ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RĖMIMO

(BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO) SUTARTIES

FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. A-779

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 punkto 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, siekdamas įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 5 programos 01 02 01 priemonę „Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus“:

1. T v i r t i n u Verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties formoje numatytos esminės nuostatos negali būti keičiamos.

3. L a i k a u negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. A-1290 „Dėl verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties formos patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

 

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A-779

 

(Sutarties forma)

 

VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RĖMIMO

(BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO)

SUTARTIS

 

2018 m.___________ d. Nr.

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Paramos teikėjas), atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, ir __________________________________________________________________________,                        (įmonės pavadinimas arba fizinio asmens, besiverčiančio individualia veikla, vardas, pavardė)

(toliau – Paramos gavėjas), kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, vadovaudamosi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatais sudarome šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitariame:

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Sutarties dalykas yra parama verslo projektui „_______________________________

(projekto pavadinimas)

(toliau – Verslo projektas) įgyvendinti ir tam reikalingoms išlaidoms padengti.

2. Sutartyje vartojamos sąvokos:

2.1. parama – valstybės, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, privačių rėmėjų lėšos, skirtos smulkiojo verslo subjektų verslo projektų įgyvendinimo išlaidoms padengti. Paramos lėšos numatomos Savivaldybės strateginio veiklos plano Miesto ekonominės plėtros programoje ir savivaldybės biudžete;

2.2. Paramos gavėjas – smulkiojo verslo subjektas, kuriam Komisija nustatė teisę gauti paramą;

2.3. Verslo projektas – verslo idėjos įgyvendinimo planas, siekiant sukurti naują arba iš esmės patobulinti esamą produktą, paslaugą, įsteigti naujų darbo vietų ir uždirbti pelno;

2.4. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatuose, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Parama išmokama išlaidų kompensavimo būdu, tik už faktiškai patirtas išlaidas, Paramos gavėjui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Parama gali būti naudojama tik Verslo projekto išlaidų sąmatoje (1 priedas) nurodytoms finansuoti tinkamoms išlaidoms, kaip tai numatyta Smulkiojo verslo rėmimo nuostatų 29.1 papunktyje. 

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

4. Paramos gavėjas įsipareigoja:

4.1. skirtą paramą naudoti tik 1 punkte nurodytam Verslo projektui įgyvendinti reikalingoms išlaidoms padengti;

4.2. pateikti Paramos teikėjui Paramos teikėjo lėšomis finansuojamų išlaidų ataskaitą (2 priedas) ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytų terminų;

4.3. įsteigti ir ne mažiau kaip 12 mėnesių išlaikyti darbo vietų skaičių ne mažesnį, nei ___ (vietų skaičius, nurodytas Verslo projekte), įskaitant darbo vietą sau;

4.4. dalyvauti ir pristatyti savo sukurtą arba patobulintą produktą ar paslaugą bent vienoje verslo parodoje, vykstančioje Šiaulių mieste 201.... m.;

4.5. tinkamai vykdyti finansuojamą veiklą ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, kaip numatyta Sutarties 7 punkte, ir:

4.5.1.   laiku atsiskaityti su samdomais darbuotojais, tiekėjais ir kitais kreditoriais;

4.5.2.   tinkamai vykdyti mokestines prievoles mokesčių administratoriams;

4.6. pateikti Paramos teikėjui tarpines finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitas iki gruodžio 15 d.;

4.7. pateikti Paramos teikėjui ketvirtines finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitas per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus;

4.8. Paramos teikėjo prašymu pateikti kitus dokumentus, reikalingus Paramos gavėjo veiklai ir tinkamam paramos panaudojimui įvertinti;

4.9. Paramos teikėjui paprašius, pristatyti savo verslo projektą, informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teiktą pagalbą, su verslo projekto įgyvendinimu susijusią patirtį Savivaldybės organizuojamuose verslumo skatinimo renginiuose;

4.10. viešinti informaciją apie Savivaldybės suteiktą paramą savo interneto svetainėje (jei tokį turi);

4.11. pasikeitus Paramos gavėjo kontaktiniams duomenims (adresui, telefono numeriui, el. pašto adresui), pranešti naujus kontaktinius duomenis Paramos teikėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo.

5. Paramos teikėjas įsipareigoja:

5.1. skirti paramą iki _________Eur, bet ne daugiau kaip 50 procentų kompensuoti tinkamų Verslo projekto išlaidų;

5.2. išmokėti 50 procentų 5.1 papunktyje nurodytos paramos sumos iki Paramos gavėjo dalyvavimo parodoje dienos, kai Paramos gavėjas pateikia išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

5.3. išmokėti likusią neišmokėtą skirtos paramos dalį iki 201... m. gruodžio 31 d., jei tarpinių veiklos rezultatų ataskaitų analizės metu nustatyta, kad Paramos gavėjas tinkamai vykdo veiklą (pagal 4.5 papunktyje nurodytus reikalavimus) ir išlaidos yra patirtos iki 20....metų gruodžio 5 d.;

5.4. Paramos gavėjui pageidaujant, suteikti finansavimą pagal kitas Smulkiojo verslo rėmimo finansavimo konkurso sąlygose numatytas paramos formas, į kurias turi teisę Paramos gavėjas;

5.5. pervesti skirtos paramos sumą Paramos gavėjui į Paramos gavėjo nurodytą sąskaitą Nr. LT ____________________.

6. Paramos teikėjo teisės:

6.1. reikalauti dokumentų, kurie reikalingi tinkamam paramos skyrimui ir Paramos gavėjo veiklai įvertinti;

6.2. neišmokėti skirtos paramos, jei nepateikiami finansuojamas išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba kyla abejonių dėl jų teisėtumo;

6.3. 24 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, kaip numatyta Sutarties 7 punkte, kontroliuoti, ar tinkamai vykdoma Paramos gavėjo veikla;

6.4. nustačius, kad veikla nevykdoma, vykdoma netinkamai arba nesilaikoma Sutarties sąlygų, reikalauti, kad Paramos gavėjas grąžintų pervestas lėšas: neįvykdęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir nutraukęs veiklą pirmaisiais metais po Sutarties pasirašymo, privalo grąžinti 80 proc. gautos paramos, nutraukęs veiklą antraisiais metais po Sutarties pasirašymo, privalo grąžinti 50 proc. gautos paramos;

6.5. jei po faktinio paramos skyrimo paaiškėja, kad Paramos gavėjas buvo padaręs ekonominio pobūdžio pažeidimų, reikalauti grąžinti išmokėtas paramos lėšas;

6.6. jei grąžintinos lėšos negrąžinamos, lėšas išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PATEIKIMAS, NUTRAUKIMAS

 

7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis, todėl šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą) ir galioja, kol bus įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai.

8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva, apie Sutarties nutraukimą įspėjus kitą šalį ne mažiau kaip prieš 10 dienų.

9. Nutraukus Sutartį anksčiau nustatyto termino šalių sutarimu, vienos iš šalių iniciatyva ar dėl Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, Paramos gavėjas praranda teisę į suteiktą paramą ir ne vėliau kaip per 30 dienų privalo grąžinti jam išmokėtą paramą taip, kaip numatyta 6.4. punkte.

10. Sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai įforminami rašytiniu šalių susitarimu ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

11. Visi iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu ar kitais teisės aktuose numatytais būdais.

 

V SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie yra išduodami Sutarties šalims ir kurie turi vienodą juridinę galią.

13. Tai, kas nereglamentuota Sutartyje, sprendžiama taip, kaip numatyta Savivaldybės tarybos sprendimuose, reglamentuojančiuose Paramos skyrimą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Paramos teikėjas

Paramos gavėjas

Šiaulių miesto savivaldybė

Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas

Vasario 16-osios g. 62

Asmens kodas / Įmonės kodas

LT-76295 Šiauliai

Buveinės adresas:

Įstaigos kodas 188771865

 

Tel.

El. p.

 

Šalių parašai:    

 

 

 

A.  V. A. V.

 

Šiaulių miesto savivaldybės

Verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties

1 priedas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ SĄMATA

 

20___m. ____________________d.

Šiauliai

 

1. Paramos gavėjo duomenys:

 

Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas, pavardė

 

Įmonės kodas / Asmens kodas

 

Adresas, telefonas

 

Finansavimo sutarties Nr. ir data

 

Verslo projekto, finansuojamo iš biudžeto lėšų, pavadinimas

 

 

2. Išlaidos:

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Pastabos

1

2

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Juridinio asmens vadovas / Fizinis asmuo                  __________                       ___________________

A. V.                                (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

Juridinio asmens finansininkas                      __________                      ___________________

A. V.                                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Šiaulių miesto savivaldybės

Verslo projekto įgyvendinimo rėmimo (biudžeto lėšų naudojimo) sutarties

2 priedas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

20___m. ____________________d.

Šiauliai

 

1. Paramos gavėjo duomenys:

 

Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas, pavardė

 

Įmonės kodas / Asmens kodas

 

Adresas, telefonas

 

Finansavimo sutarties Nr. ir data

 

Verslo projekto, finansuojamo iš biudžeto lėšų, pavadinimas

 

 

2. Išlaidos:

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Dokumento, pagal kurį sumokėta, pavadinimas, data ir Nr.

Banko pavedimo ar kasos išlaidų orderio  data ir Nr.

Pastabos

1

2

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens vadovas / Fizinis asmuo                  __________                       ___________________

A. V.                                (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

Juridinio asmens finansininkas                      __________                      ___________________

A. V.                                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)