LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. gegužės 6 d. ĮSAKYMO Nr. V-401 „DĖL privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 4 d. Nr. V-143

Vilnius

 

 

Pakeičiu Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2703):

1. Išdėstau 8.2 punktą taip:

8.2. Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – apie nepageidaujamus įvykius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija.“

2. Išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136 „Dėl pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4586; 2008, Nr. 137-5434)“.

3. Išdėstau 9.4 punktą taip:

9.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 62-2292)“.

4. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Aprašo 8.3–8.6 punktuose išvardintos institucijos iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia apibendrintą praėjusių kalendorinių metų informaciją apie nepageidaujamus įvykius Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

5. Įrašau 12 punkte vietoj žodžių „Valstybinė medicininio audito inspekcija“ žodžius „Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS