LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1K-194

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAVIMŲ, BŪTINŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PROJEKTUI SUDARYTI, FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 1K-497

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1K- 194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAVIMŲ, BŪTINŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PROJEKTUI SUDARYTI, FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 7.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formas:

1.1. Programos sąmatos (BF-1);

1.2. Išlaidų prekėms ir paslaugoms (BF-2);

1.3. Išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui (BF-3);

1.4. Išlaidų stipendijoms ir išmokoms (BF-4);

1.5.  Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m. programos sąmata ( BF-5)

1.6. Išlaidų socialinei paramai natūra (BF-6);

1.7. Išlaidų socialinei paramai pinigais (BF-7);

1.8. Išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai (BF-8);

1.9. Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (BF-9);

1.10. n – (n+2)-ųjų metų programų asignavimų suvestinė (BF-10);

1.11. Išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui (BF-11);

1.12. Išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, darbo užmokesčiui (BF-12);

1.13. Išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui (BF-13);

1.14. Išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui (BF-14);

1.15.  Profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių (BF-15);

1.16. Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių (BF-16).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai (programų vykdytojai) užpildytas BF-1, BF-2, BF-4 – BF-16 formas pateikia asignavimų valdytojams.

2.2. asignavimų valdytojai Finansų ministerijai pateikia:

2.2.1. užpildytą BF-1 formą pagal programą, valstybės funkciją, programos finansavimo šaltinį ir suvestinę asignavimų valdytojo programų sąmatą;

2.2.2. užpildytas BF-2 – BF-4 ir BF-6 – BF-9 formas pagal programą, programos finansavimo šaltinį ir suvestinę asignavimų valdytojo programų formą;

2.2.3. užpildytą BF-5 formą pagal programos priemonę (dotacijos paskirtį);

2.2.4. užpildytą BF-10 formą.

3. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms, nustatant biudžetų projektų sudarymo tvarką, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis atitinkamomis skaičiavimų formomis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius