 

 

II SKYRIUS

Įstaigos veiklos tikslai

 

 

 

5. Įstaigos veiklos tikslai:

 

 

(apibūdinant tikslus išsamiai nurodyti veiklos sritis ir rūšis)

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

III SKYRIUS

ASMENS TAPIMO naujU dalininkU tvarka

 

 

 

6. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nusipirkęs ar kitais būdais įgijęs) dalininko teises.

 

7. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

 

7.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti; asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data)), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas;

 

7.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

 

7.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

 

8. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

 

8.1. Apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos dalininko teisių įgijimo sandorio šalys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat dalininko teises perleidusio dalininko įnašų į dalininkų kapitalą vertė, jeigu ji nurodyta dalininko teisių įgijimą liudijančiame dokumente. Pranešime turi būti nurodyta: dalininko teises perleidęs dalininkas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data); juridinio asmens pavadinimas); dalininko teises įgijęs asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi, – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data;

 

8.2. Dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

 

9. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 7.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 8.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 7.3 papunkčio nuostatas ar 8.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 8.2 papunkčio nuostatas.

 

10. Atlikus Įstatų 9 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

 

 

IV SKYRIUS

dalininko teisių pArdavimo kitiems asmenims tvarka

 

 

 

11. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).

 

12. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai Įstatų 19 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.

 

13. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.

 

14. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 11–13 punktuose nurodytų veiksmų.

 

 

 

V SKYRIUS

dalininkŲ įnašų perdavimo įstaigai tvarka

 

 

 

15. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

 

15.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;

 

15.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašius turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

 

 

VI SKYRIUS

Įstaigos organai

 

 

 

16. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.                           

 

17. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, taip pat Įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Viešųjų įstaigų įstatyme.

18. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Įstaigos vadovas.

 

19. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui

_____________________________________________________________________________

(išsiunčia registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, _____________________________________________________________________________.

 

įteikia pranešimą pasirašytinai; elektroninių ryšių priemonėmis)

 

20. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 19 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

 

21. Visuotiniame dalininkų susirinkime visi dalininkai turi po vieną balsą.                                                           

 

22. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami__________________ visų

(2/3 arba skaičiais nurodoma didesne dalimi)

susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma:

 

22.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

 

22.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

 

22.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.

 

23. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 

 

 

VII SKYRIUS

filialų ir atstovybių steigimO IR jų veiklos nutraukimo tvarka

 

 

 

24. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

 

 

VIII SKYRIUS

dokumentų ir kitos informacijos apie įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka

 

 

 

25. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.

 

26. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

 

 


IX SKYRIUS

Viešų pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

 

 

27. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami

 

 

 

(nacionaliniame laikraštyje

 

.

 

(laikraščio pavadinimas) ir (arba) VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)

 

28. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

 

29. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

 

 

X SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ pateikimo visuomenei TVARKA

 

 

30. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.

 

31. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.

 

32. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

 

 

XI SKYRIUS

įstatų keitimo tvarka

 

 

 

33. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

 

 

 

 

 

 

 

Įstatai pasirašyti

20

 

m.

 

 

 

d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________