LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 29 D.

ĮSAKYMO NR. ĮV-684 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 05.4.1-CPVA-V-301 „AKTUALIZUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 8 d. Nr.ĮV-388

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 197 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ĮV-419 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 54 ir 59 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. kovo 21 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010), kuriai pritarta Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2021 m. lapkričio 25 d. protokolu Nr. Ek-57-9:

1S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ Žemaičių muziejaus „Alka“ įgyvendinamam projektui „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010) – iki 40 535 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių eurų).

2.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-684 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ 1 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadini-mas

 

Pro-jekto part-ne-riai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš ku-rio: de mi-ni-mis pa-gal-ba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūri-nių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respubli-kos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

„9.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0010

Žemaičių muziejus „Alka“

190599771

Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę

-

5 590 848,51

 

5 590 848,51

-

4 752 221,23

838 627,28“

 

 

 

 

3I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                     Simonas Kairys