LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 26:2006 „MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIAI KRITERIJAI“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 9 d. Nr. V-168

Vilnius

 

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. 646 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:1998 „Maisto žaliavos ir produktai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 99-2753);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 274 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:1998 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1630).

 

3. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-168

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 26:2006 „MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIAI KRITERIJAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato maisto produktų tvarkymo mikrobiologinius kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikoje veikiantiems maisto produktų gamintojams, įgyvendinant rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą savikontrolę.

2. Šioje higienos normoje išdėstyti kriterijai papildo 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/ 2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (toliau -Reglamentas) nustatytus maisto produktų tvarkymo proceso higienos mikrobiologinius kriterijus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje gaminamų maisto produktų specifiką bei su maisto produktų vartojimu susijusią riziką visuomenės sveikatai.

3. Ši higienos norma netaikoma:

3.1. pateiktiems į rinką maisto produktams;

3.2. importuojamiems ar tranzitu per Lietuvos Respubliką gabenamiems maisto produktams;

3.3. asmeniniam naudojimui ar paruošimui skirtų maisto produktų gamybai, asmeniniame namų ūkyje vartojamiems maisto produktams arba su asmeniniu namų ūkio vartojimu susijusių maisto produktų tvarkymu.

 

4. Maisto produktus draudžiama tiekti rinkai, jei juose yra patogeninių mikroorganizmų (25 g arba 25 ml produkto jų neturi būti) ar viršyta užterštumo riba, nustatyta šioje higienos normoje. Atskiroms maisto produktų grupėms būdingiausi patogeniniai mikroorganizmai nurodyti po produktų grupių lentelėmis.

5. Maisto produktų gamintojai turi užtikrinti, kad maisto produktai gamybos proceso pabaigoje atitiktų šios higienos normos 1-5 lentelėse nustatytus mikrobiologinius kriterijus. Atsižvelgę į konkrečios įmonės maisto tvarkymo proceso higienos ypatumus, maisto produktų gamintojai gali išplėsti tikrinamų mikroorganizmų sąrašą.

6. Maisto produktų mikrobiologiniai tyrimai atliekami pagal galiojančius standartizuotus metodus. Standartų sąrašas pateiktas šios higienos normos priede.

 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

7. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

patogeniniai mikroorganizmailigas sukeliantys mikroorganizmai;

atitiktis mikrobiologiniams kriterijamspatenkinami ar priimtini rezultatai, nurodyti šios higienos normos 1–5 lentelėse.

Kitos vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.

 

III. SANTRUMPOS

 

8. Šioje higienos normoje vartojamos santrumpos:

n – mėginį sudarančių vienetų skaičius;

c – mėginio vienetų, kurių vertės yra tarp m ir M, skaičius;

m – didžiausias leidžiamas mikrobiologinis kriterijus visuose tyrimui paimtuose mėginio vienetuose, išreiškiamas indikuojamų mikroorganizmų skaičiumi konkrečiame tiriamo maisto produkto kiekyje (1 g arba 1 ml). Rezultatas patenkinamas, kai mikroorganizmų skaičius neviršija m;

M – didžiausias leidžiamas mikrobiologinis kriterijus visuose tyrimui paimtuose mėginio vienetuose, išreiškiamas indikuojamų mikroorganizmų skaičiumi konkrečiame tiriamo maisto produkto kiekyje (1 g arba 1 ml). Rezultatas nepatenkinamas, kai viename ar keliuose mėginio vienetuose mikroorganizmų skaičius yra lygus M arba didesnis;

ksv – kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

 

IV. MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIAI KRITERIJAI

 

9. Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai pateikiami šios higienos normos 1-5 lentelėse.

 

1 lentelė. Pieno ir pieno produktų mikrobiologiniai kriterijai

Maisto produkto pavadinimas

Mikroorganizmai

Mėginio vienetų skaičius

Užterštumo riba

n

c

m

M

1

2

3

4

5

6

1. Žalias karvių, ožkų ir avių pienas, skirtas tiesiogiai vartoti ir gaminti pieno produktams be šiluminio apdorojimo

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

2

500 ksv/ml

2000 ksv/ml

Salmonella

5

0

25 ml neturi būti

2. Varškė ir varškės gaminiai, pagaminti iš žalio pieno

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

2

10 ksv/g

100 ksv/g

Koliforminės bakterijos

5

2

1000 ksv/g

10000 ksv/g

3. Varškė ir varškės gaminiai, pagaminti iš pieno, kuris buvo apdorotas termiškai žemesnėje temperatūroje nei pasterizuojant

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

2

10 ksv/g

100 ksv/g

Koliforminės bakterijos

5

2

10 ksv/g

100 ksv/g

4. Varškė ir varškės gaminiai, pagaminti iš pasterizuoto pieno arba pieno, apdoroto aukštesnėje temperatūroje nei pasterizuojant

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

2

10 ksv/g

100 ksv/g

Dažniausiai pasitaikantys patogeniniai mikroorganizmai – L. monocytogenes

 

2 lentelė. Mėsos gaminių mikrobiologiniai kriterijai

Maisto produkto pavadinimas

Mikroorganizmai

Mėginio vienetų skaičius

Užterštumo riba

n

c

m

M

1

2

3

4

5

6

1. Virti, karštai rūkyti ir kepti mėsos ir (arba) paukštienos gaminiai

Bendras mikroorganizmų skaičius

5

2

2000 ksv/g

10000

ksv/g

Koliforminės bakterijos

5

2

≤ 1 ksv/g

10 ksv/g

Salmonella

5

0

25 g neturi būti

2. Virti rūkyti, šaltai rūkyti, vytinti mėsos ir (arba) paukštienos gaminiai

Koliforminės bakterijos

5

2

≤ 1 ksv/g

10 ksv/g

Salmonella

5

0

25 g neturi būti

Dažniausiai pasitaikantys patogeniniai mikroorganizmai: L. monocytogenes, Campylpbacter spp., E coli O157

 

3 lentelė. Žuvininkystės produktų mikrobiologiniai kriterijai

Maisto produkto pavadinimas

Mikroorganizmai

Mėginio vienetų skaičius

Užterštumo riba

n

c

m

M

1

2

3

4

5

6

1. Rūkyti žuvininkystės produktai

Bendras mikroorganizmų skaičius

5

3

10000 ksv/g

100000 ksv/g

E. coli

5

3

10 ksv/g

500 ksv/g

V. parahaemolyticus

5

0

< 100 ksv/g

2. Vytinti žuvininkystės produktai

C. perfringens

5

1

10 ksv/g

100 ksv/g

Dažniausiai pasitaikantys patogeniniai mikroorganizmai – L. monocytogenes

 

4 lentelė. Kepinių mikrobiologiniai kriterijai

Maisto produkto pavadinimas

Mikroorganizmai

Mėginio vienetų skaičius

Užterštumo riba

n

c

m

M

1

2

3

4

5

6

Miltiniai konditerijos kepiniai su įdarais

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

1

100 ksv/g

1000 ksv/g

B. cereus

5

0

1000 ksv/g

10000 ksv/g

Salmonella

5

0

25 g neturi būti

 

5 lentelė. Kitų maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai

Maisto produkto pavadinimas

Mikroorganizmai

Mėginio vienetų skaičius

Užterštumo riba

n

c

m

M

1

2

5

4

5

6

Patiekalai ir kulinarijos gaminiai, paruošti tiesioginiam vartojimui (nenurodyti kitose lentelėse)

B. cereus

5

2

1000 ksv/g

10000 ksv/g

Koagulazę gaminantys stafilokokai

(S. aureus)

5

2

100 ksv/g

1000 ksv/g

Salmonella

5

0

25 g neturi būti

______________

 

Lietuvos higienos normos HN 26:2006

„Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“

priedas

 

TYRIMO METODŲ SĄRAŠAS

 

1. LST EN ISO 4833 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis metodas. Kolonijų skaičiavimo 30 °C temperatūroje metodas.

2. LST EN ISO 6579 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas.

3. LST EN ISO 6888-1 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiavimas. Bendrasis metodas. 1 dalis. Metodas, naudojant Baird-Parkerio agaro terpę.

4. LST EN ISO 6888-2 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiavimas. Bendrasis metodas. 2 dalis. Metodas, naudojant triušių kraujo plazmos fibrinogeno agaro terpę.

5. LST EN ISO 7932 Mikrobiologija. Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Kolonijų skaičiaus nustatymas 30 °C temperatūroje.

6. LST EN ISO 7937 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiavimo metodas. Kolonijų skaičiavimo metodas.

7. LST EN ISO 11290-1 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas ir skaičiavimas. Bendrasis metodas. 1 dalis. Aptikimo metodas.

8. LST EN ISO 11290-2 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimo ir skaičiaus nustatymo bendrasis metodas. 2 dalis. Skaičiavimo metodas.

9. LST EN ISO 16654 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis žarninių lazdelių (Escherichia coli) O157 aptikimo metodas.

10. LST ISO 4831 Mikrobiologija. Koliforminių bakterijų skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Tikėtiniausiojo skaičiaus metodas.

11. LST ISO 4832 Mikrobiologija. Koliforminių bakterijų skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Kolonijų skaičiavimo metodas.

12. LST ISO 5541-1 Pienas ir pieno produktai. Koliforminių bakterijų skaičiavimas. 1 dalis. Kolonijų skaičiaus nustatymas 30 °C temperatūroje.

13. LST ISO 5541-2 Pienas ir pieno produktai. Koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Labiausiai tikėtino skaičiaus nustatymas 30 °C temperatūroje.

14. LST ISO 7251 Mikrobiologija. Ešerichijų (Escherichia coli) skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Labiausiai tikėtino skaičiaus nustatymas.

15. LST ISO 16649-1 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis žarninių lazdelių (Escherichia coli), pasižyminčių teigiama beta gliukuronidazės reakcija, skaičiavimo metodas. 1 dalis. Kolonijų skaičiavimo 44 °C temperatūroje, naudojant membranas ir 5-brom-4-chlor-3-indolil beta D-gliukuronidą, metodas.

16. LST ISO 16649-2 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis žarninių lazdelių (Escherichia coli), pasižyminčių teigiama beta gliukuronidazės reakcija, skaičiavimo metodas. 2 dalis. Kolonijų skaičiavimo 44 °C temperatūroje, naudojant 5-brom-4-chlor-3-indolil beta D-gliukuronidą, metodas.

17. ISO 8914 Mikrobiologija. Parahemolizinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas. Bendrieji nurodymai.

______________